Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Zevende wijziging in Curaçaose Basisverzekering ziektekosten in voorbereiding

21 AUGUST 2013

Willemstad – De minister van Gezondheid, Ben Whiteman (PS), is bezig met financiële exercities om te komen tot een voorstel van reductie van het premiepercentage bij een bepaalde categorie gepensioneerden. Dit zou de zevende reparatie zijn in de basis- verzekering ziektekosten (bvz).

In een officieel aan de Staten geschreven brief geeft Whiteman aan welke zes reparaties hij tot nu toe heeft bewerkstelligd in de bvz. Hij legt daarin uit dat het aanvankelijk de bedoeling was om binnen drie maanden een wetsvoorstel te presenteren ter reparatie van de Landsverordening bvz, maar dat in de loop der tijd duidelijk werd dat de wet basisverzekering op continue basis gerepareerd dient te worden. ,,Dit vanwege kritieke punten en de noodzaak om iedere keer weer de voorgestelde reparatie financieel te verantwoorden”, aldus Whiteman in zijn schrijven.

Hij vervolgt: ,,In het kader van het bovenstaande is dan ook ge- kozen om alvast een aanvang te maken met reparatiehandelingen ten behoeve van verzeker- den en/of ten behoeve van de waarborg van het fonds vooruit- lopend op de wettelijke administratieve vastlegging van deze reparaties in een reparatiewet.”

Verder: ,,Tevens worden er voorbereidingen gedaan om parallel aan het reparatietraject een geheel nieuwe wet te ont- wikkelen in de vorm van een al- gemene ziektekostenverzekering.” Vervolgens noemt de minister zes reparaties die nu zijn of worden doorgevoerd. Ten eerste de distributie van poedermelk voor zuigelingen. Het gaat om melk voor baby’s van moeders met een speciale conditie via de consultatiebureaus. Om dit te continueren, zijn gelden van de begroting van het ministerie voor Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gebruikt.

De tweede reparatie betreft het niet spoedeisende ziekentransport door de thuiszorgorganisaties. Dit ziekenvervoer is in de bvz opgenomen want, zo staat in de brief: ,,Het was nimmer de intentie om dit type zorg uit te sluiten.” In de bvz was wel opgenomen het transport van kankerpatiënten en nierdialysepatiënten, maar niet het trans- port voor andere behandeldoeleinden.

Brillen en tandheelkundige zorg voor mensen boven de 18 jaar met een inkomen lager dan 3.500 gulden per maand, zijn als derde reparatie toegevoegd. Dit is financieel mogelijk geworden door ‘herallocatie’ van middelen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en inkorting op de beheerskosten.

De vierde reparatie betreft de uitbreiding van de kring der verzekerden met ministers en Statenleden. Hierover staat in de brief dat op 22 mei 2013 de ministerraad een voorstel heeft behandeld dat nu voor spoedadvies bij de Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (AWJZ) ligt.

De vijfde reparatie luidt: ,,Het toepassen van de hardheidsclausule bij de inning van premies bij gewezen gezagdragers die momenteel actieve gezagdragers zijn. Actieve gezagdragers zullen conform ambtenaren en gelijkgestelden behandeld worden. Voor gewezen gezagdragers geldt premieheffing voor het pensioeninkomen, maar met een maximum van 10 pro- cent van het pensioeninkomen tot 100.000 gulden.”

Tot slot is de zesde reparatie het uitsluiten van niet-premie- betalende toelatingsplichtigen. Het gaat hier om buitenlanders met een inkomen beneden de 1.000 gulden per maand. Voorheen moesten zij verplicht particulier verzekerd zijn om het ingezetenschap te verkrijgen. Besloten is dit zo te behouden en deze groep uit te sluiten van de bvz.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top