Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Weinig Curacaose partijen houden zich aan wet financiering politieke partijen

VRIJDAG, 20 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen is vanaf 10-10-‘10, de start van het land Curaçao, van kracht. Dit stelt scheidend voorzitter van het Hoofdstembureau (Hsb) Geomaly Martes. Volgens Martes, die twee maanden terug zijn ontslag aan minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) heeft aangeboden, is er slechts één partij die zich aan deze wet houdt. Het gaat hier om de MFK, van oppositieleider en Statenlid Gerrit Schotte.

In 2011 diende de MFK, volgens fractiemedewerker Ramsay Soemanta, als eerste en tot nu toe enige partij, het in de wet vermelde verslag in bij het Hoofdstembureau. In datzelfde jaar overhandigden de twee nieuwe Statenleden van de PAR, Emily de Jongh-Elhage en Magali Jacoba, bij hun aantreden als lid van de Staten van Curaçao, naast hun geloofsbrieven ook een verklaring waarin zij aangaven tijdens de verkiezingscampagne niet tegen de bepalingen van de Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen te hebben gehandeld.

De Landsverordening Financiën Politieke Groeperingen werd in de Staten van de Nederlandse Antillen behandeld, maar werd door het Antilliaanse parlement nooit geaccordeerd. Maar bij de start van het nieuwe land Curaçao werd het meegenomen als onderdeel van de Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen Land Curaçao, die op zaterdag 4 september 2010 door de Eilandsraad van Curaçao tijdens een van haar laatste vergaderingen werd meegenomen. Hierdoor is de wet per 10 oktober 2010 van kracht geworden.

In de wet staat aan welke regels politieke groeperingen moeten voldoen, terwijl er ook sancties in de wet worden vermeld. Centraal staat dat alle politieke groeperingen voor 1 april een jaarverslag naar het Hsb moeten opsturen. Hierin dient melding te worden gemaakt van de samenstelling van het bestuur, gedurende het voorbije jaar, het aantal contribuerende personen aan het begin en einde van het jaar, de hoogte van de contributie gedurende dat jaar en de door de groepering in dat jaar verrichte activiteiten.

Het jaarverslag moet gepaard gaan met een financieel verslag, waarin moet staan: de vermogenspositie aan het begin en einde van het jaar en een geconsolideerd overzicht van de inkomsten en uitgaven van de partij. Het Hsb dient het financieel verslag naar de overheidsaccountant Soab te sturen om de juistheid van de gegevens te controleren. De stichting brengt vervolgens verslag uit aan het Hsb.

Tevens is in de wet opgenomen dat politieke groeperingen en ook individuele Statenleden een overzicht dienen bij te houden van alle donaties en giften van boven de 5000 gulden die zij krijgen. Van donateurs moeten alle gegevens worden bijgehouden. In de wet is ook een sanctieregeling opgenomen. Wie zich niet aan de regels, vastgesteld in de wet, houdt loopt het risico op een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden, een boete van maximaal 10.000 gulden of een combinatie hiervan.

In de praktijk is gebleken dat lokale partijen, op een na, zich niet aan de wet houden. Bij het Hsb is er maar één verslag ingediend. Er bestaan sancties, maar Martes geeft aan dat in de wet niet duidelijk valt op te maken aan wie deze sancties moeten worden opgelegd. Het Hsb was bezig om na te gaan hoe bestaande betrokken partijen kunnen worden gestimuleerd om zich aan de wet te houden. Het was de bedoeling dat alle bestaande partijen aangeschreven zouden worden.

Martes heeft overigens twee maanden terug zijn ontslag ingediend. Hij vindt de functie van Hsb-voorzitter niet te combineren met die van Soab-directeur. Minister Van der Horst stelt in een reactie dat het ontslag nog niet verleend is en dat nu gekeken wordt hoe het verder moet met de invulling van het Hsb. De regering, benadrukt de minister, deelt de mening dat al door velen op het eiland is geopperd dat het Hsb een zelfstandig orgaan moet worden.

Tijdens een Centrale Commissie-vergadering van eerder deze week stonden zowel Statenleden als premier Ivar Asjes (PS) stil bij deze wet.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top