Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vraagtekens Raad van Advies en Cft bij dividendbeleid Curacaose overheid

ZATERDAG, 14 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — Zowel de Raad van Advies als het College financieel toezicht (Dft) zet vraagtekens bij het door de regering voorgestelde dividendbeleid. Beide organen vragen zich af of de door de regering aangehaalde en voorgestelde inkomsten uit de dividendafdrachten van overheidsbedrijven, geschat op zo’n 25 miljoen gulden op jaarbasis, wel haalbaar zijn.

De regering stelt in haar Algemene Beschouwingen bezig te zijn met het wettelijk verankeren van het dividendbeleid en dat er gewerkt wordt aan een plan van aanpak dat voorziet in een minimumafdracht aan de regering door de daarvoor in aanmerking komende overheidsbedrijven. Deze door de regering te realiseren taakstelling zal op termijn minimaal 25 miljoen per jaar moeten opleveren.

Het Cft plaatst vraagtekens bij deze meerjarige begrote opbrengsten van 25 miljoen gulden per jaar. Volgens het toezichtorgaan is er vooralsnog geen dividendbeleid ingevoerd. Ook de RvA heeft haar bedenkingen bij het dividendbeleid van de regering. Het adviesorgaan is van mening dat de prognoses van de regering een risico inhouden. De raad dringt er dan ook bij de regering op aan om in de memorie van toelichting bij de begroting het dividendbeleid duidelijk toe te lichten en om aan te geven welke concrete plannen er zijn om de eventuele slechte financiële situatie van de overheidsbedrijven te verbeteren, om zodoende de in de begroting 2014 en de meerjarenbegroting opgenomen bedragen te kunnen handhaven.

De regering is het echter niet met het Cft en de RvA eens. “De meerjarige dividendopbrengsten betreffen voor 10 miljoen de jaarlijkse afdracht van de Refinería di Kòrsou (RdK)“, stelt de overheid in een reactie op het Cft. “Dit bedrag is op basis van het door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gedane onderzoek naar de cijfers van RdK.” Om de overheids-nv’s gezond te maken is de regering een beleidskader aan het ontwikkelen voor het dividendbeleid. In navolging van het advies van de Raad van Advies heeft de regering in de begroting opgenomen dat er vanaf 2014 rekening wordt gehouden met een toenemende inkomstenafdracht aan de overheid. In 2014 bedraagt dit 5 miljoen gulden en dit groeit vervolgens met 10 miljoen per jaar tot een structureel bedrag van 25 miljoen vanaf 2016. De regering acht opname van de meerjarige raming voor dividendopbrengsten behoedzaam en verantwoord.

In haar reactie op de RvA stelt de regering dat haar beleid erop gericht is dat in principe iedere overheidsvennootschap dividend uitkeert aan de aandeelhouder, in dit geval de overheid. Een uitzondering wordt in dit verband gemaakt voor overheidsbedrijven die financieel gezien daar niet toe in staat zijn of voor vennootschappen waarmee de aandeelhouder andere afspraken heeft gemaakt met het oog op de continuïteit van de onderneming.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top