Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

VMSC: Basisverzekering laat Curaçaose ambtenaar in het duister

7 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD – De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao stelt in een memorandum over de ontwerp Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten dat er nog teveel onduidelijkheid heerst over de regeling rond ambtenaren in deze wet.

AD 07.09.12 II

 

 

Wetgeving basis ziektekosten onevenwichtig

MAANDAG, 10 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) stelt dat de overheid met de invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) op een slinkse wijze een tariefsverlaging van 30 procent wil doorvoeren voor een grote groep verzekerden. Dat stelt de VMSC in haar analyse en commentaar van de concept-wetgeving aan de Staten.

De VMSC vindt het onaanvaardbaar dat het medisch tarief sociale verzekeringen blijft gelden, omdat hiermee ineens voor een aanzienlijk deel van de verzekerden een tariefsverlaging wordt doorgevoerd. Door de integratie van de BZV in de SVB geldt nu dat zij straks ook onder het SVB-tarief gaan vallen.

In zijn oorspronkelijke opzet was het SVB-tarief bedoeld als een zogenaamde ‘sociaal tarief’. Alle tarieven van de SVB lagen ongeveer 30 procent onder de tarieven die in 1986 waren vastgesteld. Toentertijd viel een betrekkelijk gering deel van de werknemers met voornamelijk lagere inkomens onder de SVB-verzekering. In 2001 viel echter al ongeveer 80 procent van de werknemers op Curaçao onder de SVB-loongrens. De gedachte van een sociaal tarief is hier volledig verlaten en op slinkse wijze is zo een tariefsverlaging van 30 procent doorgevoerd voor een aanzienlijke groep verzekerden.

Losse einden

De concept-wetgeving voor de invoering van de bvz is volgens de VMSC onvoldragen en onevenwichtig. De ontwerpwet heeft veel losse einden die in maar liefst 23 landsbesluiten houdende algemene maatregelen (LB h.a.m.) moeten worden vastgeknoopt. Deze landsbesluiten zijn essentieel voor het vaststellen van de aard, omvang, kwaliteit en praktische werking van de op grond van de concept-landsverordening aangeboden gezondheidszorg.

Volgens de VMSC moet er eerst aan de randvoorwaarden worden voldaan voordat deze veranderingen in de gezondheidszorg kunnen worden ingevoerd. Enkele van de randvoorwaarden zijn: de oprichting en operationalisering van de verschillende organiserende, regulerende en controlerende entiteiten, zoals de Zorgautoriteit, het Fonds en het medisch adviescollege.

Volgende week donderdag staat de ontwerp-landsverordening basisverzekering Ziektekosten in de Centrale Commissie in de Staten geagendeerd. Volgens de VMSC heeft de regering onjuist gehandeld door de Staten en de verschillende adviesorganen een mening en zelfs een stemming over deze ontwerp-landsverordening te vragen, zonder dat zij kennis kunnen nemen van het totaalpakket van regels en regelingen die pas daadwerkelijk worden beschreven in alle aangekondigde landsbesluiten.

Monopolie SVB

Verder maakt de VMSC bezwaar tegen de opzet waaruit blijkt dat de SVB als spil in de organisatie van het toezicht op en de uitvoering van de basisverzekering gehandhaafd wordt. “Tot overmaat van ramp is de SVB ook centraal bij de vaststelling van het verzekeringspakket. Een compleet monopolie, dat uitermate slecht is voor de gezondheidszorg, waarbij de historie van de SVB voor het prudent omgaan met gegeven bevoegdheden in de gezondheidszorg niet bepaald hoopgevend is”, aldus de VMSC. De vereniging vreest dat Curaçao voor eeuwig met een almachtige, monopolistische en arrogante SVB zit opgescheept.

De VMSC meent dat het voorzieningenpakket niet door het uitvoeringsorgaan (SVB) vastgesteld moet worden, maar door een onafhankelijke instantie bestaande uit deskundigen uit de verschillende groeperingen en disciplines: zorgverleners, patiënten, verzekeraars en overheid. Geen van de partijen heeft een beslissende stem, het is een commissie van gelijkwaardige deskundigen. De daarbij horende tarifering zou volgens de VMSC ook in handen moeten zijn van een onafhankelijk orgaan en niet voorbehouden moeten zijn aan het uitvoeringsorgaan. Volgens de VMSC neigt het te veel naar een situatie van een klant die de supermarkt bezoekt en vaststelt wat de sortering moet zijn en daarvan ook nog eens de verkoopprijs bepaalt.

Share this page:
« Back
Back to Top