Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao twijfelt aan uitvoering advies Transparency International

8 AUGUSTUS 2013

Willemstad – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) twijfelt eraan of de aanbevelingen in het rapport van Transparency International (TI) ook echt uitgevoerd gaan worden. Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde nieuwsbrief van de vereniging.

,,TI heeft op keurige en systematische wijze de sterke en zwakke punten van het Curaçaose Nationale Integriteit Systeem in kaart gebracht. En hoe nu verder? Gaan wij integriteit bevorderen en corruptie bestrijden of gaat het TI-rapport in de bekende la verdwijnen?” zo vraagt VBC zich af. De organisatie pleit ervoor om de integriteit te bevorderen in alle lagen en delen van de samenleving omdat de wereldwijde praktijk uitwijst dat in het algemeen de welvaart en ‘quality of life’ het hoogst zijn in landen waar corruptie het minst is.

VBC: ,,In het bijzonder zal meer aandacht besteed moeten worden aan het aanpakken van individuele en specifieke geval- len van wanbestuur of corruptie. Immers het ongestraft laten van misbruik van macht, leidt alleen maar tot daling van het integriteitsniveau en tot een cultuur van slecht voorbeeld doet slecht volgen. Een dergelijke neerwaartse spiraal moet te allen tijde vermeden worden.” Het onderzoek betrof, zo staat in de nieuwsbrief, niet het in kaart brengen of beoordelen van individuele of specifieke gevallen van wanbestuur of corruptie maar meer een analyse en doorlichten van instituties met betrekking tot hun functioneren en hun onderlinge samenhang.

De voornaamste resultaten van het TI-onderzoek worden door de vereniging nog eens op- gesomd: ,,Er bestaat een groot verschil tussen de algemene perceptie van corruptie aan de ene kant en de daadwerkelijk aanwezige concrete informatie over corruptieschendingen aan de andere kant. Dit leidt tot wan- trouwen en ondermijning van het vertrouwen in het integrteitsysteem van Curaçao. Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles, zoals verlies van werk. Daarnaast constateert TI dat de regelgeving over het algemeen in orde is, echter het schort aan een goede naleving en controle hierop. In de politieke sfeer zijn er onvoldoende vangnetten om de rechten van de grote minderheid te waarborgen.”

,,De financiële situatie van Curaçao werkt bovendien niet mee aan het opzetten en in stand houden van een effectief Nationaal Integriteit Systeem (NIS). De rechtelijke macht, de ombudsman en de toezichthoudende instanties voor de publieke sector, zoals de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het College financieel toezicht (Cft) zijn de drie sterkste pilaren. Deze instituten zijn grotendeels onafhankelijk, beschikken over voldoende financiële middelen en hebben de mogelijkheid om een adequaat stelsel van ‘checks and balances’ te creëren.

Het werk van deze instituten wordt echter ondermijnd vanwege het niet of onvoldoende op- volgen van uitspraken en uitvoeren van adviezen die door deze instanties worden uitgevaardigd en verstrekt. De publieke sector, de politieke partijen en de media zijn de zwakste schakels in het NIS-stelsel om corruptie te bestrijden.”

Adviezen

De VBC hoopt dat de aanbevelingen niet in de bekende la verdwijnen en somt ook deze in de nieuwsbrief nog op. Zo moet het verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen corruptie zo snel mogelijk geratificeerd worden en een plan van aanpak opgesteld worden dat erop toeziet dat dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Verder moet er gestreefd worden naar meer transparantie in alle sectoren van de maatschappij, waaronder ook meer openheid van de partijfinanciering. De overheid dient voldoende fondsen en mankracht beschikbaar te stellen voor de toezichthoudende instanties om hun werkzaamheden adequaat te kunnen uitvoeren. Boven- dien moet er gestreefd worden naar grotere onafhankelijkheid en aansprakelijkheid in de publieke sector en erop toegezien worden dat regels van integriteit worden nageleefd en indien noodzakelijk sancties worden opgelegd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top