Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Uitwisseling van fiscale informatie heeft ook invloed op Dutch Caribbean

24 JUNI 2013

Willemstad  – De meest recente internationale ontwikkelingen op het gebied van de uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden zullen ook van in vloed zijn op de eilanden van de Dutch Caribbean.

Dit is de inschatting van de belastingadviseurs van KPMG Meijburg Caribbean op Curaçao. Het onlangs door de OECD uitgebracht rapport (‘A step Change in Tax Transparency’) behandelt de belangrijkste elementen voor een effectief model voor de automatische uitwisseling van financiële informatie en geeft een uiteenzetting van de concrete stappen die nodig zijn om deze automatische gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen.

Maar ook de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) komt snel dichterbij. Onder de Fatca moeten buiten landsfinanciële instellingen ook in de Dutch Caribbean  informatie over Amerikaanse cliënten doorgeven aan de Ame rikaanse fiscus.

De Europese Commissie heeft begin juni voorgesteld om een Fatcaachtig regime voor gegevensuitwisseling in te voeren voor de gehele Europese Unie (EU).   Het ‘oude’ systeem van ‘informatieuitwisseling op verzoek’ moet worden vervangen door een automatische gegevens uitwisseling tussen de EU-lidsta ten.“Gezien de positie van de jurisdicties in de Dutch Caribbean ten opzichte van de EU-spaartegoedenrichtlijn en hun staatkundige positie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zullen ook deze jurisdicties hoogstwaarschijnlijk worden beïnvloed”, aldus de belastingspecialisten van KPMG Meijburg Caribbean. De uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden is op dit moment een van de meest besproken onderwerpen op het internationale fiscale vlak. ,,Ge zien de recente ontwikkelingen is dit onderwerp moeilijk te negeren”, aldus de jongste Tax Alert van KPMG Meijburg Caribbean op Curaçao.

Hieronder volgt de uitleg van de belastingadviseurs van KPMG. Met name de Organisatie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (Oe so/OECD) en de Europese Commissie zijn de afgelopen periode buitengewoon actief geweest op dit gebied.  Nu de deadlines voor de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) snel naderen voor niet Amerikaanse financiële instellingen, worden zaken als transparantie, (KYC; know your customer) compliance en het uitwisselen van relevante informatie steeds belang rijker.

De Oeso presenteerde op 18 juni een rapport  ‘A step Change in Tax Transparency’  inzake fiscale transparantie aan de G8 top in Noord-Ierland. Het Oeso rapport schetst vier stappen voor de implementatie van een wereldwijd, veilig en kosteneffectief model van automatische gegevensuitwisseling.

Deze stappen moeten leiden tot een meer transparant en eerlijker mondiaal belastingstelsel:

1. Vaststellen van brede kader wetgeving; 2. Selecteren van een wettelijke basis voor informatieuitwisse ling; 3. Aanpassen van de reikwijdte van rapportage en due diligen cevereisten en coördinatie van richtlijnen; 4. Ontwikkelen van algemene of coherente ITstandaarden.

De gevolgen voor Dutch Caribbean:

Het Oesorapport behandelt de belangrijkste elementen voor een effectief model voor de automatische uitwisseling van financiële informatie en geeft een uiteenzetting van de concrete stappen die nodig zijn om de ze automatische gegevens uit wisseling in de praktijk te brengen. Als zodanig is het rapport van adviserende aard voor diverse internationale fora zoals de G 8 en de G20, maar ook voor de afzonderlijk bij de Oeso aangesloten landen. Op dit moment is het meest concrete systeem voor automatische gegevensuitwisseling de Amerikaanse Fatca. De Fatca-deadlines komen snel dichterbij. Aangezien de Fatca regels in principe van toepassing zijn op vrijwel alle buitenlandse financiële instellingen zullen de regels invloed hebben op alle organisaties in de Dutch Caribbean die als ‘buitenlandse financiële instelling’ voor Fatca-doeleinden worden beschouwd. Kort gezegd moeten deze financiële instellingen informatie over Amerikaanse cliënten doorge ven aan de Amerikaanse fiscus.

Eerder deze maand heeft de Europese Commissie voorgesteld om een Fatca-achtig regime voor gegevensuitwisseling in te voeren voor de gehele Europe se Unie (EU) dat in 2015 in wer king zou moet treden. Volgens dit voorstel zal de gegevens uitwisseling betrekking hebben op verschillende soorten inkom sten zoals rente, pensioen, dividenden, vermogenswinsten en andere financiële opbrengsten. Bovendien zal het eerder vastgestelde systeem van ‘informatie uitwisseling op verzoek’ moeten worden vervangen door een automatische gegevens uitwisseling tussen de EU-lidstaten. Ge zien de positie van de jurisdicties in de Dutch Caribbean ten opzichte van de EU-spaartego denrichtlijn en hun staatkundige positie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zullen ook de ze jurisdicties hoogstwaarschijnlijk worden beïnvloed door de meest recente ontwikkelingen. Het feit dat een aantal van de overzeese gebieden van het Verenigd Koninkrijk, zoals de Kaaimaneilanden, heeft toegezegd mee te doen aan de nieuwste Europese initiatieven is wat dat betreft een teken aan de wand.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top