Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Transperancy International belicht zwakheden in publieke sector, politiek en media op Curacao

25-06-2013

CURAÇAO – Er heerst op Curaçao een algemeen gebrek aan vertrouwen in vitale instituties, zo stelt de anticorruptie groep Transparency International in een verslag dat vandaag gepresenteerd werd. Dit vormt een grote hindernis om de fundamenten van dit nieuwe land te versterken.

Vorig jaar is begonnen met de evaluatie van Curaçao’s National Integrity System, een studie naar de belangrijkste instellingen op het eiland om corruptie aan te pakken, transparantie te bevorderen en de verantwoordingsplicht en goed bestuur op te krikken. De bevinding is dat de publieke sector, de politieke partijen en de media de zwakste schakels zijn in het vermogen van het eiland om corruptie te bestrijden.

Procedures
Om het vertrouwen te vergroten zijn heldere procedures van belang en moet de integriteit van de instituties van het land worden geborgd. Dat betekent dat adequate voorzieningen moeten worden getroffen voor de verantwoordingsplicht met inbegrip van mechanismen om klokkenluiders te beschermen, en door transparantie in alle sectoren van de gemeenschap te bevorderen.

“Corruptie is geen geïsoleerd fenomeen en bestrijding ervan vereist dat alle instituties, sectoren en mensen samenwerken om hiervoor op te komen en een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders, maar van alle ingezetenen van Curaçao”, aldus Alejandro Salas, Regionaal Directeur van Transparency International voor het Amerikaanse continent. “Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

Politieke partijen
De studie van het Nationale Integriteit Systeem laat zien dat politieke partijen op Curaçao niet in alle opzichten naar behoren functioneren. Er is een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en Ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en, wat zorgelijk is, vervaagt de scheiding der machten zoals vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast maken de Staten ook niet optimaal gebruik van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om de regering te controleren.

Rechtspraak 
In tegenstelling tot politieke partijen, scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instituties betrekkelijk goed in de studie van het Curaçaose Nationaal Integriteit Systeem. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. Zij hebben dus wel de potentie om een effectief systeem van checks-and-balances in te stellen op de publieke, private en sociale sectoren van het land en spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen. Maar dit potentieel wordt ondermijnd door de zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden.

Media 
De studie laat zien dat er wijd en zijd bezorgdheid bestaat over sommige sectoren waarvan verwacht mag worden dat zij integriteit bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn de media. Terwijl het wettelijke kader een gunstige omgeving biedt voor ontwikkeling van een gediversifieerd media landschap, laat de werkelijkheid zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn. De inhoud van mediaverslagen worden af en toe sterk beïnvloed door het feit dat mediabedrijven voor hun inkomsten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt. Er zijn weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen. Dit ondermijnt de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de media.

Wetten
Transparency International’s studie naar het Nationale Integriteit Systeem van Curaçao toont aan dat, hoewel het wettelijke kader op het eiland vrij sterk is, er grote gaten gapen tussen de wetten en de praktijk op tal van terreinen, zoals in het Parlement en de regering. In veel gevallen worden bestaande wetten niet consistent in de praktijk toegepast en diegenen die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de wetten of geroepen zijn om daarnaar te leven, weten niet altijd hoe te handelen. Het rapport is in zijn gehele via de website van Transparancy International te downloaden.

Bron: Versgeperst, Curacao

Rapport Transperancy International:

Rapport TI Curacao NIS 2013

 

 

‘Corruptie niet geïsoleerd’

26 JUNI 2013

Willemstad  – Politieke partijen op Curaçao functioneren niet in alle opzichten naar behoren. Dat blijkt uit het onderzoek van Transparency Inter national (TI) dat giste ren werd gepresenteerd.

Er is een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en, wat zorgelijk is, vervaagt de scheiding der machten zoals vastgelegd in de grondwet.

Transparency Interna tional was gedurende het bewind van oud-premier Gerrit Schotte (MFK) begonnen aan een integriteitsonderzoek op Curaçao. Alejandro Salas, de regionaal directeur van TI voor het Amerikaanse continent, zei gisteren dat corruptie geen geïsoleerd fenomeen is en dat bestrijding ervan vereist dat alle instituties, sectoren en mensen samenwerken om hiervoor op te komen en een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. ,,Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders, maar van alle ingezetenen van Curaçao”, aldus de regionaal directeur. ,,Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

In tegenstelling tot politieke partijen scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instanties goed. Uit het onderzoek van TI is gebleken dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. ,,Zij hebben dus wel de potentie om een effectief systeem van checks and balances in te stellen op de publieke, private en sociale sectoren van het land en spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen.” Zo staat in het rapport van TI.

Dit potentieel wordt echter ondermijnd door zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden, waaronder in de media. Uit het onderzoek blijkt dat er bezorgdheid bestaat over onder andere de me dia: ,,Terwijl het wettelijke kader een gunstige omgeving biedt voor ontwikkeling van een gediversifieerd media landschap, laat de werkelijkheid zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn.”

Volgens het rapport van TI wordt de inhoud van me diaverslagen op Curaçao af en toe sterk beïnvloedt door het feit dat mediabedrijven voor hun inkom sten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt en zijn er weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen. ,,Dit ondermijnt de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de media.” Er blijkt uit het onderzoek dat er op tal van terreinen grote gaten ga pen tussen de wetten en de praktijk. Als voorbeeld hiervan wordt het parlement en de regering gegeven. ,,In veel gevallen worden bestaande wetten niet consistent in de praktijk toegepast en diegenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wet ten of geroepen zijn om daarnaar te leven, weten niet altijd hoe te handelen.”

Extra aandacht partijfinanciering

Gebaseerd op de bevindingen uit het rapport van het Nationale Integriteit System van Curaçao is TI met een aantal aanbevelingen gekomen.  Zo moet Curaçao urgent met de Verenigde Naties Conventies tegen Corruptie ratificeren en een actieplan opstellen om uit voering en naleving ervan te ver zekeren; alle maatschappelijke sectoren moeten ernaar streven om het niveau van transparantie op te vijzelen van hun activiteiten, interne procedures en geld bronnen.

Gezien de cruciale rol die politieke partijen spelen in het Nationale Integriteit Systeem van Curaçao, vergt de transparantie bij de financiering van politieke partijen extra aandacht; de regering zou prioriteit moeten geven aan het versterken van de opsporingsinstanties om ze in staat te stellen effectief onderzoek te doen en een vervolg te geven aan zaken die bij hen worden aangemeld door onder meer de controle en toezichthoudende instituties; de regering moet werken aan een grotere onafhankelijkheid en verantwoordingsplicht van de publieke sector. Dat houdt in dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden nageleefd en dat alle interne mechanismen op orde zijn voor de verantwoordingsplicht en de integriteit.

Er moet op toegezien worden dat deze mechanismen worden nageleefd en dat waar nodig sancties worden opgelegd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Curacao-report Transparency International: “General lack of trust in key institutions”

06/26/13

BERLIN/WILEMSTAD – There is a general lack of trust in Curacao’s key institutions, the anti-corruption group Transparency International said in a report published today. This is a major obstacle for strengthening the foundations of this new country and will limit the success of any program addressing corruption and promoting good governance.

Curacao’s National Integrity System assessment — a study of the island’s most important institutions for fighting corruption, promoting transparency, increasing accountability and good governance — was undertaken over the past year and found the public sector, political parties and the media were the weakest links in the island’s ability to combat corruption.

To increase the level of trust it is necessary to ensure proper procedures and instill integrity into the country’s institutions. This means guaranteeing adequate accountability provisions that include whistleblower protection mechanisms, and by enhancing transparency across all sectors of society.

“Corruption is not an isolated phenomenon and fighting it requires all institutions, sectors and people working together to stand up and put an end to impunity for corruption. Effective prevention of corruption is the responsibility not just of leaders but of all citizens of Curacao,” says Alejandro Salas, Transparency International’s Regional Director for the Americas. “People need to know their rights and hold their elected politicians accountable.”

The National Integrity System assessment reveals that political parties in Curacao do not function well in all aspects. There is a potential risk of dominance of party discipline over governance both among Members of Parliament as well with the executive. This can hinder the independence of both institutions and, worryingly, blurs the separation of power as laid out in the Constitution. In addition, the legislature does not make full use of the oversight instruments at its disposal to hold the Executive to account.

In contrast to political parties, the judiciary, the Ombudsman and the supreme audit and supervisory institutions score relatively well in the Curacao National Integrity System assessment. The research shows that they are largely independent and considered adequately resourced. Thus, they have the potential to create an effective system of checks-and-balances over the public, private and social sectors of the country and serve as a key defense against those that repeatedly get away with acts of corruption. However, this potential is undermined by weaknesses identified in other sectors and areas.

The study illustrates broad concerns about some sectors that should promote integrity. An example of this is the media. While the legal framework provides an environment which is conducive to the development of a diverse media landscape, the reality is that there are not enough trained journalists, especially investigative journalists. The content of media reports is at times influenced by the fact that many media companies are heavily dependent on private financiers and the advertising market for their income. Requirements to ensure the integrity of media employees are scarce. This undermines the independence and the accountability of the media.

Transparency International’s Curacao National Integrity System assessment clearly shows that although the legislative framework is fairly strong on the island, there are some considerable gaps between law and practice in many areas, such as the parliament and the executive. In numerous cases, existing legislation is not applied consistently in practice, and those who are responsible for the execution of the laws, or are required to comply with them, do not always know how to do so. This is particularly true with regards to transparency, where much of the information which is legally required to be made public, such as implementation reports, personnel decisions, and other administrative decisions, are not consistently or systematically published.

Based on the findings of the Curacao National Integrity System assessment, Transparency International recommends that Curacao must ratify the United Nations Conventions against Corruption as a matter of urgency and develop an action plan to ensure its implementation and enforcement.

All sectors of society must strive to increase the levels of transparency in their activities, internal procedures and funding sources, TI recommends. “Given the pivotal role played by political parties in the Curacao National Integrity System, the transparency of political party financing requires particular attention.”

The Government should prioritize funding and capacity building of law enforcement agencies to enable them to effectively conduct investigations and follow-up on cases put forward by Curacao’s oversight agencies (the judiciary, the Ombudsman and the supreme audit and supervisory institutions).

The executive branch of government must work to ensure greater independence and accountability of the public sector, TI recommends furthermore. “This entails ensuring that principles of proper administration are followed and that all internal mechanism to ensure accountability and integrity are in place. Compliance with these mechanisms must be monitored and sanctions imposed where necessary.

Bron: Today Newspaper, St. Maarten

Share this page:
« Back
Back to Top