Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Transparency International: Gaten in MOT-wetgeving op Curacao

5 JULI 2013

Willemstad  – Tot nu toe is de Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)wetgeving nog niet sluitend en zijn er mazen in het net waarbij de onafhankelijkheid van de instelling in gevaar kan komen.

Bovendien zal de wet aangepast moeten worden waar het gaat om toegang tot de database ter bescherming van individuen die onderwerp zijn van ongebruikelijke transactiemeldingen. Dit zijn enkele belangrijke aandachtspunten die gemeld worden door Transparency International (TI), dat onderzoek deed naar corruptie op Curaçao. TI baseert zich ook op informatie verkregen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Daarnaast constateert TI dat het MOT meer financiële ruimte moeten krijgen om daad werkelijk invulling te kunnen geven aan haar onlangs toebedeelde toezichthoudende taak. Het baart de organisatie boven dien zorgen dat het laatste jaar verslag van het MOT dateert van 2009 en dat de begeleidingscommissie op dit moment niet operationeel en onbemand is.

Ten aanzien van de mazen in het wetgevingsnet baseert TI zich op de CFATF: ,,CFATF heeft onlangs opgemerkt dat de wet ruimte laat voor buitensporige invloeden. Hoewel de managementtaak van het MOT aan het hoofd is toevertrouwd, is de minister van Financiën de formele manager van het MOT-register, en er is geen beschikking die aangeeft dat de minister zijn of haar macht niet kan toepas sen en de database direct kan be heren. Ook is de samenstelling en het mandaat van de begeleidingscommissie een gevaar. De commissie bestaat hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers uit de private sector, met aanvulling van vertegenwoordigers van de minister en andere supervisie instellingen en het Openbaar Ministerie (OM). De commissie heeft als taak het MOT te begeleiden bij de dagelijkse operatio nele werkzaamheden en de minister te adviseren over hoe het MOT haar taken uitvoert. In the orie kan dit de werkzaamheden van het MOT in de weg staan en ook leiden tot buitensporige in vloed van de commissieleden. Curaçao heeft aangegeven dat deze aanbevelingen verwerkt zullen worden in de komende revisie van de verordening, maar tot de dag van vandaag zijn deze risico’s nog steeds aanwezig.”

Maar, er wordt ook aangegeven dat het tot nu toe nog niet is voorgekomen dat de minister zich ongewenst heeft bemoeid met het MOT en de inmiddels niet meer functionerende begeleidingscommissie kwam voor heen al niet regelmatig bij elkaar en als de leden bij elkaar kwa men dan ging de vergadering over de jaarverslagen en andere wettelijke aangelegenheden en personeelszaken.

Naar jezelf informeren mag

Het MOT is niet verplicht informatie publiekelijk te maken met één uitzondering, namelijk als een persoon zelf verzoekt of zijn of haar naam in het register van het MOT voorkomt en om welke reden, tenzij het geven van deze informatie schadelijk is voor derden. ,,TI heeft begrepen dat bij het MOT nog nooit een beroep is gedaan op deze wet, en dat bij de eerstvolgende revisie dit artikel in de wet geschrapt zal worden”, aldus de rapportage van TI. Het MOT moet jaarver slagen leveren aan de minister van Financiën. ,,Er worden geen specifieke eisten gesteld aan de jaarverslagen, maar er moet wel jaarverslagen, maar er moet wel verslag gedaan worden van de supervisie-activiteiten.

Het MOT moet ook het jaarverslag geven aan de Justitieminister, maar er is geen verplichting naar het parlement. De jaarver slagen worden gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer Curaçao en de Stichting Over accountantsbureau (Soab). Naar de mening van de CFATF kunnen de jaarverslagen van MOT meer informatie verschaffen over trends in het witwassen van geld. Daarnaast heeft MOT er een nieuwe controlerende taak bij waar het gaat om onder andere juweliers, vastgoedbedrijven en autodealers waarover nu ook in de jaarverslagen ver slag gedaan moet worden.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top