Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Totaal tekort van SVB Curaçao171 miljoen

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2013, WILLEMSTAD – Het totale tekort van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is 171 miljoen gulden. De 1,4 miljoen die gisteren werd genoemd, slaat op een tekort in de zogeheten uitvoeringskosten en vormt dus een onderdeel van deze 171 miljoen gulden.

In de periode oktober 2010 tot en met 31 december 2011 – dus in de vijftien maanden voorafgaande aan de twaalf maanden in het boekjaar 2012 – was het tekort van de SVB 198 miljoen gulden.

Het negatieve cijfer van 2012 betreft een tekort in de Ziekte-verzekering (ZV)- en Ongevallenverzekering(OV)-fondsen van 66 miljoen gulden, inclusief de dotatie wettelijke reserves. Dit tekort wordt volledig door het ZV-fonds veroorzaakt omdat het OV-fonds structureel een overschot vertoont van ongeveer 15 miljoen gulden. Het tekort Algemene Ouderdomsverzekering/Algemene Weduwen- en Wezenwet (AOV/AWW) komt afgerond neer op 102 miljoen gulden, inclusief wettelijke dotatie. Het AOV-fonds is geheel verantwoordelijk voor dit negatievesaldo, aangezien het AWW-fonds structureel wel een relatief klein overschot vertoont van ongeveer 4 miljoen gulden.

Uitkeringen AOV stijgen

In het jaarverslag 2012 van de SocialeVerzekeringsbank (SVB) staat: ,,De uitkeringen van het AOV-fonds vertonen jaarlijks een gestadige stijging. De jaarlijkse stijging van het aantal pensioengerechtigden, samen met de jaarlijkse indexering van de uitkeringen, leiden tot een hogere belasting van het AOV-fonds. Er zijn vele commissies en adviezen geweest om de problemen van de vergrijzing die zich wereldwijd voordoen te verhelpen. Belangrijke maatregelen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen en daarmee de duurzaamheid van het AOV-fonds te kunnen blijven waarborgen, zoals de verhoging van de leeftijdsgrens naar 65 jaar, zijn gedurende het verslagjaar nog niet geïmplementeerd. De als gevolg van vergrijzing en opsplitsing van de Nederlandse Antillen verslechterde resultaat van en daarmee de vooruitzichten voor het AOV-fonds zijn bij ongewijzigd beleid verre van gunstig”, zo vervolgt het jaarverslag over 2012. De premiebaten AOV- en AWW-fondsen bedroegen in het jaar 2012 res pectievelijk 289,8 miljoen en 22,3 miljoen gulden. De totale uitkeringen bedroegen echter 414,2 miljoen, waarmee een tekort in dit fonds wordt opgetekend van afgerond 102 miljoen gulden. Na jaren signalering door de SVB en  anderen, vele adviezen van commissies, is het parlement van Curaçao akkoord gegaan met het verhogen van de leeftijdsgrens met een relatief korte overgangsperiode. Per 1 maart 2013 is de AOV-gerechtigde leeftijd verhoogd van 60 jaar tot 65 jaar. Het maximale premie-inkomen ingevolge de Landsverordeningen AOV en AWW is ook met ingang van 1 maart 2013 verhoogd tot 100.000 gulden, terwijl het premiepercentage is verhoogd van 14 procent tot 16 procent. Als het premie-inkomen meer dan 100.000 gulden per jaar bedraagt, zal over het meerdere nog 1 procent premie verschuldigd zijn. De SVB hierover: ,,Deze maatregelen zullen in de toekomst, bij gelijkblijvende veronderstelde omstandigheden, het resultaat van het AOV-fonds substantieel positief beïnvloeden. De continuïteit van het AOV-fonds lijkt hiermee gewaarborgd.”

 2.848 Meer AOV’ers

Het aantal AOV-trekkers, inclusief de zogeheten ‘geblokkeerden’ en toeslagtrekkers, bedroeg per 31 december vorig jaar 48.883 personen; een toename van 2.848 personen (per 31 december 2011 waren het er 46.035). Het aantal AWW-trekkenden, inclusief geblokkeerden, bedroeg per afgelopen 31 december 2.955 personen (31 december 2011: 2.963). Het basispensioen en toeslagbedrag bedroegen in het jaar 2012 respectievelijk 834 en 572 gulden per maand.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top