Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Terreinen nieuw Curaçaos ziekenhuis hebben de hoogste prioriteit

23 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Voor de bouw van ‘Hospital Nobo Otrobanda (HNO)’, zoals de nieuwbouw van het ziekenhuis nu gaat heten, is het een prioriteit de daarvoor te gebruiken terreinen beschikbaar te krijgen. Dat blijkt uit het vrijdag getekende memorandum of understanding (MoU).  Zo moet door het Land in het kader van de ruimtelijke ordening de directe omgeving van de huidige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos)-terreinen in Otrobanda, onder regie van het Land, als zorggebied bestemd worden.

Het Sehos moet op haar beurt die onderdelen van de beoogde bouwlocatie die nu onder haar beheer en dat van Fundashon Salus Infirmorum zijn, direct ter beschikking stellen aan het Land of aan een door het Land aan te wijzen rechtspersoon.  Dit wordt aangeven in het MoU tussen de regering, de UitvoeringsorganisatieStichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Usona) en het Sehos. In het MoU wordt vastgelegd dat HNO in Otrobanda gebouwd wordt volgens de eerdere plannen voor het voormalige Amstelterrein, dat indertijd geheel is uitgewerkt onder leiding van Usona en waarbij al een geselecteerde partij, Ballast Nedam Infra bv, een ontwerp heeft opgeleverd; dat zowel gebaseerd is op het Programma van Eisen (PvE) als goedgekeurd is door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de Raad van Ministers op 21 december 2011.

Sehos en Fundashon Salus Infirmorum zullen door het Land worden gecompenseerd voor de terreinen ‘Parkeerplaats Hamelbergweg en Parkeerplaats Sehos’ op basis van een objectieve taxatie, uitgevoerd door een commissie van drie erkende taxateurs. Het Land zal overigens zorg dragen voor een adequate bereikbaarheid tot de faciliteiten van het Sehos tijdens de bouw. De bouw van het HNO zal nog starten in het najaar van 2013 en alle partijen zullen zich vanuit hun rol in dit traject maxi- maal inspannen om de totale financiering van de bouw vóór 1 december 2013 rond te hebben.

In het hele traject zal het Sehos overigens een grote rol toe- bedeeld krijgen omdat daar unieke kennis aanwezig is van de ziekenhuiszorg in het alge- meen en van het hospitaalwezen op Curaçao in het bijzonder. Zo zal het Sehos aan het einde van de transitieperiode als ‘exploitatie-entiteit’ fungeren. Daarnaast zal er een ‘vastgoed-entiteit’ in- gesteld worden. Deze entiteiten zullen samen de basisstructuur vormen voor een toekomstige beheersorganisatie. In het MoU staat dat het Sehos, samen met het Land, verantwoordelijk blijft voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening, maar dat het ziekenhuis ook een rol speelt in de voorbereiding van de ziekenhuisorganisatie, de transitie en de feitelijke verhuizing van het oude naar het nieuwe ziekenhuis. Daarbij zal Sehos eveneens inbreng hebben in de aan- bestedingen van de medische in- richting en de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Werkgroep

Er zal een tijdelijke werk- groep Hospital Nobo Otrobanda (HNO) worden ingesteld waarin zowel van Sehos als van Usona maxi- maal drie vertegenwoordigers zitting zullen hebben. De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën is namens het Land de voorzitter van deze tijdelijke werkgroep en de voorzitter benoemt een vaste secretaris die toegevoegd wordt aan de werk- groep. Schuld deels kwijtgescholden De schuld van Sehos aan het Land, bestaande uit loonbelasting en een lening door het Land, zal worden kwijtgescholden, zo staat in het MoU.

De loonbelasting zal bij de realisatie van de totale financiering worden kwijtgescholden en de lening zal aan het einde van de transitieperiode worden kwijtgescholden, zo wordt nader toegelicht.  De schuldsanering van het Sehos vormt volgens het MoU een onderdeel van een integrale oplossing. Afgesproken is dat de problematiek van de restschuld aan het einde van de transitieperiode in onderling overleg tussen Sehos en het Land nader uit- gewerkt zal worden.

De rest-schuld van Sehos zal in principe worden afgelost uit de exploitatie van het Sehos. De restschuld die dan uiteindelijk overblijft komt voor rekening van het Land waarbij er regelingen ge- troffen zullen worden tussen Land en Sehos met betrekking tot de aflossingsvoorwaarden.  De exploitatie van het huidige ziekenhuis (Sehos) zal vanaf 1 januari 2014 volgens het budget- systeem gefinancierd worden. Het Land zal daarbij rekening houden met een jaarlijkse indexering van het budget. De exploitatie van het nieuwe zieken- huis wordt ook volgens het budgetsysteem gefinancierd.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top