Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curaçao bezig met ‘inhaalslag’ cessentia-bijdragen

27 AUGUST 2013

Willemstad – Deze dagen vallen bij menig vennoot- schap/werkgever enveloppen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de bus of op de mat in verband met inning van achterstallige bijdrage-cessantia.  Op een vraag van het Antilliaans Dagblad aan de SVB of sprake is van een ‘inhaalslag’, antwoordt de sociale verzekeraar min of meer formeel met een uitleg over hoe de cessantia in el- kaar steekt.

Hieronder volgt de toelichting van de SVB:  De primaire taken van de uitvoering van de Landsverordening Cessantiaverzekering is het incasseren, invorderen en uitkeren van cessantiagelden, alsook het behandelen van bezwaarschriften.  Met ingang van 2009 worden de aangifteformulieren voor de betaling van cessantia niet meer gebruikt. De werkgever kan direct via bank, giro of contant betalen aan de kassa’s van de SVB.

Ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening is de werkgever verplicht uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar ten behoeve van de in zijn/haar dienst zijnde werknemers een bijdrage aan de SVB te betalen, de zogenaamde cessantia-bijdrage. De bijdrage wordt bepaald door het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 december van het voorgaande jaar te vermenigvuldigen met 40 gulden.

Indien de bijdrage niet of niet geheel binnen de voorgeschreven tijd is voldaan, wordt de bijdrage verhoogd met een boete van 1 procent van het uitstaande bedrag, over elke maand of een gedeelte van de maand dat niet aan de betalingsplicht is voldaan.

Na 30 juni van elk kalenderjaar controleert de SVB of de bijdrage overeenkomt met het aan- tal ingeschreven werknemers bij de SVB.  Over de mutaties van werknemers meldt de sociale verzekeraar: Een van de primaire taken van de afdeling Registratie werk- gevers/werknemers is het inschrijven van werknemers in het verzekerdenbestand. ,,Conform de wet moeten alle werkgevers hun mutaties inleveren binnen twee dagen na in dienstneming van een werknemer.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top