Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

SVB Curaçao: 1,4 miljoen tekort in 2012

WOENSDAG 31 JULI 2013, WILLEMSTAD – De Sociale Verzekeringsbank (SVB) tekent in 2012 een negatief resultaat op van 1.473.783 gulden en wijt dit aan de herschikking van de cure-taken van het voormalige Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) naar de SVB in 2012. Het nadeel is toegerekend aan de diverse fondsen, te weten het Ziektefonds voor een bedrag van 879.055 gulden, het ongevallenfonds voor 166.816 gulden, het Ouderdomsfonds (397.347 gulden) en het Weduwen en Wezenfonds (30.565 gulden). Dit staat in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2012. SVB voorspelt voor 2013 geen verbetering: ,,Met de introductie van de basisverzekering ziektekosten (bvz) zal de financiële dekking vanaf februari 2013 verder verlaagd worden (dus het negatieve resultaat groter, red.) voor de taken die zijn overgenomen van het voormalige BZV. Ook voor de uitvoering van taken voor Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneer den zal SVB vanaf februari 2013 geen financiële dekking meer ontvangen en de SVB draagt voortaan het volledige financiële risico over deze kosten.”

 ZV/OV min 66 miljoen

 Het gezamenlijk resultaat van de Ziekteverzekering (ZV)- en Ongevallenverzekering(OV)- fondsen over de periode van 1 ja nuari 2012 tot en met 31 december 2012 bedroeg 65,9 miljoen gulden negatief. SVB: ,,De verhoging van de tarieven bij de zorginstellingen en medisch specialisten hebben hun doorwerking gekend in de kosten van de ZV/OV-fondsen. De grote druk om de tarieven en budgetten in de zorg opwaarts aan te passen, de reeds toegekende tariefsverhogingen aan zorgaanbieders, en de kosten in verband met medische uitzending, zijn zoals eerder voorspeld een aanzienlijk risico gebleken voor de ZV/OV-fondsen. Anderzijds blijft een verhoging van het premiepercentage uit, ondanks ook de pakketuitbreidingen met medische uitzendingen en kunst- en hulpmiddelen, naast de tariefsverhogingen.”

Over het afgelopen verslagjaar 2012 bedroegen de kosten van zorginstellingen circa 63,4 miljoen gulden en van medisch specialisten circa 22,3 miljoen gulden. In 2011 lagen deze kosten hoger, namelijk 68,7 miljoen gulden. Het ging hier wel overeen verlengd verslagjaar lopende van 10 oktober 2010 tot en met 31 december 2011. Over deze zelfde periode waren de kosten van medisch specialisten circa 22,3 miljoen gulden.

Andere zorgcategorieën die een substantieel deel van de middelen van de ZV/OV-fondsen verbruiken zijn apotheken, waarvan de kosten in het verslagjaar 2012 circa 43,5 miljoen gulden bedroegen (2011: 52,4 miljoen gulden). De medische uitzendingen hebben in 2012 16,2 miljoen gulden gekost. De medische kosten in het verslagjaar 2012 ten laste van de ZV/OV-fondsenbedroegen 181,7 miljoen gulden (2011: 205,5 miljoen gulden). ,,Aan ziekengeld (loonderving) is in 2012 25,3 miljoen gulden uitgekeerd (2011: 27,4 miljoen gulden)”, aldus het jaarverslag.

De discussie over tarieven blijft de nodige inspanningen vergen. ,,Het behoeft geen betoog dat bij de huidige premiestelling en de financiële situatie van de fondsen, er geen tariefsverhogingen kunnen worden toegekend, zonder dat daarbij tegelijkertijd een overeenkomstige aanpassing van de premie plaatsvindt. Indien de trend van toekenning van tariefsverhogingen zich voortzet, zonder een overeenkomstigeaanpassing van de premies, dan zal dit leiden tot een verdere verslechtering van het resultaat van het ZV-fonds. Aan de andere kant heeft de implementatie van belangrijke wettelijke maatregelen ter verhoging van de efficiency van het zorgstelsel, en daarmee kostenbeheersing, niet plaatsgevonden. De wettelijke implementatie van structuurmaatregelen om de efficiency van het zorgaanbodstelsel te verhogen, zoals het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB), zijn uitgebleven.”

 Aantal verzekerden

Het gemiddelde aantal ZV- verzekerden voor het boek jaar 2012 was 91.415, een toename ten opzichte van het verlengde boekjaar 2011 met 88.085 personen. De gemiddelde medische kosten per verzekerde bedroegen gedurende deze periode 1.987 gulden en in 2011 (verlengd) 1.903 gulden.

Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

 

 

Share this page:
« Back
Back to Top