Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Surinaamse president presenteert vandaag begroting 2014 in parlement

30/09/2013

President Desi Bouterse houdt vandaag in het parlement de jaarrede en presenteert zijn ‘miljoennennota’, de begroting voor 2014. Voor menigeen is dit een belangrijke politieke gebeurtenis, maar in feite heeft het niet zoveel om het lijf. Het is een bij de Grondwet voorgeschreven handeling waar geen enkele president van de republiek onder uit komt. Belangrijk is echter of de regeringsleider weer met talrijke beloften en op papier mooi klinkende beleidsmaatregelen gaat schermen of met realistische en uitvoerbare plannen komt.

Opeenvolgende presidenten is het vanaf de herdemocratisering in 1987 niet gelukt om de beleidsvoornemens die ze uitspreken bij aanvang van elk regeringsjaar daadwerkelijk te realiseren wanneer dat begrotingsjaar wordt afgesloten. Elke keer weer is het een aaneenschakeling van dromen, beloften, wenselijkheden en voornemens die gaandeweg het traject niet gerealiseerd zijn vanwege gebrek aan kader, het ontbreken van politieke wil of moed, ontoereikende Staatsfinanciën en soms regelrechte boycot en tegenwerking van politieke tegenstanders. Ook president Bouterse zal er niet in slagen om alles wat hij zich voorneemt, ook daadwerkelijk te realiseren. Belangrijk is echter dat aan het einde van de rit de balans van wat is gerealiseerd en wat niet, uitslaat in het voordeel van wat daadwerkelijk is gerealiseerd. En juist daar wringt de schoen.

Verwachtingen

DOE-fractieleider Carl Breeveld hoopt dat de president met geloofwaardige zaken op de proppen komt. “Ik verwacht een geloofwaardige uiteenzetting in vergelijking met voorgaande jaren. Geloofwaardigheid meet je namelijk door naar de uitvoering te kijken. En wat naar mijns inziens tot nu toe zeer zwak is, is eenduidig en samenhangend beleid. Daarnaast hoop ik dat hij vooral even ferm als bij zijn aantreden corruptie en nepotisme zal afwijzen en ook daadwerkelijk stappen daartoe zal ondernemen. Wat dit laatste betreft verdient deze regering een diepe onvoldoende, omdat er op geen enkele wijze uitvoering hieraan gegeven is. Daarom brokkelt het vertrouwen in de regering ook af”, zegt de parlementariër.

BEP-collega Ronny Asabina zal pas vrede hebben wanneer Bouterse realiseert wat hij heeft beloofd. “Syi, na bribi”, stelt Asabina. Volgens hem is de president zelf tot de slotsom gekomen dat zijn regering tot nu toe heeft gefaald en hij het beleid moet ombuigen. In het praatprogramma ‘Bakana Tori’ op radio SRS zou hij dat zelf hebben gesuggereerd. “De president kijkt zelf aan tegen het gegeven dat de beleidsdoelen en de megaverwachtingen in belangrijke mate niet zijn gehaald. Hij sprak zelfs over een crashprogramma, en een crashprogramma is niets anders dan een acuut herstelprogramma, een programma om orde op zaken te stellen”, zegt de BEP-vertegenwoordiger. Hij verwacht daarom dat Bouterse zijn jaarrede zal toespitsen op beleidsdoelen, beleidsprojecten en beleidsprogramma’s waarmee hij zal inspelen op de emoties van het volk.” Asabina: “Ik verwacht heel weinig beleidsdoelen en beleidsprogramma’s die een duurzaam en gezond klimaat moeten scheppen voorarmoedebestrijding en duurzame ontwikkeling”. Volgens hem zouden er beleidsmaatregelen moeten komen die gericht zijn op job creation, rationalisering van het ambtenarenapparaat, fundamentele hervorming van het belastingstelsel en fundamentele evaluatie van het decentralisatieproces in combinatie met een beleid tegen verstedelijking. Ook het creëren van een gezond ondernemers- en investeringsklimaat is volgens hem van groot belang. Verder moet er beleid komen tegen het toenemend moreel verval en de vervaging van gezonde normen en waarden. “Mochten deze zaken wel voorkomen in de jaarrede, dan zullen ze als verbloeming, dus als dekmantel aangehaald worden”, meent de politicus.

Asabina vindt dat de regering zich niet alleen moet concentreren op de uitvoering van haar sociaalprogramma. Niet alleen zaken als verhoging van de AOV,kinderbijslag, woningbouw, minimumloon, basiszorgstelsel, algemeen pensioenstelsel, schoolvoeding en drinkwatervoorziening moeten worden aangepakt. “Het valt me op dat de regering heel weinig doet om de burgers zelf in staat te stellen om een eigen bron van inkomen te hebben: er wordt niet geïnvesteerd injob creation. De sociale programma’s worden gefinancierd uit de extra inkomsten die worden verkregen door verhoging van de goverment take in de brandstofprijs en het verhandelen van natuurlijke hulpbronnen die substantieel in prijs zijn gestegen. Volgens Asabina is er de afgelopen twee jaar niet gewerkt aan verhoging van de goud- en aardolieproductie. “Ik houd mijn hart dan ook vast voor continuering van het sociaal beleid en de sociale programma’s, meer tegen de achtergrond van de kelderende wereldmarktprijzen van goud”. “Wat zou het goed zijn als de uiteenzetting van de president en het uit te voeren beleid geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid zouden etaleren”, verzucht het BEP-assembleelid.

Acties

Breeveld vindt dat een aantal acties noodzakelijk is om het beleid van de overheid op een goed spoor te zetten. De regering moet het Planbureau versterken in plaats van verder uithollen. Suriname heeft dringend behoefte aan een planmatige aanpak van zaken. “Matiging van het bestedingspatroon; een veel betere samenwerking tussen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname; een ferme houding van de minister van Financiën op grond van artikel 16 van de Comptabiliteitswet en het zoeken van politiek draagvlak ter invoering van de btw, onroerendgoedbelasting en milieubelasting”, moeten een centrale rol vervullen in de beleidsacties van 2014. Ook de daadwerkelijke oprichting van de afdelingen Interne Controle op alle ministeries om “het gesjoemel en gegraai te minimaliseren”. Breeveld wil voor 2014 “een transparant beleid”.

Wel en niet gerealiseerd

De Ware Tijddoet een willekeurige greep in de beloftepotten van 2010, 2011 en 2012. In zijn jaarrede van 2011 stelde president Bouterse dat criminaliteitsbestrijding in het dienstjaar 2012 een topprioriteit van de regering zou blijven. Het accent zou niet slechts liggen op repressie, “maar ook en vooral op preventie”. Gelet op de verruwing van de criminaliteit waarbij vrijwel dagelijks gewelddadige berovingen worden gemeld, lijkt de regering er maar niet in te slagen de harde criminaliteit in te dammen. Ondanks dat er regelmatig rovers worden aangehouden, nemen anderen steeds weer hun plaats in.

Op budgettair niveau beloofde het Staatshoofd ook verbetering. “Binnen het budgettaire beleid zal gewerkt worden aan de realisatie van een evenwichtig beleid en continuïteit van de gewenste positie van de Staatsfinanciën. De instrumenten die hiervoor gehanteerd kunnen worden zijn onder andere de begrotingsdiscipline en het beheersbaar houden van de schuldpositie conform de Wet op de Staatsschuld. Bij het inkomstenbeleid zullen maatregelen genomen worden voor een effectieve en efficiënte inning van Staatsinkomsten. Anderzijds zal het uitgavenbeleid getemporiseerd worden, om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven niet te verstoren”, zei hij in 2011. Gelet op de maatregelen die de minister van Financiën eerder dit jaar heeft afgekondigd en de extra maatregelen die onlangs bekend zijn gemaakt door de governor van de Centrale Bank, zou geconcludeerd kunnen worden dat op dit stuk het beleid van de regering faalt of niet goed uit de verf komt.

De introductie van de bruto toegevoegde waarde (btw) is niet gerealiseerd in 2012, zoals was aangekondigd, ook het ouderschapsverlof voor zowel moeders als vaders en “de ouderschapsverzekering ter realisatie van gezins- en gemeenschapsversterking” zijn nog steeds niet van de grond gekomen. Van het op te zetten gebouw voor het jeugdparlement is nog niets te zien en de militaire dienstplicht wacht nog steeds op herinvoering.

Corruptiebestrijding lijkt ook bij deze regering de achilleshiel te zijn, omdat er nog steeds grote drugszendingen vanuit Suriname worden georganiseerd. De aanpak van bolletjesslikkers en koeriers die via de luchthaven en posterijen verdovende middelen proberen uit te voeren, blijkt veel meer succes te hebben dan de bestrijding van grootschalige drugscriminaliteit.

Ofschoon de aangekondigde achttienduizend woningen niet opgeleverd zullen worden, is met de uitvoering van diverse huizenbouwprojecten een serieuze aanzet gegeven om de woningnood in Suriname terug te dringen. Ook is in een aantal rurale gebieden drinkwatervoorziening gerealiseerd of verbeterd, alsook de energievoorziening. Wat betreft de verhoging van de sociale uitkering heeft Bouterse woord gehouden en is de AOV-uitkering opgeschroefd van SRD 275 naar SRD 525 per maand, ook kinderbijslag en de uitkering voor mensen met een beperking zijn verhoogd. Intussen is de basisverzekering als voorloper van het Nationaal Zorgstelsel geïntroduceerd en wordt gewerkt aan het oplossen van het occupatievraagstuk in verschillende gebieden. Het sociaalprogramma wordt zeer waarschijnlijk vandaag weer het stokpaardje van de president.-.

Bron: de Ware Tijd, Suriname

Share this page:
« Back
Back to Top