Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

St. Maartense openbaar ministerie gaat wanbetalers stevig aanpakken

DINSDAG, 16 JULI 2013

PHILIPSBURG — Het land St. Maarten loopt thans een belangrijke bron aan inkomsten mis door de boetes niet te incasseren. Extra celcapaciteit is een vereiste. Een andere eis is een goed geautomatiseerd opsporingsregister om openstaande geldboetes te kunnen innen.

De executie van openstaande boetes wordt voortgezet. Dit dient te gebeuren aan de hand van een maandelijks uitgedraaide top 10 van grootste wanbetalers. De wanbetalers worden door het Openbaar Ministerie actief benaderd. Dat staat in het jaarplan van het OM voor 2014.

Het rechtssysteem kan pas effectief zijn als de opgelegde straffen en maatregelen daadwerkelijk geëxecuteerd worden; aan wetsovertredingen moeten voelbare consequenties worden verbonden. Niet alleen voor de overtreder, ook voor opsporingsambtenaren: politiemedewerkers zullen gemotiveerder raken indien blijkt dat het door hen gedane werk een duidelijk vervolg krijgt. Naast een daadwerkelijke handhaving heeft het innen van geldboetes ook positieve gevolgen voor de inkomsten van het land Sint Maarten, reden te meer om op dat punt te investeren.


Normvervagin
g

Helaas is in de loop der jaren de onwenselijke situatie ontstaan dat vonnissen (waarbij gevangenisstraf is opgelegd) van veroordeelden die niet gedetineerd zijn op het moment dat het vonnis onherroepelijk wordt, niet (kunnen) worden geëxecuteerd. Het cellentekort is hier debet aan. Het nijpende cellentekort kan niet op korte termijn worden opgelost. Gelet op de noodzaak om normvervaging tegen te gaan is het van groot belang dat een aanvang wordt gemaakt met de executie van nog openstaande boetes en niet verrichtte werkstraffen. Immers als van deze vormen van afdoening geen afschrikwekkende werking meer uitgaat, ontbreekt een belangrijk sturingsinstrument. Indien de samenleving duidelijk wordt dat ook de niet betaalde boetes en niet verrichtte werkstraffen worden geëxecuteerd- er moet dan ook publiciteit aan worden gegeven- zal naar verwachting het aantal wanbetalers afnemen en zullen veroordeelden sneller invulling geven aan de hen opgelegde dienstverlening, aldus het OM.


Pilo
t

Het doel is om een sluitend executie systeem (geldboetes) dit jaar in werking te hebben. Voorzienbaar is dat daarmee eind 2013 of begin 2014 een eerste pilot zal worden gedraaid waarbij getracht zal worden de schaarse celruimte die kan worden gevonden maximaal te benutten door ook de vervangende hechtenis te gaan executeren (bijvoorbeeld in de Huis van Bewaringcellen in de politiewacht). Het proces ‘executie geldboetes’ zal zijn beschreven en verschillende varianten zullen zijn aangedragen om openstaande geldboetes te kunnen innen. Met het in gebruik nemen van een (opsporings-) OPS-register, kunnen de politie en de immigratiedienst effectief bijdragen aan het executeren van opgelegde geldboetes. Noodzakelijk daartoe is de aanwezigheid van een goed georganiseerde administratieve unit. Voorts is onontbeerlijk dat binnen een strafinrichting ten minste meerdere cellen beschikbaar zijn voor vervangende hechtenis. Datzelfde geldt voor degenen aan wie een werkstraf is opgelegd. Indien deze niet of niet goed wordt uitgevoerd, zal tenuitvoerlegging het logisch gevolg moeten zijn. Ook dat vereist andermaal celcapaciteit.

Momenteel speculeren jeugdige veroordeelden er nog op dat het OM toch niets meer van zich laat horen op het moment dat zij er bij de uitvoering van hun werkstraf met de pet naar gooien. Het parket hoopt met het introduceren van een hernieuwde aanpak, dat er gedragsverandering optreedt bij de overtreders, de betalingsbereidheid groeit en bovendien de geloofwaardigheid van opsporingsdiensten wordt vergroot. Voorts zal de uitval bij werkstraffen tot een minimum moeten worden beperkt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top