Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regering moet probleem overwerk bij Korps Politie Curacao oplossen

WOENSDAG, 18 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Raad van Advies constateert dat op de ontwerpbegroting 2014 een bedrag van 12,3 miljoen gulden is gebudgetteerd voor overwerk bij het Korps Politie Curaçao. Aangezien dit bedrag enorm op de begroting van het ministerie van Justitie drukt, adviseert de Raad van Advies de regering om een oplossing te vinden voor dit structurele probleem.

Het beschikbare bedrag voor overwerk wordt de laatste jaren structureel overschreden en voornoemd bedrag neemt in de jaren 2015 tot en met 2017 toe. Dit probleem komt mede door diverse activiteiten die niet zijn begroot, bijvoorbeeld grootschalige moordonderzoeken en de beveiliging van ministers en parlementariërs. Het komt tevens ook door voortschrijdend inzicht bij de regering die acties vergen, die niet gebudgetteerd waren.

Het overwerk van de politie zal in het licht van de implementatie van de plannen van aanpak en het stringente beleid van de overheid om de personeelskosten te reduceren, tegen het licht worden gehouden. Daarbij kan slechts in uiterste noodzaak extra budget voor overwerk beschikbaar komen, vanuit her-allocatie binnen de justitiebegroting.

Ook de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer vraagt aandacht van de regering voor het overwerk-problematiek in een brief van afgelopen juli. Daarin wordt met name aandacht gevraagd voor de overschrijding van de personeelsbudgetten, die vooral veroorzaakt wordt door een overschrijding van het overwerkbudget bij het KPC met circa 9 miljoen gulden.

De Raad merkt verder op dat reeds bij de behandeling van de eerste suppletoire begroting 2013 een structurele verhoging van 4 miljoen gulden aan overwerk is geconstateerd, die overigens meejarig doorwerkt.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top