Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Regering Curaçao wil korten in het overheidsapparaat

WOENSDAG 31 JULI 2013, WILLEMSTAD – Met een pakket bezuinigingsmaatregelen hoopt de regering de komende jaren per jaar 24,4 miljoen gulden in 2013 oplopend tot 66,2 miljoen in 2016 en 2017 te besparen op overheidspersoneel.

De status van het pakket is nog niet geheel duidelijk; of het nog een voorstel betreft, of dat dit (deels) al in de ministerraad is besproken en geaccordeerd. De financiële taakstelling is al wel opgenomen in de vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016. Het pakket aan maatregelen is ingegeven door Financiën en dient door Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) te worden getrokken. De filosofie is in ieder geval een klein en efficiënt overheidsapparaat; waarvan de kosten gedragen kunnen worden door de gemeenschap en waarbij de dienstverlening centraal komt te staan.

,,Het gaat hierbij dus om het verkleinen van het apparaat, maar waarbij de dienstverlenende taken van de overheid in grote mate gespaard dienen te worden”, aldus een ingewijde. Het meeste wordt bespaard door in vijf jaar het ambtenarenapparaat met circa 420 fte’s (voltijdse functies) af te bouwen; de begroting 2013 gaat uit van 3.770 fte’s overheidspersoneel voor de ministeries en staatsorganen (dit is exclusief het onderwijzend personeel, militairen, ambulancedienst, etc.). De prognose is gebaseerd op een daling tot 3.350 fte’s in 2017. Dit jaar zullen er 126 fte’s verdwijnen, vooral als gevolg van het effect van de vacaturestop.

Besparingen: 9,5 miljoen dit jaar oplopend tot 28,8 miljoen in 2017. Maar er zijn meer ‘medidanan’ (maatregelen), waar de regering met de ambtenarenbonden tegenover zich nog een harde dobber aan zal hebben. Zoals de ‘tijdelijke overbruggingsmaatregel’ waarbij het vakantiegeld van ambtenaren in 2014 en 2015 wordt gehalveerd van 6 naar 3 procent, waarna het in 2016 weer teruggaat naar 6 procent. Hier wordt in beide jaren zo’n 9,1 miljoen mee bespaard.

En dan een ander heikelpunt: de indexering. In de begroting 2013 is nog uitgegaan van indexering van de ambtenarensalarissen met 1,9 procent per jaar. Maar in 2014 en 2015 wordt in het voorgestelde scenario de indexering op 0 gesteld. Vanaf 2016 wordt dan weer geïndexeerd met 1,9 procent. Er vindt géén herstel plaats van de niet geïndexeerde jaren. Dat levert besparingen op van 4,7 miljoen in 2014, en de jaren erna telkens van circa 9,5 miljoen.

 Wegwerken van overwerk

De werkgroep personele kosten heeft een advies uitgebracht hoe de jaarlijkse overschrijding van het overwerk met ruim 6 miljoen gulden per jaar kan worden weggewerkt. Deze maatregelen leiden overigens niet echt tot een besparing maar wel tot de noodzakelijke beheersing van de begroting.

Dat geldt wel voor afschaffing van de VUT (vervroegd uittreden van ambtenaren) per 1 januari 2014; dat levert een oplopend bedrag aan besparing op van 5,2 miljoen volgend jaar tot 13 miljoen in 2017. Dat is ook het geval voor verdubbeling (ofwel ‘oprekken’) van het aantal loontreden van nu 8 tot 10, naar straks 16 tot 20 met gelijktijdige halvering van het bedrag van de treden. Dat levert 2,1 miljoen op in het eerste jaar, oplopend tot 8,6 miljoen in vierde jaar.

De ministerraad zou in elk geval al wel ingestemd hebben met het voorstel van de werkgroep personele kosten om alle ambtenarentoelagen te laten ‘hertoetsen’. Dit kan leiden tot besparingen van circa 25 procent (ruim 3 miljoen per jaar). Mocht dit niet (volledig) lukken, dan kan aanpassing van de hoogte van de toelagebedragen volgen.

Door het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) is ook een pakket maatregelen voorbereid, die moeten leiden tot duurzame houdbaarheid van de ambtenarenpensioenen. Maar het stelsel houdt eveneens een besparing in; een verlaging van 4 procent (3 procent voor de werkgever en 1 procent voor de werknemer). Uitgedrukt in guldens is de besparing jaarlijks ruim 6 miljoen. Door de koppeling van de rechtspositie van onderwijzend personeel bij de bijzondere schoolbesturen aan die van de overheidsambtenaren, werken de maatregelen ten aanzien van vakantiegeld, indexering, loontreden en pensioenpremie tevens door in de kosten van de subsidies aan het bijzonder onderwijs. Het levert 5,5 miljoen tot 7,3 miljoen per jaar op. Daarnaast daalt volgens prognoses het aantal leerlingen de komende jaren met ruim 500 per jaar (van 33.200 dit jaar tot 31.600 in 2016). Dit leidt tot een afname van het aantal leerkrachten. De besparing door deze afname is jaarlijks ruim 2 tot 2,4 miljoen.

 Bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top