Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuwe basisverzekering Curaçao uitgesteld tot juni

MAANDAG, 05 MAART 2012

WILLEMSTAD — De invoering van de nieuwe algemene basisverzekering ziektekosten is opnieuw uitgesteld. Dit keer tot 1 juni. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft enkele kanttekeningen bij de conceptwet geplaatst. Aanvankelijk zou de wet, die de basisverzekering ziektekosten regelt, op 1 april aanstaande in werking treden.

De Raad van Ministers heeft de conceptwet onlangs verworpen. Dit naar aanleiding van het advies van de SER. Zo adviseert het adviesorgaan in een aide-mémoire (korte nota) van twee A4-tjes om onder andere uniformiteit in de wet en procedures aan te brengen door een aantal zaken eenduidig te formuleren. Zo worden onder andere de termen vroedvrouw en verloskundige afwisselend gebruikt. Volgens de SER zou de overheid een beroepsnaam moeten hanteren, wanneer het op bevoegdheden en tarieven aankomt. Ook heeft de overheid voor de invoering van de algemene basisverzekering nog geen draagvlak gecreëerd. Er moet onder andere nog overleg plaatsvinden met de achterban, waaronder het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA). Verder zou de overheid tijdig een informatiecampagne moeten starten om de vernieuwingen kenbaar te maken. Alle ingezetenen van het land Curaçao, die een maximaal inkomen hebben van 90.000 gulden en momenteel bij het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzekerd zijn en zij die 60 jaar of ouder zijn en meer dan 90.000 gulden per jaar verdienen, maar geen betaalbare particuliere voorzieningen kunnen vinden, vallen onder de nieuwe basisverzekering. Ook niet-ingezetenen, die uit hoofde van hun werk op het eiland aanwezig zijn en een maximum jaarsalaris van 90.000 gulden hebben, vallen onder de basisverzekering. De introductie van deze verzekering gaat gepaard met een verhoging van de premie van 10,4 naar 12 procent in 2012. Hiervan neemt de werkgever 9 en de werknemer 3 procent voor zijn rekening. Personen zonder werkgever betalen ongeacht de hoogte van hun inkomen de volle 12 procent.

De bedoeling is dat de Landsverordening Basisziektekostenverzekering nu per 1 juni aanstaande in werking treedt. Het uitstel van de nieuwe basisverzekering drukt op de begroting. De basisverzekering heeft ook gevolgen voor de lastenzijde van de begroting. Aan de lastenzijde is in 2012 een opwaartse wijziging doorgevoerd op Sociale Zekerheid van 11,5 miljoen gulden. Dit vanwege de latere ingangsdatum van de basisverzekering, die oorspronkelijk op 1 januari zou worden ingevoerd maar toen is uitgesteld tot 1 april 2012. Het is onbekend wat de financiële gevolgen van dit nieuwe uitstel zijn.

Share this page:
« Back
Back to Top