Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad voor Rechtshandhaving: Te weinig waarborg voor slachtoffers

DONDERDAG 13 juni 2013

Sint Maarten mist slachtofferhulp

PHILIPSBURG – In de herziening van het Wetboek van Strafvordering (WvSv) op Sint Maarten constateert de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) dat slachtoffers nog onvoldoende beschermd worden.

Dit staat in het onlangs gepubliceerde onderzoek van de RvR naar slachtofferhulp op Sint Maarten. ,,De voorgenomen aanpassingen van het WvSv betekenen op verschillende punten een duidelijke versterking van de wettelijke positie van slachtoffers. Niettemin constateert de Raad dat ook onder de nieuwe wetgeving het niveau van bescherming van slachtoffers op verschillende punten achterblijft ten opzichte van het niveau dat de Verenigde Naties (VN) hebben aanbevolen.” De WvSv voorziet onvoldoende in het betrekken van de directe familie van het slachtoffer of personen die van hem afhankelijk zijn onder de term ‘slachtoffer’.

Dit geldt ook voor personen die zijn betrokken bij de gebeurtenis waarbij het slachtofferschap is ontstaan. ,,Op het punt van de informatieverstrekking aan slachtoffers over de mogelijkheden van schadevergoeding ligt er een wijzigingsvoorstel op tafel dat een verbetering betekent ten opzichte van de huidige bepalingen van het WvSv”, aldus de RvR. Wat de RvR wel zorgen baart, is dat in het nieuwe concept-ontwerp van WvSv geen algemene bepaling is opgenomen dat de overheid een benadeelde partij, wanneer deze als gevolg van een strafbaar feit hulp en steun behoeft, geen bemiddeling verleent. RvR: ,,De Raad pleit voor handhaving van een dergelijke bepaling, ook omdat deze kan worden beschouwd als een juridische basis voor een Bureau Slachtofferhulp.”

Slachtoffers moeten zelf dokken

Slachtoffers op Sint Maarten moeten uiteindelijk zelf opdraaien voor alle schade. Dat vindt de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) een onwenselijke situatie. ,,Een door de strafrechter opgelegde schadevergoeding wordt vaak niet geïnd waardoor het slachtoffer niets ontvangt. Bovendien bestaat in Sint Maarten geen schadefonds voor slachtoffers van misdrijven”, aldus de RvR. Schadebemiddeling kan een passende aanpak zijn om financiële schade aan de kant van het slachtoffer relatief snel vergoed te krijgen.

Het Openbaar Ministerie (OM) handelt jaarlijks een beperkt aantal zaken af via schadebemiddeling. Het ontbreekt op dit punt nog aan criteria waardoor de keuze voor deze aanpak veelal afhankelijk is van de behandelend officier van justitie. Een knelpunt vormt in Sint Maarten de tenuitvoerlegging van strafvonnissen. De afhandeling door politie en OM laat ook nog te wensen over, zo blijkt uit de rapportage. Als slachtoffers van een delict daarvan aangifte willen doen, komen zij in eerste instantie in contact met de politie. Er zijn knelpunten gebleken op het punt van de informatieverstrekking aan, en de bejegening van aangevers. Zo zijn de afspraken tussen politie en OM te onduidelijk waar het gaat om informatieverstrekking. Afgesproken is dat dit door het OM gedaan wordt, maar het gebeurt nagenoeg niet.

Volgens de korpsleiding wordt binnen het korps nadrukkelijk aandacht besteed aan een correcte bejegening van aangevers. Maar het ontbreekt nog aan concrete criteria of kwaliteitsnormen. Uit interviews met de aangevers blijkt dat de bejegening nog te sterk afhankelijk is van de betrokken politieambtenaar. RvR: ,,Het OM, dat verantwoordelijk is voor het opsporingsproces, erkent dat slachtoffers niet structureel worden geïnformeerd over kwesties als afdoeningswijze, zittingsdatum en vonnis. In het conceptjaarplan 2013 heeft het OM suggesties opgenomen voor de verbetering van de informatieverstrekking aan slachtoffers. Veel waardering heeft de Raad voor het feit dat het OM maandelijks spreekuur houdt en voor de persoonlijke begeleiding die het OM biedt aan een aantal slachtoffers van ernstige delicten. Het gaat hier overigens om taken die bij uitstek zouden kunnen worden verricht door een Bureau Slachtofferhulp.

Slachtofferhulp St. Maarten in oprichting.

Binnen de justitiële keten in Sint Maarten bestaat consensus over het nut van een Bureau Slachtofferhulp en sinds medio 2011 is de Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden (SJIB), in opdracht van de minister van Justitie, bezig met de opzet van zo’n bureau. Omdat de statuten van de SJIB geen gewag maken van verlening van slachtofferhulp ontbreekt echter een juridische basis voor een dergelijk bureau.

De financiering van SJIB is nog niet goed geregeld, zo vindt de RvR. Ook de informatie-uitwisseling tussen de SJIB en haar ketenpartners kan beter en er is onvoldoende overleg met het ministerie van Justitie. De plannen voor de oprichting van de SJIB, en een bureau slachtofferhulp zullen gezien de wettelijke verankering nog de nodige tijd in beslag gaan nemen. In 1997 is, in opdracht van de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, al een poging ondernomen om een bureau slachtofferhulp op te richten. De directeur van de Voogdijraad was daarbij nauw betrokken.

RvR: ,,Het hele project is uiteindelijk verwaterd, naar verluidt vanwege een gebrek aan middelen.” In de tweede helft van de jaren negentig is opnieuw getracht een bureau slachtofferhulp op Sint Maarten te realiseren. ,,Ook dit project is voortijdig afgeblazen”, aldus de RvR. In 2002 is de Stichting Justitiële Inrichtingen Bovenwinden (SJIB) opgericht. De stichting wordt nagenoeg geheel gefinancierd door de overheid van Sint Maarten. De statuten vermelden niets over slachtofferhulp. In 2009 heeft de SJIB een projectvoorstel ingediend voor de oprichting van een bureau slachtofferhulp. In mei 2011 heeft de SJIB daarover een gesprek gevoerd met de minister van Justitie van Sint Maarten. In vervolg daarop heeft de SJIB een aangepast projectvoorstel ingediend waarna de minister van Justitie de SJIB opdracht heeft gegeven een Bureau Slachtofferhulp op te richten.

Bron: Antilliaans Dagblad

 

 

 

 

Share this page:
« Back
Back to Top