Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad voor de Rechtshandhaving: Korps Politie Sint Maarten heeft weinig doelen bereikt

14 AUGUSTUS 2013

Philipsburg – Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft nagenoeg geen enkel zichzelf gesteld doel in 2012 gehaald. Dat stelt de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) vast. De raad constateert dat de doelstellingen en beoogde prestaties te veel gebaseerd zijn op onzekere ontwikkelingen, zoals de groei van het korps en de beschikbaarstelling van moderne middelen. ,,Het is de vraag of de in het jaarplan 2012 geformuleerde doelstellingen en prestaties wel voldoende realistisch en doordacht zijn”, aldus de RvR.

Overigens gaat het om het eerste jaarplan van het korps en volgens het hoofd opsporing ook om een ambitieus jaarplan. Op zich heeft de raad waardering voor het feit dat het korps ambitieus is en zijn ambities neerlegt in een jaarplan. Dit geeft ook houvast bij de sturing en het korps maakt zich toetsbaar door- dat achteraf beoordeeld kan worden of het korps zijn ambities heeft waargemaakt. Wel vindt de raad het van belang dat de ambities die in de vorm van doelstellingen en beoogde prestaties in een jaarplan worden opgenomen, voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moeten deze realistisch en goed doordacht zijn, evenals voldoende specifiek en meetbaar.

Daarnaast zou het goed zijn als alle betrokken politiemensen het jaarplan en de daarin opgenomen ambities kennen, in ie- der geval de doelstellingen en prestaties die voor hun afdeling zijn genoemd. Aan deze randvoorwaarden is niet steeds voldaan. Een aantal geformuleerde doelstellingen en prestaties is weinig specifiek en niet meet- baar. De RvR geeft hier in haar evaluatierapport concrete voor- beelden van. Zo wordt in 2012 een verbetering van 2011 voorgestaan op verschillend terrein, maar zijn de cijfers van 2011 niet bekend.

Over de resultaten stelt de RvR: ,,De doelstelling en daarbij behorende activiteiten op het terrein van jeugd zijn geen van alle gerealiseerd. Met slechts twee medewerkers was de sectie onderbezet en bovendien moesten deze medewerkers zich vooral richten op het grote aantal zedenzaken. Op het terrein van drugspanden en vuurwapens zijn voor 2012 twee activiteiten geformuleerd. Een daarvan is vanwege capaciteitsgebrek niet uitgevoerd, de andere loopt voortvarend.

De doelstelling op het terrein van financieel onderzoek om in 2012 twee ontnemingszaken te draaien is niet gerealiseerd omdat de aandacht is uitgegaan naar fraudeonderzoeken, waar- van er in 2012 meer zijn uitgevoerd dan in 2011. Dit roept bij de raad wel de vraag op hoeveel gewicht in de praktijk wordt toe- gekend aan dit soort doelstellingen. De politie is er niet in geslaagd de sectie zeden in 2012 te laten groeien. Mede dankzij bij- stand van Aruba en van de Koninklijke Marechaussee voor het onderzoek in ernstige zedenzaken zijn er in 2012 veel van dit soort zaken uitgerechercheerd.

Ten aanzien van woninginbraken en overvallen is de recherche erin geslaagd de doelstellingen grotendeels te realiseren. De aantallen woninginbraken en overvallen zijn fors teruggedrongen, al moeten de beschikbare cijfers met enige terughoudendheid worden bezien vanwege on- der andere gebreken in het in- formatiesysteem. Wat betreft de afdeling forensisch onderzoek zijn de doelstellingen op het punt van de aanvulling van de DNA-databank en de Afis-databank gerealiseerd. Het aantal DNA-vergelijkingen lag iets hoger dan in 2011 maar de beoogde stijging met 15 procent is niet gehaald.

In plaats van 15 procent meer zijn er juist wat minder, ongeveer 10 procent, minder wapens onderzocht in 2012. Daar zat voor de politie wel meer werk aan vast omdat het ging om verspreid gevonden wapens terwijl het in 2011 vooral wapens betrof die samenhingen met één grote strafzaak.

Op het punt van relationeel geweld heeft het korps doelstellingen en prestaties geformuleerd die in de praktijk geen van alle zijn gerealiseerd. De raad onderschrijft de noodzaak van deze ondersteuning maar wijst er tevens op dat het korps ten aanzien van relationeel geweld ook een doelstelling heeft geformuleerd die haaks staat op de ei- gen praktijk. Relationeel geweld is en wordt niet afzonderlijk geregistreerd. Uit de doelstelling om relationeel geweld in 2012 kwalitatief en kwantitatief ‘te blijven registreren’ blijkt dat bij het formuleren daarvan geen rekening is gehouden met dat gegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top