Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van de Rechtshandhaving positief over politie St. Maarten

6 AUGUSTUS 2013

Philipsburg – Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) heeft positieve ontwikkelingen doorgemaakt.    Dit kan volgens de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) vooral worden afgelezen aan de manier waarop het gehele korps werkt aan verandering van de organisatiestructuur en de ombuiging naar een meer procesgerichte en informatiegestuurde manier van werken. Een groot knelpunt is dat de vooruitgang van het korps sterk afhankelijk is van de minister van Justitie en andere derden. ,,Deze positieve omslag wordt bewerkstelligd door betere sturing, kennis- en informatieoverdracht,door meer en betere samenwerking tussen de verschillende korps-onderdelen en met name ook door een verandering van de cultuur binnen het korps”, aldus de RvR in een onlangs uitgebracht rapport over ‘het opsporingsproces door de recherche in Sint Maarten’.

De raad meent dat het korps de vooruitgang sinds de transitie voor een niet onbelangrijk deel op eigen kracht heeft weten te bewerkstelligen. ,,Niet onbelangrijk is dat de raad heeft kunnen constateren dat het merendeel van de medewerkers achter de organisatieveranderingen staat en zich ervoor inspant de in de plannen geformuleerde doelstellingen te realiseren en bereid is te leren. De inzet en de medewerking van Nederlandse bijstanders, Koninklijke Marine en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) mogen hierbij niet onvermeld blijven. Het succesvolle verloop van het onder- zoek ‘Ocean’ naar de moord op het Amerikaanse echtpaar King betekent een enorme opsteker voor het korps in het algemeen en voor de recherche in het bij- zonder.

Uit dit succes blijkt dat de politie van Sint Maarten in staat is een grote zaak tot een goed einde te brengen. De positieve ontwikkelingen dragen bij aan de effectiviteit van het korps in zijn geheel en aan de effectiviteit van het opsporingsproces in het bijzonder. De invoering van de wijkpolitie is een voor- beeld waardoor de effectiviteit van de politie is vergroot en op het gebied van forensisch onder- zoek, woninginbraken en over- vallen zijn de doelstellingen gerealiseerd en de beoogde presta- ties gehaald.”

Minister moet beslissen

Essentiële beslissingen blijven uit waardoor positieve ontwikkelingen stagneren. Daarom is het volgens de RvR dringend aan de orde dat de minister van Justitie en het land Sint Maarten cruciale beheersbeslissingen nemen waardoor de korpsleiding in staat wordt gesteld te besturen en te beheren. ,,In de eerste plaats is op di- verse terreinen dringend wetgeving nodig, zoals de vaststelling bij wet van het organisatieplan, het concept-Rechtspositiebesluit, waardoor de organisatie van het korps politie Sint Maar- ten verder ingericht kan worden volgens de informatiegestuurde en probleemgerichte werkwijze. Ook is een wijziging van de Landsverordening basisadministratiepersoonsgegevens noodzakelijk, hierdoor kunnen bestanden tussen de politie en diverse andere overheidsdiensten gekoppeld worden en kunnen onderling gegevens worden uitgewisseld.”

,,De raad dringt erop aan dat het bestuur de handen ineen- slaat en prioriteit geeft aan de af- ronding van deze wetgevingstrajecten.” Verder dringt de raad erop aan dat tussen de korpsleiding en de korpsbeheerder afspraken worden gemaakt over meer mogelijkheden op het gebied van financiën en personeel voor het korps politie Sint Maarten. Een zakelijke relatie tussen korps en bestuur voorkomt dat er op bepaalde onderwerpen te veel bemoeienis is van het bestuur of het Openbaar Ministerie of juist te weinig.

Op deze wijze kan volgens de raad tevens worden bereikt dat de minister meer op af- stand van de uitvoering staat en zich kan bezighouden met bestuurlijke zaken zoals het garanderen van de randvoorwaarden die het korps nodig heeft voor het uitvoeren van het beleid, zo- als voldoende budget. Bovendien wordt daarmee voorkomen dat te veel macht is geconcentreerd bij één instituut. Een dergelijke situatie staat op gespannen voet met het noodzakelijke machtevenwicht in een democratische rechtsstaat.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top