Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van Advies waarschuwt Curaçaose regering voor lasten

17 SEPTEMBER 2013

Behalve kapitaalinvesteringen ook exploitatiekosten opnemen in begroting

Willemstad – De Raad van Advies (RvA) constateert in zijn advisering over de landsbegroting 2014 van Curaçao dat er een aantal (kapitaal)investeringen is voorgenomen waarvan op voorhand vaststaat dat daaraan exploitatielasten verbonden zullen zijn.  De RvA vraagt zich af of de regering zich dit laatste wel voldoende realiseert.

Als voorbeeld noemt de Raad van Advies het voornemen van de regering om een multifunctioneel gebouw te Tera Kòrá te bouwen ter versterking van de bejaardenzorg. Maar het geldt ook voor het schoolgebouw voor de huisvesting van de bedrijfsopleiding voor het maritiem centrum en de verschillende investeringen in voorzieningen bij enkele stranden ter verbetering van het toeristisch product.

De raad zelf geeft overigens aan hierover al eerder te hebben geadviseerd, namelijk ook in verband met de gewijzigde begroting 2013 – de zogeheten eerste suppletoire begroting 2013 – waarover al ruim een jaar geleden, namelijk op 21 augustus vorig jaar advies werd uit- gebracht.  Ten aanzien van een multi-functioneel gebouw te Tera Kòrá ter versterking van de bejaardenzorg blijkt volgens de RvA uit de ontwerpbegroting 2014 niet of de onderhoudskosten c.q. exploitatiekosten verbonden aan bedoelde investeringen structureel van aard zijn en ook niet of deze kosten al dan niet ten laste van de overheid zullen komen.

Deze opmerking van het advies-college is eveneens van toepassing voor het opleidingsgebouw voor het maritiem centrum en de toeristische verfraaiing van bepaalde baaien.De Raad van Advies adviseert de regering dan ook om de memorie van toelichting op de ontwerpbegroting 2014 aan te vullen. De regering zelf geeft aan dat dit op verschillende manieren (al) is gebeurd.

,,Voorbeelden hiervan zijn een structureel bedrag voor onderhoud van scholen van 2 miljoen gulden. Voor onderhoud van stranden is een bedrag van 0,5 miljoen gulden op de begroting opgevoerd.”  Verder geen (specifiek) woord over het gebouw bij Tera Kòrá en/of het maritieme opleidingsinstituut. Wel maakt de regering nog deze meer algemene opmerking: ,,Bij enkele investeringen zal in subsidiebijdragen en in de subsidiebeschikkingen worden opgenomen wat de afspraken zijn ten aanzien van het onderhoud van de faciliteiten.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top