Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van Advies: Curacaose Staten zelf primair verantwoordelijkheid voor optreden tegen wanbeleid

24 JUNI 2013

‘Staten hebben genoeg in handen tegen wanbeleid’

Willemstad  – De Raad van Advies (RvA) kaatst het balletje terug naar de Staten, die de Raad in een motie van 17 januari 2013 vroegen onderzoek te doen naar bestaande en nieuwe mogelijkheden om ministers persoonlijk aansprakelijk te stellen voor wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen.

De RvA legt in het on langs uitgekomen advies, in handen van het Antilliaans Dagblad, uit: ,,De Staten van Curaçao hebben zelf de primaire verantwoordelijkheid om op te treden tegen wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen door bestuurders. Statenleden kunnen met daadkracht en ook tijdig optreden te gen onrechtmatigheden en ongeregeldheden die nadelig zijn voor het Land.

Het optreden van de Staten dient naar het oor deel van de Raad in alle ge vallen en op een objectieve Advertentie manier plaats te vinden. Het kan niet zo zijn dat politieke motieven en het deel uitmaken van een regeringscoalitie de controlerende taak van de Staten, en dus het zelfreinigend vermogen van de politiek, in de weg staan. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de verantwoordelijk bestuur der daadwerkelijk opstapt of door de Staten wordt weggestuurd, indien ver der functioneren ongewenst is.”

Het Curaçaose democratisch systeem biedt vol doende politieke instrumenten die een goed ontwikkeld en functionerend parlementair stelsel en de ministeriële verantwoordelijkheid waarborgen. De RvA: ,,De Raad meent dat de controlerende, corrigerende en sanctionerende taak ten opzichte van de bestuurders bij de Staten zelf ligt en de verantwoordelijkheid daartoe ook door dezen moet worden gedragen.

Desondanks kan uit de praktijk blijken dat het overlaten aan de politieke zeden om op te treden tegen falende bestuurders niet effectief of toereikend is. Het kan tevens voorkomen dat de politieke instrumenten die de Staten hebben om de bestuurders aansprakelijk te stellen niet effectief zijn of niet juist of tijdig zijn in gezet en dat de betrokken bestuurders reeds zijn af getreden. In die gevallen kunnen afgetreden bestuurders naar het oordeel van de Raad nog civiel rechtelijk of strafechtelijk aansprakelijk worden gesteld.”

Mochten de voorhanden zijnde maatregelen niet voldoende zijn, dan nog hebben de Staten dit zelf in de hand door bij voorbeeld de wetgeving uit te breiden. Als nieuwe mogelijkheden noemt de RvA het instellen van het burgerinitiatief, maar ook het opnemen van de mogelijkheid tot het persoon lijk financieel aansprakelijk stellen van de minister in de Landsverordening comptabiliteit 2010, zo als dat ook op Aruba be staat en het invoeren van de klokkenluidersregeling door uitbreiding van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA). Hoewel de Staten gebruik kunnen maken van verschillende regelingen, wordt het de Staten soms ook moeilijk gemaakt om de taak naar behoren uit te oefenen.

Zo wordt door de RvA ver wezen naar de Comptabiliteits wet waarin al de ministeriële financiële verantwoordelijkheid is opgenomen. De verantwoordelijkheid van de minister kan getoetst worden bij het vaststellen van de jaarrekening door de Staten, omdat daarbij kan blijken dat uitgaven onrechtmatig zijn gedaan. Er kunnen door de Staten politieke sancties opgelegd worden door de toepassing van de vertrouwensregel.

,,De minister die niet langer het vertrouwen van de Staten heeft, dient op te stappen”, zo wordt nader uitgelegd. Maar, zo stelt de RvA vast, in de praktijk zijn er nogal wat gebreken. Zo wordt de jaarrekening niet binnen de wettelijk gestelde ter mijn ingediend en bevatten de jaarrekeningen vaak onvoldoende meetbare en concrete beleidsinformatie. ,,Die onvolkomenheid maakt het onmogelijk voor de Staten om te beoordelen of de regering juist is omgegaan met de vastgestelde begroting”, aldus de RvA.

Wat mist in de Comptabiliteitswet is de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de minister, zoals dat wel geregeld is op Aruba. Het is aan de Staten een dergelijk wetstoevoeging in te voeren. Verder kunnen de Staten het bugerinitiatief introduceren. In Nederland kunnen kiezers een voorstel indienen met steun van 40.000 handtekeningen om een bepaald onderwerp in de Tweede Kamer op de agen da te krijgen. Aan het burgerinitiatief zijn, behalve het aantal handtekeningen, meer voor waarden verbonden. Zo mag het voorstel niet in strijd zijn met de grondwet en niet betrekking hebben op begrotingen en belastingen. Het verzoek wordt al tijd beoordeeld op ontvankelijkheid.

Tot slot noemt de RvA nog de ‘klokkenluidersregeling’. Het gaat hier om het melden van integriteitsschendingen door ambtenaren en het beschermen van de melder van de misstand. Voorgesteld wordt om een onafhankelijke commissie in het le ven te roepen die onder omstandigheden klachten ontvangt en in behandeling neemt.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

RvA: Staten zelf primair verantwoordelijk

MAANDAG, 24 JUNI 2013

WILLEMSTAD — De primaire verantwoordelijkheid voor het optreden tegen wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen door bestuurders ligt bij de Staten zelf, die met daadkracht en vooral ook tijdig dienen op te treden in het belang van de gemeenschap. Dat concludeert de Raad van Advies (RvA), nadat die op basis van een motie van de Staten verzocht werd om naar alle mogelijkheden te kijken die het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en de principes van deugdelijk bestuur bieden om bestuurders persoonlijk aan te spreken.

Volgens de RvA biedt het recht van Curaçao een aantal mogelijkheden om op te treden tegen wanbeleid, geldverspilling en wetsovertredingen. De raad noemt in dit kader een aantal ‘checks and balances’.

Een daarvan is de controlerende taak van de Staten ten opzichte van de regering. Hiervoor hebben de Staten een aantal instrumenten, zoals het vragenrecht, het recht van interpelatie, het indienen van moties, het budgetrecht, het vragen van adviezen, het houden van hoorzittingen en het recht van enquête. Ook kunnen de Staten de Algemene Rekenkamer verzoeken om onderzoek te verrichten naar de bestuurlijke integriteit van politieke functionarissen.

Verder wijst de raad op de politieke en financiële ministeriële verantwoordelijkheid. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Staatsregeling. De ministers zijn verplicht de Staten inlichtingen te verschaffen over het door de ministeries gevoerde beleid.

Bij de behandeling van een ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening moeten ministers financiële verantwoordelijkheid afleggen over de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten en over de juistheid en volledigheid van opgemaakte jaarrekeningen. In de praktijk is echter gebleken, aldus de RvA, dat de wettelijke termijn voor de indiening van een ontwerplandsverordening tot vaststelling van de jaarrekening bij de Staten niet wordt nageleefd.

Voor wat betreft de civielrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid stelt de RvA dat het civiel recht enkele aanknopingspunten biedt om bestuurders en gewezen bestuurders aansprakelijk te stellen voor onrechtmatig handelen. Hierbij is belangrijk dat er bij de overschrijding van de begroting ook onaanvaardbare risico’s zijn genomen. Alleen in dat geval kan er sprake zijn van wanbeleid.

Een minister kan ook verantwoording afleggen langs de strafrechtelijke weg, aldus de RvA. Een minister die wettelijke regelingen schendt, kan volgens de artikelen 2:344 en 2:345 van het Wetboek van Strafrecht strafrechtelijk vervolgd worden.

Aanbevelingen

De RvA komt ook met enkele aanbevelingen, zoals het burgerinitiatief. Kiezers in Nederland kunnen bijvoorbeeld een voorstel – met ondersteuning van 40.000 handtekeningen – indienen om een bepaald voorstel op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen. Het burgerinitiatief moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of op ander regeringsbeleid Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en/of de goede zeden.

Een ander voorstel is om, net als op Aruba, in de comptabiliteitslandsverordening op te laten nemen dat ministers persoonlijk financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onrechtmatig financieel beheer.

Als laatste noemt de RvA een klokkenluidersregeling. De Landsverordening Materieel dient om ambtenaren, die vermoedens melden van misstanden bij overheidsorganisaties, te beschermen tegen een eventueel rechtspositioneel of ander nadeel. Volgens de RvA moet de LMA op dit punt worden geëvalueerd en mogelijk worden uitgebreid, zodat de melder in de praktijk voldoende wordt beschermd.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top