Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van Advies bij Curacaose begroting 2014: RvA: Regering moet voorwaarden scheppen voor stimulering economie

ZATERDAG, 14 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) laat in haar advies bij de ontwerpbegroting 2014 weten dat zij van oordeel is dat de regering vooral voorwaarden moet scheppen die op directe wijze een stimulerend effect hebben op de economie. De RvA vindt dat concrete maatregelen onvoldoende genoemd worden in de memorie van toelichting bij de begroting.

Daarmee reageert de RvA op de inleiding van de Algemene Beschouwingen bij deze begroting, waarin de regering aangeeft het ‘saneringsplan’ aan te vullen met economie-stimulerende maatregelen. In het kader daarvan zal de regering diverse investeringen doen in de sociaal-economische en educatieve infrastructuur. Dit is volgens de regering in het belang van het behoud van de sociale cohesie, ‘waarbij de negatieve effecten op de economie die direct uitgaan van de bezuinigingsmaatregelen worden opgevangen, en waarbij het groeipotentieel van de economie wordt vergroot (economische impuls)‘. Volgens de RvA is sociale cohesie ‘uiteraard zeer toe te juichen’, maar mist zij in de memorie van toelichting concrete maatregelen die directe stimulering van de economie teweeg moeten brengen. Hierbij wordt vooral gedacht aan voorwaarden die de exportsector bevorderen, om zo een verslechtering van de betalingsbalans tegen te gaan.

De regering geeft in reactie hierop aan dat het exportbeleid onderdeel is van het internationale handelsbeleid. “Het internationale handelsbeleid is gestoeld op onder andere internationale handelsverdragen en overeenkomsten. Veel handelsverdragen en andere internationale overeenkomsten zijn afhankelijk van de WTO (World Trade Organisation)-uniformiteit van een land. Curaçao was in 2013 nog niet conform deze WTO-uniformiteit. Om deze reden wordt eraan gewerkt om hieraan te voldoen.” Dit houdt volgens de regering in dat Curaçao het bindingsproces van het (invoerrechten)tarievenschema moet afronden, conform regels van de GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en WTO. “In 2014 kan Curaçao conform WTO zakendoen met de rest van de wereld aangezien het bindingsproces in december 2013 afgerond zal moeten zijn. Ons exportbeleid heeft dan een basis gekregen om verder te worden ontwikkeld.”

LGO

Ondertussen wordt er gewerkt aan het LGO (Landen en Gebieden Overzee)-besluit 2014 – 2020. “Curaçao zal meer aandacht en invulling moeten geven aan de mogelijkheden die dit besluit biedt voor onze export. De regeling vergt echter veel technische en LGO-dossier kennis. Gebrek hieraan is op dit moment een van onze struikelblokken. Het huidige LGO-besluit is vooralsnog te weinig bekend bij het bedrijfsleven en bij het overheidsapparaat. In overleg met het bedrijfsleven wordt bekeken hoe beter gebruik te maken van het LGO-besluit door de inzet van technische bijstand vanuit de Europese Unie dan wel Nederland.” Volgens de regering ondervindt de exportsector vooral in de regio hoge barrières bij de export van haar producten. “WTO-conformiteit en bilaterale handelsovereenkomsten met landen in de regio moeten hierin verandering brengen. Het LGO-besluit kan hieraan bijdragen omdat een van zijn doelen de bevordering van de regionale handel is. In deze context kan ook het Caribbean Basin Initiative (CBI) van de Amerikaanse overheid worden genoemd. Er is reeds een verzoek ingediend bij de Amerikaanse overheid om in aanmerking te kunnen komen voor gebruikmaking van het CBI.” Verder wordt in de Algemene Beschouwingen vermeld dat de regering in onderhandeling is met onder meer Colombia, Brazilië, de Dominicaanse Republiek en China voor het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten ter bevordering van de export: “In dezen speelt niet alleen de hub-functie een belangrijke rol, maar ook de WTO-conformiteit en de toegang tot andere markten. De vraag naar een gedegen exportbeleid is niet zonder reden. Het is echter nodig dat er wordt gewerkt aan de nodige randvoorwaarden voor een succesvol exportbeleid. De export is belangrijk voor het verkrijgen van deviezen.”

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top