Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Raad van Advies en Cft verschillen van mening over Curaçaose begroting 2012

DONDERDAG, 22 DECEMBER 2011

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) en de Raad van Advies (RvA) zitten niet op een lijn met betrekking tot hun advies over de concept-begroting 2012 van het land Curaçao, die gistermiddag in een openbare begroting van de Staten in behandeling werd genomen. De RvA vraagt zich openlijk af of de begroting aan de bepalingen vermeld in de Rijkswet Financieel Toezicht voldoet, terwijl het Cft een voorlopig positief advies afgeeft.

In haar advies van 19 december plaatst de RvA vraagtekens bij de houdbaarheid van de uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen die de regering in het dienstjaar 2012 wil uitvoeren. Deze maatregelen dienen tijdig te worden ingevoerd om het beoogde effect te sorteren, maar ook vergezeld te zijn van een landsverordening. De RvA constateert dat deze landsverordeningen nog niet bij de RvA voor advisering zijn ingediend. Ook is bij de nota van wijziging geen overzicht opgenomen van de stand van zaken van de implementatie van de genomen maatregelen.

Er is wel een overzicht van de data voor implementatie van de maatregelen. Dit is voor de RvA onvoldoende, omdat het overzicht onvoldoende houvast biedt voor de beoordeling of de maatregelen tijdig kunnen worden uitgevoerd. De RvA is dan ook van mening dat het nog steeds niet vaststaat dat de ontwerpbegroting 2012, zoals gewijzigd middels de nota van wijziging ‘uitvoerbaar zal zijn en zal voldoen aan de normen aan de normen genoemd in de Rijkswet’. “Door het ontbreken van een goede tijdsplanning staat het ook niet vast of de meerjarenbegroting een getrouwe en volledige weergave behelst van de uitkomsten van de voorgenomen uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen.”

Het Cft komt tot een heel andere conclusie dan de RvA. Het College is juist verheugd met de voortvarendheid waarmee de regering heeft gereageerd op haar eerder uitgebrachte adviezen. Dit toont volgens het Cft aan dat de regering zich bewust is de grote financiële risico’s waar het land voor staat. De oplossing hiervan vergt volgens het toezichtsorgaan onder meer een langetermijnvisie, samenwerking tussen alle betrokkenen en een strakke regie. “Met de begroting 2012 en de daarbij behorende voornemens zijn de eerste stappen daartoe gezet, maar het eindpunt is nog lang niet bereikt. (…) Het Cft is van mening dat integrale uitvoering van het nu voorliggende pakket een voldoende basis biedt voor een verantwoorde begrotingsuitvoering.”

Share this page:
« Back
Back to Top