Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Aruba: Premie zeker, pensioen niet


DONDERDAG, 10 NOVEMBER 2011
ORANJESTAD — De overheid start pas met een voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregeling voor werknemers als de wet door het parlement is aangenomen en daarmee definitief is. Het wetsvoorstel ligt sinds eergisteren bij het parlement. De regering streeft er wel naar dat de regeling per 1 januari volgend jaar ingaat. Het bedrijfsleven is daarom al enige tijd bezig met eigen voorlichting over het nieuwe pensioen.
Met voorlichtingsbijeenkomsten, reclames en online pensioencheck (Ennia) proberen verzekeraars nog voor het 100 procent zeker is dat de wet op 1 januari er werkelijk is, al klanten binnen te halen. Zoals de grootste op de Arubaanse pensioenmarkt, Fatum, al gisteren in deze krant zei, is de kans nu eenmaal klein dat de wet er niet komt. En als er wordt gewacht tot het parlement akkoord is, aldus de verzekeraar, dan zou er maar weinig tijd zijn om de werknemers en -gevers goed te kunnen voorlichten en de wet te implementeren.
Maar hoe weet de klant dan of de voorlichting van de verzekeraars klopt? Premier Mike Eman (AVP) zei gisteren in deze krant al dat in de nieuwe wet ook regels zijn opgenomen tegen misleidende informatie aan consumenten en bedrijven. Fatum zegt bij monde van manager Sales, Life & Employee Benefits, Henry van den Berg, dat het te toetsen is aan het klantenbestand van de verzekeraar. “We zijn al langer pensioenverzekeraar en tot onze klanten behoort bijvoorbeeld ook de Centrale Bank. We maken afspraken met de klanten, die dus weten wat ze krijgen. Het gaat er dan ook niet meer om of wat we toezeggen, gaat kloppen.”
In ieder geval had Van den Berg de wetinformatie die hij dinsdag op het seminar in Cas di Cultura verstrekte over de Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP), van de overheid gekregen. In tegenstelling tot wat de titel van deze wet doet beloven, geldt de nieuwe regeling overigens alleen voor mensen met een baan. En dan ook nog voor degene die achttien jaar en ouder zijn, met een vast dienstverband in de zin dat ze dus hun proeftijd voorbij zijn. Op Aruba betekent dat over het algemeen dus na twee maanden werken. De werknemer mag ook niet ouder zijn dan 60 jaar. De pensioenregeling wordt niet verplicht voor zelfstandig ondernemers of aandeelhouders met meer dan 25 procent aandelen.

Niet zeker
De premies zijn dus ook vastgelegd en het gaat om een gefaseerde invoering. Dus volgend jaar 2 procent van het brutoloon waarvan de werknemer en werkgever elk 1 procent inleggen. Het jaar erop wordt dat verdubbeld en in 2014 ( dus niet zoals gisteren op de voorpagina in deze krant stond, in 2013) betaalt de werknemer 3 procent en de werkgever ook 3procent. Dit is overigens een verplichte minimumpremie. Werknemers en werkgevers die meer willen inleggen, kunnen dat. De verdeling hoeft dan ook niet gelijk te zijn; dus een werknemer mag een hogere premie van meer dan 3 procent gaan afdragen, maar dat hoeft de werkgever dus niet te volgen en vice versa. Werknemers mogen ook eenmalige bedragen storten in hun pensioen.
Zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd (60) bereikt, krijgt deze dus het aanvullende pensioen maandelijks uitgekeerd. Overigens is dat niet gelijk aan het bedrag dat de werknemer tijdens zijn arbeidsjaren heeft gespaard. Met dat geld koopt de werknemer eigenlijk zijn pensioen. Hoeveel pensioen hij of zij dan ook krijgt, is vooraf dan ook niet zeker. Pas dus als de werknemer 60 is, wordt gekeken hoeveel pensioen met het gespaarde geld kan worden gekocht. Wel is het zo dat de verzekeraars een levenslange pensioenuitkering garanderen. Dus voor wie heel oud wordt, kan het totaal uitgekeerde pensioenbedrag hoger zijn dan het bedrag dat tijdens de arbeidsjaren met de premies is opgespaard. Maar voor gepensioneerden die kort leven, kan er dus minder pensioen zijn uitgekeerd dan wat is gespaard. Het ‘restant’ geld blijft dan in de pot van de verzekeraars. “Dat is dus de systematiek die verzekeraars hanteren om levenslange pensioenen te kunnen uitbetalen, juist omdat iedereen een andere leeftijd bereikt”, aldus Van den Berg van Fatum. De verzekeraars prijzen daarom ook tegelijkertijd andere verzekeringen aan. Zoals het nabestaandenpensioen waarbij de partner dus na overlijden van de verzekerde zijn of haar aandeel krijgt. Of een wezenverzekering waarbij de kinderen een percentage krijgen van het nabestaandenpensioen.

Emigratie

Het aanvullende pensioen wordt vanaf 60 jaar in principe elke maand uitgekeerd. Er zijn een paar uitzonderingen, met name voor werknemers die nu al dichter tegen de pensioenleeftijd aanzitten en dus minder hebben kunnen sparen dan jongere werknemers. Als het gespaarde bedrag op de pensioendatum lager is dan 12.500 florin of als het aan te kopen bedrag lager is dan 85 florin per maand, dan zullen de verzekeraars ervoor kiezen om het eenmalig uit te keren. Want in beide gevallen is het levenslang uitkeren van het pensioen niet zinvol, zegt Van den Berg althans.
Maar ook in een andere geval kan de gepensioneerde het bedrag in één keer krijgen. En dat is als hij of zij naar het buitenland vertrekt. De emigrant krijgt het geld dan niet direct mee, maar pas na drie jaar uitgeschreven te zijn uit het bevolkingsregister van Aruba.

Share this page:
« Back
Back to Top