Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Plan van aanpak uitholling belastinggrondslag Oeso

10 AUGUSTUS 2013

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso ook wel OECD) richtte zich eind jaren negentig op de bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie, maar nu is een volgende stap aangekondigd en is gekomen met een plan van aanpak om grondslag-uitholling te bestriden en het kunstmatig verschuiven van winsten naar landen met lage belasting tarieven tegen te gaan. Dit is ook van belang voor Curaçao en de internationale financiële dienstensector.

De Oeso zette voor de eeuw wisseling in op de strijd tegen schadelijke belastingconcurretie. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van een zwarte lijst van landen die niet wilden meewerken aan bestrijding hiervan, een grijze lijst van landen die wel wilden meeweken, maar nog niet voldoende inspanning hadden getoond en een witte lijst van landen die zich wel actief betoonden in de bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie. Op basis van de inspanningen van de Oeso heeft de voormalige Nederlandse Antillen onder meer het zogeheten rulingbeleid afgeschaft en wetgeving geïntroduceerd die het mogelijk moet maken om uiteindelijk gerechtigden van vennootschapen, stichtingen en trusts te kunnen identificeren.

Ook werden ter bevordering van informatie-uitwisseling vele inlichtingenuitwisselingsverdragen afgesloten. Deze verdragen, waarvan de meeste nog door de Nederlandse Antillen werden afgesloten, gelden ook nu nog voor Curaçao. Inmiddels heeft de Oeso dus een volgende stap aangekondigd en is gekomen met een plan van aanpak om grondslag uitholling te bestrijden en het kunstmatig verschuiven van winsten naar landen met lage belastingtarieven tegen te gaan. In februari van dit jaar publiceerde de Oeso het rapport ‘Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS), waarin een aantal onderwerpen werden geïdentifceerd die volgens de Oeso zou den leiden tot verlies aan belastinginkomsten.

Enkele van de daarin beschreven onderwerpen betreffen de mismatch door De gebruik te maken van hybride rechtspersonen of financieringen. Zo kan bijvoorbeeld een vennootschap in de Verenigde Staten op basis van het zogenoemde ‘checkthebox’ als transparant worden aangemerkt, terwijl deze vennootschap in een ander land niet als transparant wordt aan gemerkt; of kan een vorm van financiering worden verstrekt waardoor in het ene land rente aftrek wordt genoten, terwijl in het andere land de renteontvangst niet als zodanig wordt herkend en daardoor onbelast blijft. Een ander probleem is volgens de Oeso de digitale dienstverlening, waardoor soms niet duidelijk is waar de activiteiten worden verricht en in welk land de betreffende onder neming is gevestigd.

Een derde voorbeeld is de mogelijkheid om mobiele activa zoals concernfinanciering of immateriële activa te exploiteren vanuit een laag belaste jurisdictie. Dit kan het geval zijn bij royaltyrechten. De Oeso heeft inmiddels een plan van aanpak gepubliceerd waarin wordt aangegeven welke maatregelen de komende twee jaar moeten worden genomen om de geïdentificeerde mismatches en aanwijsbaar kunstmatige verschuivingen te bestrijden. Zo zal onder meer onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop digitale ondernemingen werken om op basis daarvan met richtlijnen te komen voor een fiscale benadering waardoor volledige onbelastbaarheid wordt voorkomen. Ook zal er een advies worden uitgebracht over de mogelijke aanpak van hybride rechtspersonen en financiering zodat ook hier onbelastbaarheid wordt vermeden.

Een belangrijk onderdeel van de plannen betreft de aanpak van vaste inrichtingen en ‘transfer pricing’ teneinde kunstmatige verschuiving van winsten naar laag belaste jurisdicties tegen te gaan. Op dit moment bestaan er reeds uitgebreide regels voor transfer pricing, waar onder meer door de Verenigde Staten en Nederland gebruik van wordt gemaakt, maar de Oeso geeft aan dat hoewel de bestaande transfer pricingregels in het algemeen goed werken, er soms sprake is van verschuiving van winsten van landen waar  naar de mening van de Oeso  het werkelijke inkomen wordt verdiend naar landen waar deze inkom sten laag belast worden. De Oeso wil nu komen met nieuwe richtlijnen met betrekking tot de exploitatie van immateriële activa, financieringen en trans acties met een hoog risico die tussen onafhankelijke derden zich mogelijk niet zouden voor doen.

De richtlijnen van de Oeso zullen zowel betrekking hebben op voorstellen voor nieuwe teksten voor bilaterale belasting verdragen tussen landen als op aanpassingen in de eigen wetgeving van landen. In eerste instantie zal de Oeso zich richten op de eigen leden, maar op de wat langere termijn zullen de maatregelen van de Oeso ook worden gericht op derde landen. Zoals dit in het verleden het geval was, zal hierbij waarschijnlijk weer een combinatie van belonen en straffen worden gehanteerd middels het gebruik van de zwart/witte lijst. Derde landen die zich houden aan de regels van de Oeso worden op de witte lijst geplaatst; en wie niet meedoet, komt dan op een zwarte lijst met negatieve economische gevolgen door sancties van Oesoleden.

De plannen van de Oeso zullen in september op de top van de G20 in Moskou aan de orde komen. Het benodigde onderzoek en het opstellen van aanbevelingen zullen volgens het plan op een termijn van een tot twee jaren plaatsvinden.

De verwachting is dat de komende jaren er belangrijke wijzigingen kunnen worden verwacht in de belastingwetgeving van diverse landen. Ook zullen er op multinationaal gebied wijzigingen komen door enerzijds veranderingen in het verdragsbeleid van diverse landen en anderzijds de houding van overheden ten opzichte van transacties binnen concernver band van multinationale onder nemingen. Duidelijk is wel dat ondernemingen die over de grens actief zijn, de gevolgen van de plannen van de Oeso op termijn in meer of mindere mate zullen voelen. Het is dan ook verstandig dat belanghebbende zich tijdig laten informeren om op de veranderingen in te kunnen spelen.

Bovenstaande is gebaseerd op een recent Tax Policy Bulletinvan PwC (International), werd op verzoek van het Antilliaans Dagblad vertaald/bewerkt door de specialist Arne Kattouw van het Bureau Vaktechniek van PricewaterhouseCoopers.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top