Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

PG Dick Piar: ‘Klokkenluiders moeten beschermd worden’ binnen het Koninkrijk

ZATERDAG, 17 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Corruptie moet hard aangepakt worden. Daarom moeten er zo spoedig mogelijk wettelijke waarborgen komen om de positie van de klokkenluiders binnen onze maatschappijen in het Koninkrijk te regelen. Dit zei Procureur-Generaal (PG) Dick Piar gistermiddag bij de installatie van de nieuwe leden en president van het hof, Gerard Lewin, Marijn Hubben Evert en Jan van der Poel.

De eilanden werden de afgelopen periode met regelmaat geschokt door overvallen op weerloze burgers, moorden en corruptie. Dit brengt met zich mee dat het algemeen gevoel van veiligheid binnen de samenleving afneemt en alle ogen gericht zijn op het justitieel apparaat.

Maar om corruptie te kunnen bestrijden, zijn er wel burgers nodig die bereid zijn misstanden te melden. “Het kan zijn dat burgers zich terughoudend opstellen, teneinde niet in diskrediet te geraken bij de publieke entiteiten en er voor kiezen uit angst de kaken op elkaar te houden.”

Een dergelijke angstcultuur is voor de strafrechtspleging echter zeer schadelijk, omdat niemand de rol van klokkenluider op zich durft te nemen. De opsporing van strafbare feiten wordt ernstig bemoeilijkt, wanneer getuigen uit angst voor represailles niet durven te verklaren. Dit heeft als logische gevolg dat deze praktijken vaak dan ook niet aan het licht komen en onbestreden zullen blijven.

Volgens Piar mag niet zo zijn dat door het melden van misstanden, welke zich bijvoorbeeld voordoen binnen bedrijven of overheidsinstellingen, dat deze klokkenluiders zelf het slachtoffer worden van hun melding. “Er zijn voorbeelden te over die dit kunnen onderschrijven.” Daarom moeten de klokkenluiders beschermd worden, aldus Piar.

Het streven dient te zijn dat een ieder zich in een democratische rechtsstaat vrijelijk kan uiten, zonder bevreesd te hoeven zijn voor represailles. Hiertoe is regelgeving noodzakelijk die voldoende waarborgen behelst waardoor de klokkenluider niet hoeft te vrezen voor ontslag, maar recht heeft op juridisch, financiële of psychologische hulp. De bijzondere positie waarin de klokkenluider zich bevindt, zal in een eventuele rechtszaak waarin hij betrokken is, uiteraard dienen te worden meegewogen, aldus de PG.

De financiering hiervan dient een wettelijke basis te krijgen. “Andere landen, zoals de VS, Canada, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn ons reeds voorgegaan met de regulering van de positie van de klokkenluider. Ook in Nederland wordt aan wetgeving gewerkt. Dus hoeven wij het wiel niet uit te vinden.”

Overvallen

Naast het bestrijden van corruptie, moet ook de steeds groeiende aantal overvallen hard aangepakt worden. Piar is van mening dat geëigende stappen overwogen moeten worden om de hoogte van de straffen wederom te verhogen. De reeds bestaande richtlijnen aangaande overvallen zijn aangepast. Maar sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, dient tegelijkertijd rekening te worden gehouden met de verlaging van de strafmaxima.

Bron: Amigoe, Curacao

 

‘Afscheid van een roerige tijd’

ZATERDAG, 17 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Hofpresident mr. Lisbeth Hoefdraad nam gisteren, na zes jaar als president van het Gemeenschappelijk Hof te hebben gefunctioneerd, afscheid. Tegelijkertijd werden de nieuwe president, mr. Evert-Jan van der Poel, en twee nieuwe leden, mr. Gerard Lewin en mr. Marijn Hubben, geïnstalleerd.

Hoefdraad sprak van een roerige periode, waarin bij haar aanstelling in 2007 al werd gesproken over de op handen zijnde staatkundige veranderingen, die ook de structuur van het Hof aanzienlijk zouden raken. “Ik kan u verzekeren dat mijn presidentschap geheel beheerst is geweest door die veranderingen.” Een uitgebreide terugblik op de laatste zes jaar wilde de scheidende Hofpresident niet geven. Wel liet zij gisteren weten ‘dat het bijzonder drukke, maar ook hele interessante, soms spannende, soms lastige of frustrerende tijden waren’. “Toch hebben we tussen de bedrijven door ook nog veel met elkaar kunnen aflachen.”

Hoefdraad liet weten dat de uiterste best is gedaan om het proces van verandering zo goed mogelijk te begeleiden. “Ik kan u vertellen dat ik er buitengewoon trots op ben dat de overgang van ons personeel naar de nieuwe organisatie toch relatief soepel gegaan is en dat wij al in het eerste jaar een goedkeurende verklaring van de accountant hebben kunnen verkrijgen, hetgeen zelfs de accountant niet direct verwacht had. Van groter belang is echter dat wij nu kijken naar de toekomst en wat er nog meer voor het Hof staat te gebeuren.”

Tot slot gaf de bijna ex-Hofpresident uiting aan haar grote dankbaarheid ten opzichte van allen die hun bijdrage geleverd hebben aan de opbouw van de nieuwe organisatie en op welke wijze dan ook hun steentje daaraan hebben bijgedragen. “We hebben ons er echter samen doorheen geslagen, we hebben de veranderingen samen doorstaan, we hebben de problemen samen opgepakt en zijn er met elkaar alleen maar sterker op geworden. Onze organisatie wordt stelselmatig professioneler.”

Hoefdraad sprak tot slot haar vertrouwen uit in haar opvolger en gaf hem zijn opdracht voor de komende periode mee: “Mijn taak is volbracht. Het zal de taak zijn van mijn opvolger om het Hof verder uit te bouwen en om beter in te spelen op de maatschappelijke omstandigheden die in de vier landen waarin het Hof de rechtspraak verzorgt leven.”

Bron: Amigoe, Curacao

 

Zwijgen helpt corruptie

19 AUGUSTUS 2013

Willemstad- Procureur-generaal Dick Piar wil een ‘harde aanpak’ van cor- ruptie, een vorm van criminaliteit die de laatste jaren steeds vaker voorkomt. Maar voor een effectieve aanpak moeten mensen en instanties niet langer zwijgen omdat ze bang zijn voor tegenmaatregelen. ,,Voor de strafrechtspleging is een dergelijke angst- of vreescultuur zeer schadelijk”, aldus de hoogste functionaris van het Openbaar Ministerie (OM).

,,De opsporing van strafbare feiten wordt ernstig bemoeilijkt wanneer getuigen bijvoorbeeld niet willen of durven verklaren uit angst voor represailles van de zijde van personen over wie zij belastende informatie beschikken.”  Piar sprak deze woor-den uit ter gelegenheid van de installatie van nieuwe rechters en wisseling van de wacht van de president van het Gemeen- schappelijk Hof. Ter signalering van mogelijke corruptie, zijn verklaringen van getuigen en meldingen van burgers die Van een dicht bij het vuur staan ‘uiterst belangrijk’.

De PG: ,,Bij aanwezigheid van een angst- en vreescultuur binnen een maatschappij zal bij cor-ruptiepraktijken binnen een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie niemand de rol van klokkenluider op zich durven nemen, met als logisch gevolg dat deze praktijken vaak dan ook niet aan het licht komen en onbestreden zullen blijven.”  De omstandigheden in een democratische rechts- staat dienen eigenlijk zodanig te zijn dat burgers zich voldoende veilig voelen om hun gedachten en wetenschap waarover zij beschikken, prijs te geven in gevallen.

,,Het mag nimmer zo zijn dat door het melden van misstanden, welke zich bijvoor- beeld voordoen binnen bedrijven of overheidsinstellingen, deze klokkenluiders zelf het slachtoffer worden van hun melding”, aldus Piar, die aangaf dat er echter ‘voorbeelden te over’ zijn die dit kunnen onderschrijven.

Corruptie kan in een kleine samenleving als die van Curaçao en de overige eilanden volgens Piar ‘sneller dan in een grotere samenleving de maatschappij als geheel ontwrichten’. Hij legt uit: ,,De lijnen zijn kort, familie- banden en vriendenrelaties lopen overal door- heen. Hierbij is er sinds kort in Curaçao en Sint Maarten nog slechts één bestuurslaag. De burgers en de overheid zijn hier- door nog dichter bij elkaar komen te staan dan voorheen. De interactie tussen burgers en de publieke entiteiten kan hierdoor onder druk komen te staan. De gevolgen hiervan zijn niet altijd te overzien. Bij mogelijke misstanden kan het zijn dat de burgers zich terughoudend opstellen teneinde niet in diskrediet te geraken bij de publieke entiteiten en er voor kiezen uit vrees en angst de kaken op elkaar te houden.”

Scala aan klokkenluiders

Het scala aan klokkenluiders is divers, gaf PG Dick Piar aan in zijn rede bij de officiële installatie van nieuwe rechters. Het op- treden van klokkenluiders kan verschillende beweegredenen hebben, die niet altijd even nobel zijn. ,,Er zijn burgers bij die zonder enig (eigen)belang bij het constateren van misstanden in hun omgeving of elders, direct hiervan melding maken. ,,Anderen kunnen klokkenlui- der worden uit persoonlijke wrok jegens bijvoorbeeld hun werkgever met wie zij in een arbeidsconflict verwikkeld zijn geraakt.

Een laatste voorbeeld betreft een actief in de misstanden participerende klokkenluider die, door gewetenswroeging of andere motieven bewogen, besluit uiteindelijk melding te maken van die wantoestanden.”  Het is volgens de hoogste ambtelijk functionaris van het OM een vereiste dat – wil men als klokkenluider worden aangemerkt – ‘het eigen belang dient te worden opgegeven en in bepaalde gevallen zelfs geschaad wordt ten faveure van het algemeen belang door het publiekelijk maken van de wantoestand’.

Piar pleit ervoor om zo spoedig mogelijk te komen met wettelijke waarborgen teneinde de positie van de klokkenluiders binnen onze maatschappijen te regelen. ,,Eenieder binnen onze gemeenschappen die zich schuldig maakt aan strafbare feiten dient de gevolgen en de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen, ook de klokkenluider.”

Maar gelijk andere gevallen dient onder bijzondere omstandigheden rekening gehouden te worden met de situatie waarin bepaalde strafbare feiten zich hebben voorgedaan. De bijzondere positie waarin de klokkenluider zich bevindt, zal in een eventuele rechtszaak waarin hij betrokken is dienen te worden mee gewogen, aldus de procureur-generaal. ,,Het streven dient te zijn, dat een ieder zich in een democratische rechtsstaat vrijelijk kan uiten, zonder bevreesd te hoeven zijn voor represaille.

Hiertoe is regelgeving noodzakelijk die voldoende waarborgen behelst, waardoor de klokkenluider niet hoeft te vrezen voor ontslag dan wel, in daartoe geïndiceerde gevallen recht krijgt op juridisch, financiële of psychologische hulp. De financiering hiervan dient een wettelijke basis te krijgen.”  Andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn Curaçao en de overige Caribische delen van het Koninkrijk reeds voorgegaan met de regulering van de positie van de klokkenluider; in Neder- land wordt aan wetgeving ge- werkt. Dientengevolge hoeven wij het wiel niet uit te vinden”, aldus PG Piar, die benadrukt dat er nog veel werk aan de winkel is voor de publieke instanties.

Crimefighter aan de slag

Behalve een nieuwe Hofpresident en twee nieuwe leden (rechters) van het Hof, werd vrijdagmiddag van de zijde van het Openbaar Ministerie (OM) ook een nieuw lid voor- gesteld. Dat gebeurde door procureur-generaal Dick Piar: Hij stelde officier van justitie Gert Rip voor: ,,Ook een recidivist.” Rip is van 2002 tot 2006 officier van justitie geweest in de Nederlandse Antillen, met als standplaats Curaçao. In die periode heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit, in het bijzonder de internationale cocaïnehandel, de drugs-gerelateerde liquidaties en het witwassen van crimineel vermogen. Tot voor kort was hij hoofd van de sectie heroïne, cocaïne en witwassen op het Landelijk Parket te Rotter- dam. Bij Landsbesluit van 20 maart 2013 werd hij per 1 april 2013 benoemd tot officier van justitie. Hij is, zo ver- telde de PG in zijn introductie van Rip, ‘terug van weggeweest’ en is meteen met de neus in de ‘criminele’ boter gevallen en kon – gelet op zijn reeds opgedane ervaring in de West – meteen een door- start maken. Piar: ,,Een echte ‘magistratelijke crimefighter’ die wij met genoegen verwel- komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Anonimiteit rechter bij onmogelijk

19 AUGUSTUS 2013

Rechtspreken in een kleine samenleving niet altijd eenvoudig

Willemstad – Rechtspreken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alle kleine gemeenschappen, is niet altijd even een- voudig.

,,Het zijn gemeenschappen waar je als rechter vrij regelmatig justitiabelen, verdachten, advocaten, officieren van justitie of leden van de pers in super- markten of aan het strand of on- der andere sociale omstandigheden ontmoet”, maakte procureur-generaal Dick Piar nog eens duidelijk aan de 34 rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en dan in het bijzonder aan de nieuwe rechters, die Curaçao en de eilanden overigens al wel kennen uit eerdere tijden en/of andere functies.

,,Het is haast onmogelijk om in anonimiteit te leven in deze gemeenschappen. Het is zaak om met beide benen in de gemeenschap te staan, wil je van de cultuur kunnen proeven en het hoe en het waarom van het handelen en nalaten van de bewoners willen begrijpen. Alhoewel de onpartijdigheid van de rechter boven elke twijfel verheven moet zijn, wordt van de rechter ook een behoorlijke mate van maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Het vertrouwen in de rechter en in de recht- spraak moet coûte que coûte gewaarborgd blijven. Een afbrokkelend vertrouwen kan een rechtstaat doen wankelen en daar zijn wij geen van allen, noch onze landen, bij gebaat.

De uitspraken van de rechter moeten derhalve niet alleen juridisch goed onderbouwd zijn, maar dienen ook maatschappelijk verantwoord te zijn. Een beslissing tot heenzending van een verkrachter om hem in vrijheid zijn berechting te laten af wachten, is in een samenleving als de onze soms even schokkend als het misdrijf zelf.  Zonder zich te laten over- meesteren door de maatschappelijke gevoelens en beïnvloeding door derden waaronder ook de media, dient de rechter onbevangen recht te spreken.

U bevindt zich in een samenleving waar velen, ook niet direct betrokkenen, zich voortdurend op basis van vrij beperkte informatie, vaak opgedaan uit de media, een mening aanmeten – met betrekking tot een zaak die nog sub judice is – en deze ook publiekelijk ventileren.”

PG Piar sprak deze woorden mede in verband met het af- scheid van Hofpresident Lisbeth Hoefdraad, die hij een een ‘no nonsense mens’ noemde. ,,Zakelijk, to the point, geen poes-pas. Zo heb ik haar leren kennen.” Andere eigenschappen die haar volgens Piar karakteriseren zijn: intelligent, sympathiek, altijd duidelijk, aanwezig, toegankelijk en reflectief. ,,Het is geen limitatieve opsomming, maar een greep uit de vele kwalific ties die mij te binnen schieten op het moment dat ik mij haar voor de geest haal.” Kortom, volgens Piar ‘de juiste persoon op de juiste plaats in een vrij turbulente periode die wij achter de rug hebben’.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top