Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Overheidsfinanciën Curaçao staan onder druk


DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011
WILLEMSTAD — De secretaris-generaal (SG) van Financiën, Jose Jardim, adviseert het kabinet om de adviezen van het College financieel toezicht (Cft) ter harte te nemen. Volgens het Cft moet het kabinet een groot aantal uitgavenbeperkende en inkomstenverhogende maatregelen nemen, zo niet dan komen de overheidsfinanciën onder vuur te liggen.
Het Cft heeft onlangs een ‘vernietigend’ advies gebracht op de ontwerpbegroting van 2012. Het Cft maakte zich zorgen over het gebrek aan regie en voortvarendheid waarmee het kabinet de beleidsvoornemens ter hand neemt. Met name in de gezondheidszorg en pensioensfeer zijn tal van besluiten uitgesteld. De besluiten in de gezondheidszorg zijn een randvoorwaarde voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Jardim stelt dat het negatieve advies van het Cft de perspectieven voor het nieuwe ziekenhuis somberder maken. De regering moet dan ook medio september overgaan tot besluitvorming en tegen het einde van dit jaar moeten de nodige wetgevingsprocessen afgerond zijn.
Het nieuwe ziekenhuis kan alleen gebouwd worden met geleend geld. Zolang het Cft geen positief advies afgeeft, kan de overheid noch bij Nederland aankloppen, noch op de lokale markt geld lenen. Dat is namelijk zo vastgesteld in het besluit Financieel Toezicht. Het Cft moet namelijk toetsen of Curaçao aan de vastgelegde voorwaarden voldoet voor het aangaan van rentedragende leningen en rentedragende kredieten. Voordat het nieuwe ziekenhuis er staat moeten de huidige financiële problemen van het St. Elisabeth Hospitaal worden gesaneerd. Daarvoor zou de overheid deze maand een Sanerings- en Egalisatiefonds opzetten. Maar het geld hiervoor ontbreekt. De overheid heeft zelf niet de financiën om dit te dekken. De gewone dienst (inkomsten minus uitgaven, red.), is vanwege het uitblijven van beloofde maatregelen en de minder gunstige economische ontwikkelingen deficitair. Zo komt Sociale Verzekeringsbank (SVB) 46,6 miljoen gulden tekort om de kosten van de gezondheidszorg te dekken. De overheid heeft 259,9 miljoen gulden begroot, de SVB verwacht zelf 306,3 miljoen gulden nodig te hebben voor dit jaar. Het verschil is volgens de topambtenaar dermate groot dat het saldo op de gewone dienst omslaat in een tekort. In zijn brief aan de minister van Financiën, George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK), schrijft Jardim: “Op deze manier dreigt het u welbekende moment over het Go-besluit over de bouw van het nieuwe ziekenhuis een No-Go-besluit te worden.”

Pensioen
Ook in de pensioensfeer heeft de overheid zich niet aan haar beloftes gehouden. De pensioengerechtigde leeftijd zou van 60 naar 65 jaar worden verhoogd. Verder zou de overheid overstappen van een eindloonstelsel naar een middelloonstelsel bij de berekening van de ambtenarenpensioenen en het invoeren van een voorwaardelijke indexatie betreffende de ambtenarenpensioenen. Ook dit beleid is niet uitgevoerd. Om het huidige AOV-stelsel te bekostigen, teert de SVB op haar opgebouwde vermogen. Dit jaar zag de SVB zich genoodzaakt om een deel van haar beleggingsportefeuille te verkopen. Jardim: “In een context waarin de noodzakelijke maatregelen nog niet in uitvoering zijn is dit zeker geen positieve ontwikkeling.”

Dip
De economische groei is de afgelopen maanden aanzienlijk vertraagd. Dit heeft volgens Jardim directe consequenties voor de overheidsfinanciën. De belastingopbrengsten zijn minder, ondanks de intensievere controle van de belastingdienst. Ook is de import afgenomen. Verder toont de loonbelasting een daling. In juli daalden de inkomsten van de loonbelasting met 11 miljoen gulden, in augustus met 7,8 miljoen. Van de ontvanger heeft Jardim begrepen dat meerdere bedrijven tot uitstel van afdracht vragen. Dit kan volgens de SG duiden op een verslechtering van de economie en dat het bedrijfsleven daardoor krap zit in zijn liquiditeiten. De meest recente cijfers suggereren dat de economie niet alleen tot stilstand is gekomen, maar dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van een krimp. De gestegen brandstofprijzen hebben namelijk volgens Jardim 64 miljoen gulden onttrokken aan de koopkracht en dus aan de economische activiteiten. Jardim: “Deze situatie vereist een coherent en gebalanceerd overheidsbeleid dat de budgetdiscipline bevordert, de noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg en in de pensioensfeer doorvoert en de economische ontwikkeling duurzaam bevordert.” Verder stelt de topambtenaar ‘dat het overheidsbeleid als uitgangspunt dient te hebben dat het vertrouwen in de economie wordt hersteld en dat de noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd om de overheidsfinanciën gezond te maken en zodoende het vertrouwen van het Cft in de vastberadenheid van de regering te herstellen’.
De marktwering en het investeringsklimaat moeten worden bevorderd. Het is volgens de SG van groot belang dat de overheid van koers wijzigt om zo de stakeholders mee te krijgen in het herstelproces. Ook adviseert hij de regering om de reactie op het Cft-advies in de ministerraad te laten vaststellen. Verder moet de regering met spoed de maatregelen in de (ontwerp-)begrotingen van 2011 en 2012 implementeren. Tot slot raadt Jardim de Financiën-minister aan om de Raad van Advies en ook de Sociaal Economische Raad te verzoeken deze dossiers met spoed af te handelen.

Share this page:
« Back
Back to Top