Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

‘Overheid Curaçao moet meer invloed uitoefenen op geneesmiddelenprijs’

MAANDAG, 19 MAART 2012

WILLEMSTAD — Het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS) moet zo snel mogelijk geïntroduceerd worden om de betaalbaarheid van de volksgezondheid te waarborgen. Dat blijkt uit een rapport dat vorig jaar door de Nederlanders Bert Karssen, Krisje Hurkens en Bas Jurling is opgesteld in opdracht van het ministerie van Gezondheid.

Op dit moment zijn de geneesmiddelenprijzen ongereguleerd. Hiermee is Curaçao gevoelig voor prijsstijgingen en -schommelingen. De commissie beveelt dan ook aan om de prijzen te reguleren door de introductie van het GVS. Geneesmiddelen die niet in het GVS zijn opgenomen worden niet vergoed. Per geneesmiddel geldt ook een maximale vergoeding. Zodra een leverancier deze maximale vergoeding overschrijdt moet de verzekerde het bedrag boven de limiet zelf betalen. De geneesmiddelen worden onderverdeeld in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen.

De administratieve belasting van het onderhouden van een GVS is groot en daarom bevelen de onderzoekers aan om (de prijsstelling van) het Nederlandse GVS over te nemen en deze te incorporeren in het GVS in de bestaande wet- en regelgeving. In alle gevallen moet de overheid meer invloed uitoefenen op de geneesmiddelenprijzen. Voor bepaalde geneesmiddelen kan de overheid in samenwerking met de zorgverzekeraars tenderen. Ook zou de overheid rechtstreeks afspraken moeten maken met de fabrikanten, mogelijk in samenwerking met de importeurs/agentschappen.

Volgens de commissie moeten de agentschappen hun toegevoegde waarde laten zien ten opzichte van belevering door (Nederlandse) bevoorrade groothandels door hun lokale kennis en logistieke ervaring in te zetten voor een efficiëntie- en kwaliteitsslag in de farmaceutische zorgketen. Zo zouden de apotheken eenmaal per week moeten worden bevoorraad. Dit moet gezamenlijk gebeuren. Ook zou er een gezamenlijke opslag van geneesmiddelen moeten komen.

De agentschappen moeten samenwerken met de overheid om de prijzen van geneesmiddelen te beheersen. Hiervoor zijn reeds initiatieven gestart en concept-afspraken gemaakt. Zo zouden de agentschappen/importeurs een belangrijke rol kunnen spelen in het informeren van de apothekers over de geneesmiddelmarkt, bijvoorbeeld ten aanzien van de beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen.

Financiering

Tevens moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden over de betalingstermijn in de gehele keten. De voorfinanciering door de importeurs/agentschappen bedraagt een termijn van vier maanden. De gemiddelde late betaling leidt tot onnodige financieringsproblemen, die wordt doorvertaald aan de apothekers in de opslag op de geneesmiddelenprijs. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel van kostenverhoging.

Verder kunnen de transportkosten van agentschappen tussen de 35 en 40 procent omlaag door de frequentie van belevering van de apotheken te verlagen naar eenmaal per week. De totale kosten kunnen hierdoor circa 7 procent omlaag. Ruwweg wordt het aantal artsenbezoekers op het eiland geschat op veertig personen. Gegeven de geringe omvang van het eiland en het relatief hoge aantal huisartsen, beveelt de commissie aan om de functie van voorlichten door huisartsen te laten overnemen door de apothekers en specialisten. Mogelijk dat een deel van deze artsenbezoekers een rol kan spelen in de structurele informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners. Het aantal artsenbezoekers kan hierdoor drastisch naar beneden, met positieve effecten voor de kosten bij agentschappen/importeurs.

Share this page:
« Back
Back to Top