Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Opening Curaçaos parlementair jaar: ‘Schouder aan schouder komen wij verder’

DINSDAG, 10 SEPTEMBER 2013

WILLEMSTAD — “Zolang wij de handen ineenslaan en gezamenlijk de schouders er onder zetten kunnen wij elke uitdaging aan. De regering gelooft in onze jonge natie en is ervan overtuigd dat Curaçao de veerkracht heeft om orde te scheppen en om te kunnen groeien naar een welvarende economie.” Dat zei waarnemend gouverneur Adele Van der Pluijm-Vrede vanochtend tijdens de opening ven het nieuwe parlementair jaar.

Ze wees erop dat sinds de transitiedatum van 10 oktober 2010 Curaçao turbulente tijden heeft gekend. “Een jonge natie die in mei dit jaar nog één van haar politieke leiders op brute wijze zag wegvallen; tot dan een ongekend fenomeen in onze politieke geschiedenis.”

Niettemin heeft Curaçao ondanks alle interne strubbelingen en spanningen, vastgehouden aan de fundamentele democratische waarden en normen, aldus Van der Pluijm-Vrede. “Wie anders dan dichter Elis Juliana, die ons, ook postuum nog, een fantastische inspiratie biedt. Schouder aan schouder komen wij verder”, zei de gouverneur.

Corruptie

Het zal een uitdaging zijn om de aanbevelingen die uit de scan van Transparency International naar voren zijn gekomen te concretiseren en na te leven. Een van de voornaamste conclusies is dat op Curaçao het juridische kader om corruptie tegen te gaan en integriteit te bevorderen aanwezig is. In dit kader is het volgens de waarnemend gouverneur goed nieuws dat de ontwerp-landsverordening die de weg vrijmaakt voor officiële bekendmaking langs elektronische weg van alle nieuwe wetgeving, binnenkort wordt aangeboden aan de Staten.

Tevens zet de regering zwaar in op het verbeteren van de organisatie van de negen ministeries en het implementatietraject. Behalve good governance, wordt veel waarde gehecht aan ministerie-overstijgende samenwerking.

Speciale aandacht gaat uit naar Nation Building, waarvoor een task force in het leven is geroepen die een plan van aanpak zal uitwerken. “Nation Building wordt door de regering gezien als een krachtig instrument voor de ontwikkeling van het land.”

De regering maakt tevens de weg vrij om samen met alle ministeries en de gemeenschap te werken aan een gezamenlijke visie en een nationaal masterplan voor Curaçao, dat door de Curaçaose burger wordt gedragen. Hiervoor zal een maatschappelijke discussie worden opgestart.

Ook zal zorg gedragen worden voor de inrichting van een College van Toezicht ter uitvoering van de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens die in werking zal treden.

Verder zal de overheid via elektronische communicatie via de vernieuwde website en via sociale media.

Investeren

In de komende regeerperiode wordt door de regering zwaar geïnvesteerd in en gefocust op het kind, op de school, op het gezin en op de wijk. Dat betekent investeren in onderwijs en in de wijken en durven toegeven dat niet iedere school en niet iedere wijk in eenzelfde uitgangssituatie verkeren en dus durven toestaan dat er meerdere wegen naar een welvarend Curaçao leiden. De regering zal samen met de actoren en met de grootst mogelijke urgentie een onderwijssysteem trachten te bewerkstelligen dat dit einddoel voor ogen heeft, een vaderlandsliefde, zelfbewuste en kritische teamspelende yu di Kòrsou.

Gezondheid

De kosten van de zorg beheersbaar maken zal in deze regeerperiode met hoge prioriteit ter hand worden genomen. De regering zal de komst van een nieuw ziekenhuis op korte termijn faciliteren binnen de kaders van de door de Staten, eerder dit jaar met meerderheid van stemmen aangenomen motie.

Criminaliteit

Bij het efficiënt aanpakken van de criminaliteit spelen afspraken tussen landen en het Koninkrijk een belangrijke rol. Binnen deze integrale aanpak heeft de regering veel aandacht voor het vroegtijdige signaleren van criminaliteit bij risicokinderen tussen twaalf en achttien jaar.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top