Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Op Curaçao overleg budget met specialisten

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2013, WILLEMSTAD – Met een aantal specialisten zijn budgetonderhandelingen opgestart, gebaseerd op historische uitgavendata. Het gaat om zes chirurgen, vier nefrologen, zeven kinderartsen, vier neurologen en twee neurochirurgen.

 Twee internisten, één dermatoloog en één orthopeed zijn vanaf februari 2013 in loondienstverband gecontracteerd door het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) via budgettering door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het aantal door SVB gecontracteerde specialisten in loondienst is inmiddels gegroeid tot circa dertien. De medisch specialisten worden echter voornamelijk nog gefinancierd volgens het Landsbesluit medisch tarief sociale verzekeringen (MTSV). Deze informatie komt uit een bijlage in het onlangs gepubliceerde rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), die in opdracht van Financiën onderzoek deed bij de SVB naar de exploitatiekosten van de basisverzekering ziektekosten (bvz). Uit de bijlage blijkt dat er nog veel financieringsverschillen zijn als het gaat om de zorginkoop via de verschillende zorginstellingen. Uit de bijlage wordt ook duidelijk dat sommige cure-instellingen nog gefinancierd worden vanuit het MTSV en sommige al wel overgegaan zijn tot de Nieuwe Beloningstructuur Gezondheidszorg (NBG), zoals de huisartsen per 1 februari 2013. De tandheelkundige zorg is alleen voor bepaalde groepen volwassenen gedekt via de bvz.

Voor het schoolprogramma bij minderjarigen worden de tarieven van de PP gebruikt. Niet alle tandartsen doen hieraan mee, slechts een selecte groep van zestien (van de circa 42 op Curaçao, zo blijkt uit een macroanalyse voor individuele zorgverleners of praktijken uit 2012 waar het Antilliaans Dagblad over beschikt, red.). ,,Tariefonderhandelingen over de minderjarigenzorg zijn gaande, echter additioneel budgettaire ruimte is niet of nauwelijks beschikbaar”, zo wordt gerapporteerd.

 Paramedici gekort

Alle paramedische zorg wordt in het bvz-pakket gefinancierd volgens de in het algemeen lagere tarieven MTSV, met uitzondering van verloskunde en psychologie die gefinancierd worden volgens de door de overheid bepaalde tarieven in het NBG-pakket. ,,Met oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten wordt vanaf juni onderhandeld over een meer uitgebreid NBG-pakket echter met een tariefkorting van 6 procent, conform instructie van het ministerie voor Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN)”, aldus de rapportage. In juni is onderhandeld met enkele verloskundigen om in loondienst van de Fundashon Duna Lus (FDL, voormalige kraamkliniek) te komen. De Capriles Kliniek en Stichting Perspektiva i Sosten Integral (PSI)-Skuchami worden totnogtoe gefinancierd volgens het MTSV-pakket.

Budgettrajecten zijn met de vier ziekenhuizen, waaronder ook Capriles, opgestart, maar de te lage omzet vanwege te lage tarieven zal een obstakel vormen. ,,Dit vormt een groot, zo niet onnoemelijk struikelblok voor dit proces, waardoor deze prioritering is verlaagd”, zo staat in de rapportage.

Waar het gaat om de ouderenzorg wordt gesteld dat de subsidie aan Birgen di Rosario, een organisatie voor zorg aan bejaarden met 740 ouderen en een personeelsbestand van 250 medewerkers, onder de bvz wordt stopgezet. Wel zijn er prijsafspraken onder bvz geëffectueerd met de verpleeghuizen Betesda en Hamiëd. Met alle laboratoria is een tarievenlijstovereengekomen binnen de bvz. De farmaceutische zorg wordt beheerst door introductie van de receptregelvergoeding en de nieuwe handleiding met betrekking tot het voorschrijfgedrag. Verder worden er besparingen gerealiseerd door de MTSV-tarieven toe te passen op werkplaatsen voor orthopedische kunst- en hulpmiddelen. Er is echter geen overeenstemming hierover met de helft van de leveranciers, zo wordt er in het rapport bij vermeld. ,,Met de zorgwinkels zijn nieuwe inkoopafspraken gerealiseerd voor de bvz-populatie”, aldus het rapport.

bron: Antilliaans Dagblad

[add this]

Share this page:
« Back
Back to Top