Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onzekerheid over BRK ontvangsten op Curacao

11 JULI 2013

Kwestie ‘nog onder de rechter’; uitkomst kan Curaçao 45 miljoen schelen

Willemstad  – Een gunstig oordeel van de rechter over de BRK-ontvangsten, gelden die Curaçao toekomen in het kader van de Belastingregeling van het Koninkrijk, kan de eilandelijke staatskas bijna 45 miljoen schelen.

Hiermee kan ook het tekort van de Gewone Dienst van de begroting 2012 alsnog met 45 miljoen worden teruggedrongen. De overheid van Curaçao heeft echter het zekere voor het onzekere genomen. Tot voor kort is onder de post Andere Lasten een voorziening opgenomen van 44,9 miljoen in het geval de BRK-ontvangsten – formeel namelijk nog ‘onder de rechter’ – alsnog zouden moeten worden terugbetaald. ,,Als deze voorziening wordt uitgezonderd, bedraagt het voorlopig saldo van de Gewone Dienst daardoor 20,4 miljoen (namelijk 65,3 miljoen minus 44,9 miljoen van de BRK-gelden).”

De Hoge Raad heeft in december 2011 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) over de rechtsgeldigheid van de door Nederland ingehouden dividendbelasting over dividenduitkeringen van Nederland naar de Nederlandse Antillen (lees: Curaçao). Het HvJ had de Nederlandse prejudiciële vragen aangehouden in afwachting van de beslissing op een prejudiciële vraag van het hoogste rechtscollege van het Verenigd Koninkrijk, de zaak Test Claimants in the Franked Investment Income (FII) Group Litigation, C35/11.

Er bestond toen een reële kans dat de uitspraak van het HvJ in de zaak van het Verenigd Koninkrijk (VK) tevens tot een impliciet antwoord voor de Nederlandse zaak zou hebben geleid. In de zaak van het VK heeft het HvJ eind vorig jaar uitspraak gedaan, maar dit gaf geen oplossing voor de Nederlandse zaak. Dit is de reden dat de Nederlandse zaak nu is ‘geactiveerd’ door het HvJ.

,,Door de samenloop met de Britse zaak is er geen garantie dat voor het einde van het jaar een uitspraak wordt gedaan, dat hangt er ook van af of de belastingplichtige om een mondelinge behandeling vraagt.” Aldus de Financiële Management Rapportage (FMR) van de Landsoverheid van Curaçao.

Zo’n 91 miljoen aan nagekomen lasten

In de FMR doet het ministerie van Financiën verslag van de uitkomsten van de Gewone Dienst van het vorige dienst jaar (2012) en het lopende dienstjaar (2013). Daaruit blijkt dat de ‘nagekomen lasten’ over 2012 per saldo 90,6 miljoen bedragen en de nagekomen baten 0,3 miljoen.

Het voorlopige saldo van de Gewone Dienst over 2012 is hierdoor met 90,9 miljoen toegenomen tot een tekort van 65,3 miljoen. Dat staat in een onlangs uitgebrachte Financiële Management Rapportage (FMR) en Uitvoeringsrapportage tot en met het eerste kwartaal van 2013. Die 65,3 miljoen betreft de voorlopige rekening; volgens de laatst bijgestelde begroting/prognose 2012 bedraagt het tekort ruim 80 miljoen. In de verslaggeving wordt gewezen op een aantal bijzonderheden die extra in ogenschouw genomen moeten worden; zoals de genoemde BRK-kwestie. Maar ook dat in de verslagperiode de voor 2012 geraamde verschuldigde pensioenbijdrage van 2,5 miljoen voor het Werklieden Pensioenfonds onder de lasten (beloning van personeel) is opgenomen.

In de verslagperiode is ook de afrekening 2012 van de exploitatie van de kustwacht van 6,3 miljoen verantwoord onder Andere Goederen & Diensten.  In deze periode zijn de voorlopige afrekeningen van de sociale fondsen, per saldo 62,8 miljoen, opgenomen onder Sociale Zekerheid op basis van de laatst bekende financiële gegevens van de Sociale Verzekeringsbank SVB. ,,Hierbij moet wel worden aangetekend dat de definitieve tekorten van de sociale fondsen over het dienstjaar 2012 nog dienen te worden af gewacht. Afwijkingen (voordelig of nadelig) kunnen zich daardoor nog voordoen.”

Deze krant berichtte eerder over de volgens de overheid aanzienlijke betalingsachterstand van Curoil tot en met 2012 in de afdrachten van het bijzonder invoerrecht benzine (13,9 miljoen) en de omzet belasting (11,7 miljoen).    Met de belastingdienst is een overeenkomst gesloten waarin staat dat met ingang van 1 februari maandelijks een bedrag van minimaal 4 miljoen zal worden afgelost op de totale schuld van 25,6 miljoen van Curoil aan de Landsontvanger, met dien verstande dat uiterlijk per 1 juli 2013 vangsten voortvloeiende uit voornoemde betalingsregeling ten gunste van het dienst jaar 2013 komen.

In het geval de hiervoor ge noemde ‘gemiste’ belastingontvangsten normaal in 2012 zouden zijn ontvangen, alsook de eerder genoemde BRK-voorziening wordt uitgezonderd, dan zou het voorlopig (voordelige) saldo van de Gewone Dienst daardoor 5,2 miljoen (65,3 minus 44,9 minus 25,6 mln.) bedragen.     Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de in de begroting opgenomen, maar (nog) niet gerealiseerde baten (in het bijzonder Dividenduitkeringen van 24,1 miljoen en de op de prognose achterge bleven Verkopen goederen & diensten van 27,8 miljoen) niet meer zullen materialiseren.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top