Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Onduidelijkheid financiële kaders en risico’s nieuw ziekenhuis Curaçao

WOENSDAG, 14 MAART 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) signaleert in zijn halfjaarrapportage over Curaçao en St. Maarten behoorlijke risico’s omtrent de voorgenomen bouw van een nieuw ziekenhuis op Curaçao. “Op dit moment is het nieuwe ziekenhuis nog niet budgettair voorzien in de begroting, waardoor er geen duidelijkheid is over de financiële kaders en de mogelijke risico’s van een nieuw ziekenhuis voor de overheidsbegroting”, meldt het Cft in de rapportage.

Wat wel duidelijk is, aldus het Cft, is dat het nieuwe ziekenhuis alleen financieel gezond geëxploiteerd kan worden als de talrijke hervormingsmaatregelen in de gezondheidszorg daadwerkelijk worden gerealiseerd. Derhalve zal het Cft dit jaar samen met Curaçao de ambitieuze tijdsplanning van de hervormingsmaatregelen nauwlettend monitoren en, ingeval de planning niet gehaald wordt, erop toezien dat er adequate dekkingsmaatregelen worden genomen. Het Cft zal deze hervormingsplannen en de bouw van het nieuwe ziekenhuis dan ook in samenhang blijven bezien, aldus het College.

Zorgwekkend

Een ander belangrijk aandachtspunt dat in de halfjaarrapportage naar voren wordt gebracht, is de financiële positie van de overheids-nv’s en stichtingen op Curaçao en St. Maarten. Voor beide landen heeft het Cft gedeeltelijk de jaarrekeningen voor 2008 en 2009 ontvangen. Op basis van deze – niet volledige – informatie, trekt het Cft de conclusie dat de financiële situatie van enkele grote overheids-nv’s en stichtingen op Curaçao zorgwekkend is.

Op St. Maarten lijkt de situatie tot en met 2009 minder zorgelijk. Aangezien de landen impliciet als garantiesteller voor de overheids-nv’s en stichtingen worden gezien, is het van belang om de financiële situatie van deze entiteiten zorgvuldig in beeld te brengen, aldus het Cft. Daarom wil het College in 2012, samen met beide landen, op basis van de meest recente jaarrekeningen de actuele financiële situatie van de overheids-nv’s en stichtingen in kaart brengen. Zo ontstaat beter zicht op de risico’s voor de begroting van de landen, kan beleid ter beheersing van die risico’s ontwikkeld worden en kunnen eventueel noodzakelijke maatregelen getroffen worden, meent het College.

Vooruitgang

Het Cft erkent dat bij beide landen sprake is van vooruitgang. Curaçao heeft ambitieuze plannen om de gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening te hervormen, om zo de meerjarige houdbaarheid van de begroting te verbeteren, meldt het College. Met St. Maarten is de samenwerking en communicatie de afgelopen periode flink verbeterd. Een op 17 januari geopend Cft-kantoor in Philipsburg moet deze opwaartse lijn bestendigen. Beide eilanden staan de komende jaren nog voor de nodige uitdagingen om de overheidsfinanciën op orde te houden en het financieel beheer te verbeteren, buiten de uitdagingen die de economieën ondervinden van de internationale conjunctuur.

Curaçao zal moeten laten zien dat de ambitieuze hervormingsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, terwijl St. Maarten nog een flinke slag moet maken met het in kaart brengen van de effecten van de vergrijzing op de meerjarige overheidsfinanciën. Daarbij moeten beide landen, maar vooral St. Maarten, flinke stappen zetten in het verbeteren van het financieel beheer. Dit is erg belangrijk, naar de mening van het Cft, aangezien deugdelijk financieel beheer een noodzakelijke voorwaarde is voor zorgvuldig begrotingsbeleid.

Share this page:
« Back
Back to Top