Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

OM en ketenpartners Curaçao streven naar aanpak financiële delicten

DINSDAG 23 JULI 2013, WILLEMSTAD – In het jaar 2014 zal het Openbaar Ministerie (OM) aandacht blijven geven aan de opsporing en vervolging van financieel gerelateerde delicten zoals verduistering (in dienstbetrekking), oplichting,valsheid in geschrifte en overtreding van de belastingwetgeving en van de douaneregelgeving.

Samen met de douane streeft het OM ernaar om drie onderzoeken op te starten die wat groter en gecompliceerder van aard zijn en die zich niet lenen voor een administratiefrechtelijke afdoening en dientengevolge strafrechtelijk moeten worden afgedaan. De douane zal voorts verscherpte controles gaan uitvoeren op passagiers die uit het buitenland komen en nalaten geldbedragen boven (omgerekend) 20.000 gulden aan te geven. Daarnaast wil het OM in 2014 samen met Korps Politie Curaçao (KPC) en/of andere opsporingsdiensten ten minste twee mensenhandelonderzoeken uitvoeren. Het OM bevordert verder dat er in 2014 ten minste vier multidisciplinaire acties, gericht op het tegengaan van migratiecriminaliteit, worden gehouden. Ook in het jaar 2014 zal het OM samen met het team Inlichtingen en Opsporing (Tio-team) van het Belastingaccountantsbureau (BAB) bepaalde overtredingen van de belastingwetgeving afdoen. Mocht de verdachte nalaten te voldoen, dan zal de verdachte voor de rechter moeten verschijnen die dan over de zaak zal beslissen.

Maar ook fiscale delicten die als misdrijven worden aangemerkt zullen worden opgespoord en vervolgd. Het streven is om minimaal 10 zaken bij het Gerecht in eerste aanleg aan te brengen. Ook al blijft de personele bezetting van Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) een bron van zorg, door hulp van andere divisies van het KPC en andere opsporingsinstanties zoals het Recherche Samenwerkingsteam (RST) is er wat meer ruimte voor BFO om onderzoek te doen naar het witwassen van geld, verduistering, oplichting,‘skimming’ (het vervalsen van credit- en debitcards) en ‘harvesting’ (het gebruik van geskimde credit- en debitcards om geld op te nemen of betalingen mee te verrichten). Echter, bij de afweging of bepaalde onderzoeken worden opgepakt, zal daarom wel de belasting van de capaciteit meer uitdrukkelijk worden meegewogen. Met name verduistering in dienstbetrekking zal de nodige aandacht krijgen. Er is een forse stijging geconstateerd in het aantal aangiften dat gedaan wordt door werkgeverstegen employees die zich wederrechtelijk gelden of goederen toe-eigenen.

Overleg

In het kader van de aanpakvan financiële criminaliteit, zal er regulier overleg blijven plaatsvinden tussen de ketenpartners belast met de opsporing van de reeds aangegeven strafbare feiten, te weten het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Curaçao (KPC), het Recherche Samenwerkingsteam(RST), de Post Inlichtingen en Opsporing Douane (PIOD) en het Team Inlichtingen en Opsporing van het Belastingaccountantsbureau (het Tio-team). ,,Het doel van dit soort overleg is niet alleen om lopende opsporingsonderzoeken te bespreken, maar ook om de werkprocessen op elkaar af te stemmen, ‘trends’met elkaar te bespreken en gezamenlijke onderzoeken op te starten”, aldus het jaarplan 2014 van het OM.

Bron:  Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top