Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nog onvoldoende positieve synergie-effecten door samengaan Land en Eiland op Curaçao

17 SEPTEMBER 2013

Willemstad – Tot nu toe heeft 10-10-’10 ‘onvoldoende positieve synergie-effecten’ opgeleverd door het samengaan van de ambtelijke en bestuurlijke apparaten van het voormalige Land de Nederlandse Antillen en het voormalige Eilandgebied Curaçao.

De regering heeft daarom de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) opdracht gegeven om in samenwerking met het ministerie van Financiën de materiële lasten te onderzoeken. Zo blijkt uit een toelichting op de landsbegroting 2014.  De Raad van Advies adviseert de regering om aan te geven wanneer het genoemde onder- zoek door Soab zal zijn afgerond opdat de volle (financiële) synergie-effecten wegens het samen- gaan van de voormalige Nederlandse Antillen en het eiland Curaçao zo spoedig mogelijk kunnen worden verwezenlijkt.  Uit dezelfde begrotingstoelichting blijkt dat door volume- beleid al wel iets is gedaan aan de omvang van het ambtelijk apparaat (negen ministeries en de staatsorganen). Op basis van de businessplannen was de grootte 4.110 fte (full time equivalents). Via natuurlijk verloop is het de bedoeling het aantal van 3.650 medewerkers per medio 2013 verder te laten dalen tot 3.352 per eind 2016.

De regering geeft aan dat de doelstelling van de stuurgroep Optimalisatie Functioneren Overheidsapparaat (OFO) is om de in de begroting opgenomen financiële taakstellingen te realiseren. In totaal gaat het daarbij om 130 miljoen gulden, waarvan 45 miljoen in 2013, oplopend tot dus 130 miljoen in het jaar 2017. De bedragen voor 2013 en 2014 zijn al in de begroting verwerkt en de invulling daarvan wordt nu nader geconcretiseerd, stelt de regering in reactie.

Die concretisering gebeurt onder aan- sturing van de stuurgroep OFO, waarin de secretarissen-generaal (hoogste ambtenaren) van de ministeries van Financiën en Bestuur, Planning en Dienstver- lening (BPD), alsmede de projectleider van Soab zitting heb- ben.  Onder de stuurgroep ressorteren drie werkgroepen – voor elk terrein één – die bestaan uit een aantal sub-werkgroepen van ge- mengde samenstelling. Zo participeren ook de vakministeries daarin. De stuurgroep heeft tweewekelijks overleg met een ministeriële stuurgroep, bestaande uit de ministers van Algemene Zaken (AZ), van BPD en van Financiën, alsmede vak- ministers bij behandeling van specifieke onderwerpen. Wekelijks wordt een beslisdocument aan de ministerraad voorgelegd.

Voor 2013 zijn de taakstellingen voor de personeelsindicatoren inmiddels gerealiseerd, vervolgt de regering, mede als gevolg van de vacaturestop; bij de materiële kosten door verlaging van de betreffende budgetten gecombineerd met een stringente budgetbewaking; en bij de subsidies door het toepassen van generieke kortingen.

Voor 2014 en volgende jaren zijn de voornemens als volgt: voor de personele lasten zijn voorstellen ontwikkeld in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het overleg met CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenaren) gaat binnenkort van start. Ook de hervorming van het pensioenstelsel maakt hier onderdeel van uit.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top