Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nieuw Curacaos ziekenhuis te bekostigen met obligaties

23 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Het bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) wil de financiering van de incrementele bouw van het nieuwe ziekenhuis vooral bewerkstelligen door het uitgeven van een obligatielening door de overheid waar Nederland dan verplicht op moet inschrijven. Daarnaast wil het bestuur Nederland om een gift vragen, want de verbeterde ziekenhuiszorg op Curaçao komen de ingezetenen van de BES-eilanden ook ten goede. Dit blijkt uit een nadere uitleg die het bestuur heeft gegeven aan de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis te Otrobanda.

Er wordt uitgegaan van een begroting van 350 miljoen gulden aan projectkosten waarvoor een drietal leningen nodig is. Er is 50 miljoen gulden nodig met een looptijd van 7 jaar voor de aanschaf van apparatuur. Er is 125 miljoen gulden nodig met een looptijd van 15 jaar voor de aanschaf van apparatuur en de aanleg van vaste installaties en er is ook 175 miljoen gulden nodig met een looptijd van 30 jaar voor de constructie van het gebouw zelf. Het voorkeursscenario dat door het Sehos-bestuur geschetst wordt is: ,,Het Land Curaçao geeft een drietal obligatieleningen uit. Op grond van de gemaakte afspraken zal Nederland hierop moe- ten inschrijven tegen de in Nederland gebruikelijke marktrente van 2 tot 3 procent.

Het Land leent de opbrengst van de leningen door aan Sehos, met gelijke looptijden. Sehos betaalt de leningen via maandelijkse annuïtaire termijnen af, en biedt hiervoor de terreinen, gebouwen, apparatuur, inventaris, voorraden en bestaande en toekomstige vorderingen als zekerheid.” Ervan uitgaande dat het College financieel toezicht (Cft) dit plan goedkeurt, kan de financiering vrij snel gerealiseerd worden. Volgens het bestuur zal het Cft in ieder geval de voor- waarde stellen dat er een sluiten- de businesscase voor de leningen is. Financiering via commerciële banken zal duurder uitpakken, zo wordt gesteld.

Toch nog tekort

Uit de plannen blijkt overigens dat er dan nog een tekort zal zijn uitgaande van financieringslasten van 27,4 miljoen per jaar. Want het Sehos kan 10 miljoen bijdragen uit de eigen begroting. Daarnaast stelt het ziekenhuis- bestuur dat als er een schuldsanering plaatsvindt door de overheid er nog eens 4 miljoen beschikbaar komt. Uitgelegd wordt: ,,Op dit moment heeft het Sehos 70 tot 75 miljoen aan rentedragende leningen en schulden. Indien deze door de overheid gesaneerd worden kan dat het Sehos 4 miljoen aan ren- telasten besparen.”

Maar dan resteert er nog een tekort van 13,4 miljoen per jaar, zo wordt berekend. Daarover stelt het Se- hos dat het tekort via budgetfinanciering ten laste kan komen van de verzekeraars. Dit is op te brengen, want de verzekeraars besparen 5 miljoen gulden als het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf (GMSB) is ingesteld. Daarnaast levert het GMSB een besparing van 2,5 miljoen gulden op aan gesloten ofisina’s, 5 miljoen gulden aan specialistensalarissen en 3 miljoen gulden door een verkorte ligduur. ,,Totaal 15,5 miljoen gul- den. Hiermee kunnen de verzekeraars het geprojecteerde tekort volledig financieren”, zo concludeert het bestuur. Verder kan volgens het Sehos voor de verzekeraars bezuinigd worden op laboratoria en radiologie en bij de opheffing van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) kan nog eens 10 miljoen gulden bespaard worden.

Commentaar van kenners

De plannen leveren commentaar op van experts. Vooral op de aannames die worden gedaan. Zo worden vragen gesteld bij het in onderpand leveren van bij- voorbeeld gebouwen, apparatuur en inventaris. Het biedt volgens de experts weinig zekerheid want je kan een ziekenhuis niet verkopen, dus waarom zou een overheid dit willen hebben? Daarnaast vragen de kenners zich af of het Cft de business-case en de begroting al heeft gezien en akkoord gaat met de financieringsplannen. Ook ten aanzien van de schuldsanering rijzen er vragen: wie gaat dat saneren, met welk belang en wat staat daar tegenover? Ook de financiering door verzekeraars met de vrijgekomen gelden vinden de experts ambitieus en onrealistisch. Verder is het niet bekend of opheffing van ADC al vaststaat.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curaçao

Share this page:
« Back
Back to Top