Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Niet alle slachtoffers BES gemeld

Vrijdag 14 juni 2013

Kralendijk Op Bonaire en de andere eilanden van de BES, Saba en Sint Eustatius, worden incidenten die door de politie zijn vastgesteld niet volledig en adequaat aan het Bureau Slachtofferhulp (BSH) gemeld.    ,,Dit maakt de aanmeldingen bij het BSH kwetsbaar in die zin dat onduidelijk is of alle meldingen van incidenten die inzet vragen van BSH, ook daadwerkelijk bij BSH bekend zijn”, zo staat in de rapportage van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) die onderzoek deed naar slachtofferhulp op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen.    Over het algemeen is het oordeel positief. Zo staat in het rapport: ,,Het BSH op de BES-eilanden kent een breed palet aan hulpverlening aan slachtoffers dat professioneel overkomt.” Maar, zo wordt er aan toegevoegd: ,,Een nadrukkelijk punt van aandacht is de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Hoewel de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld niet uitsluitend een verantwoordelijkheid is van het BSH, is dit wel een probleem waarmee met name het BSH geconfronteerd wordt. Ook het ontbreken van een geschikte ruimte waar men slachtoffers kan ontvangen en het gebrek aan faciliteiten op de eilanden Sint Eustatius en Saba zijn serieuze zorgpunten.”    De aanbevelingen van de Verenigde Naties (VN) ten aanzien van de grondrechten voor slachtoffers van delicten gaan verder dan de rechten die de huidige wetgeving van de BES-eilanden biedt aan slachtoffers. Dit geldt zowel voor de reikwijdte van het slachtofferbegrip als voor de rechten die slachtoffers zouden moeten toekomen volgens de VN-verklaring. Overigens maakt de RvR deze opmerking ook voor Sint Maarten en Curaçao.  Op de BES staat dit juridische gemis overigens in de praktijk de hulp aan slachtoffers niet in de weg.

Vervolg op pagina 23

Administratief schiet BSH tekort

Ook de administratieve organisatie van het BSH schiet op een aantal aspecten tekort.    Zowel wat betreft de organisatiebeschrijving, de functiebeschrijvingen, de procesbeschrijvingen alsook wat betreft de begroting zijn geen beschrijvingen aangetroffen. RvR: ,,Momenteel ontbreken functiebeschrijvingen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering. Hierdoor ontbreekt inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het BSH. De vrijwillige medewerkers van BSH zijn de kurk waarop de slachtofferhulp op de BES-eilanden drijft.    Een aantal randvoorwaardelijke aspecten met betrekking tot hun werkzaamheden zijn niet voldoende geborgd.    Zo bestaan er onduidelijkheden over de aangepaste contracten van de vrijwillige medewerkers en worden artikelen uit de contracten niet nagekomen zoals het ontbreken van een deugdelijke onkostenvergoedingsregelingen en noodzakelijke verzekeringen.    Ook de ervaren waardering voor het werk van de vrijwillige medewerkers voldoet niet aan hun verwachting.” ,,Over het Openbaar Ministerie (OM) is de Raad wel tevreden: ,,Op verschillende OM bewaakt. Meer dan in het verleden is er de positieve trend zichtbaar dat de rol van het slachtoffer nadrukkelijker voor het voetlicht wordt gebracht, bijvoorbeeld door middel van de zogenoemde slachtofferverklaring.”

BSH BES De slachtofferhulp op de BES-eilanden is belegd bij het BureauSlachtofferhulp (BSH). Dit bureau maakt onderdeel uit van het Korps Politie Caribisch Nederland. Hoewel het begrip ‘slachtoffers’ niet als zodanig in de lokale wetgeving is opgenomen, zijn de rechten van een benadeelde partij wel op verschillende manieren juridisch verankerd. Het Korps Politie Caribisch Nederland kent op het gebied van slachtofferzorg een Nederlands regime met een duidelijk omschreven takenpakket. Bij het uitvoeren van dit takenpakket hanteert men een aantal principes die in het inrichtingsplan van het KorpsPolitieCaribisch Nederland zijn neergelegd. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervoor ligt bij de politie. Het inrichtingsplan voorziet in een coördinator en een medewerker in dienst van het korps, aangevuld met acht vrijwilligers. Het is onduidelijk op basis waarvan deze capaciteit is bepaald. Omdat onduidelijk is waarop de capaciteit van het inrichtingsplan is bepaald, is thans niet vast te stellen of de capaciteit genoemd in het inrichtingsplan wel voldoende is.

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top