Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk: ‘Financiën Aruba zaak van Aruba’

20 JUNI 2013

Plasterk: Nederland niet verantwoordelijk voor financieel beleid andere landen

Den Haag  – Aruba is een autonoom land en daarom laat minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich niet verleiden zich met het financiële beleid van de Arubaanse regering te bemoeien. Dat blijkt uit het antwoord van de bewindsman op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) naar aan leiding van het bericht dat de Arubaanse overheidsschuld bij ongewijzigd beleid verder zal op lopen.

Plasterk: ,,Ik heb kennis genomen van de analyse van de Centrale Bank van Aruba waarin de overheidsschuld voor 2013 wordt gesteld op 71,2 procent. Op basis van de stukken is de ontwikkeling van de financiën van Aruba zorgelijk. Ik heb re cent op Aruba gesproken met de minister-president van Aruba over de financiën.

In dat gesprek is mij duidelijk geworden dat Aruba beleid voert ter versterking van de economie, ook ten dienste van haar burgers en te gelijkertijd de risico’s onder kent.” De minister verwerpt de suggestie van Bosman dat het Koninkrijk (lees: Nederland) op grond van de waarborgfunctie in het Statuut financieel eindverantwoordelijk zou zijn. Het land Aruba geniet een autonome status. De waarborgen voor goed financieel beheer liggen dan ook besloten in het open baar bestuur van Aruba, met in stellingen als de Centrale Bank, de Algemene Rekenkamer, de Raad van Advies en niet in de laatste plaats de Staten van Aruba.”

Reagerend op de oproep van Bosman dat Nederland niet zou moeten inschrijven op door Aruba uit te geven obligatieleningen zegt Plasterk: ,,In een recent gesloten protocol is opgenomen dat Nederland de mogelijkheden voor inschrijving op een openbare aanbieding van een obligatielening van het Land Aruba zal beoordelen aan de hand van in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit. Nederland behoudt zich het recht voor niet in te schrijven indien Aruba niet voldoet aan de criteria.

”Tot op heden is er nog geen aanvraag door Aruba gedaan en heeft er dus ook geen toetsing plaatsgevonden. ,,De exacte uit werking van dit protocol moet overigens nog plaatsvinden alvorens daadwerkelijk een eerste verzoek ter beoordeling kan wor den aangenomen tot inschrijving op een openbare aanbieding van een obligatielening van het land Aruba.” Nederland heeft in de af gelopen 20 jaar niet ingeschreven op obligatieleningen van Aruba ten behoeve van de Arubaanse staatsschuld. ,,Op dit moment is niet bekend wan neer Aruba een verzoek gaat doen aan Nederland voor inschrijving op een openbare obligatielening van Aruba. Aruba maakt daar zelf beleidsmatige financieringskeuzes in”, aldus Plasterk

De regering van Aruba heeft recent wel een verzoek inge diend voor het aangaan van een reguliere buitenlandse lening op de kapitaalmarkt. Dit verzoek vergt nog besluitvorming in de Rijksministerraad op basis van artikel 29 van het Statuut. Overi gens hebben Curaçao en Sint Maarten in het kader van 1010 ’10 bedongen dat Nederland bovenop de schuldsanering van 1,7 miljard euro de resterende overheidsschuld financiert tegen een zeer lage rente.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

 

Plasterk over cijfers CBA: “Ontwikkeling financien Aruba zorgelijk”

19 juni 2013

ORANJESTAD/ DEN HAAG – Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemt de ontwikkeling van de financiën van Aruba ‘zorgelijk’. Dit op grond van de analyse van de Centrale Bank van Aruba, waarin de overheidsschuld voor 2013 wordt gesteld op 71,2%.

In een schriftelijke beantwoording van vragen van VVD-Kamerlid André Bosman stelt Plasterk dat hij recent op Aruba gesproken heeft met premier Mike Eman (AVP) over de financiën van het eiland. “In dat gesprek is mij duidelijk geworden dat Aruba beleid voert ter versterking van de economie, ook ten dienste van haar burgers en tegelijkertijd de risico’s onderkent. Die inschattingen en afwegingen zijn ook voorbehouden aan de regering”, aldus Plasterk op de vraag van Bosman of de tekorten in Aruba inderdaad gedekt worden door de obligatieleningen, met als gevolg dat de totale schuld van het eiland telkens groter wordt.

Autonome status

De minister zegt bij navraag door Bosman bekend te zijn met het recente artikel ’Schuld Aruba enorm’ van het Antilliaans Dagblad. Hij geeft echter ook aan dat Aruba een autonome status binnen het Koninkrijk heeft en dat er geen onafhankelijke toezichthouder is op basis van een consensus rijkswet. “De waarborgen voor goed financieel beheer liggen dan ook besloten in het openbaar bestuur van Aruba, met instellingen als de Centrale Bank, de Algemene Rekenkamer, de Raad van Advies en niet in de laatste plaats de Staten van Aruba.”

Aruba en Nederland sloten in maart een protocol waarin is opgenomen dat Nederland zich mogelijk inschrijft op een openbare aanbieding van een obligatielening van Aruba, indien in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit worden behaald. Nederland behoudt zich het recht voor niet in te schrijven indien Aruba niet voldoet aan die criteria.

Nog geen aanvraag voor inschrijving

Op de vraag van Bosman of Aruba momenteel wel voldoet aan de zegt Plasterk dat Aruba tot op heden nog geen aanvraag heeft gedaan en dat er dus ook nog geen toetsing heeft plaats gevonden. “De exacte uitwerking van dit protocol moet overigens nog plaatsvinden alvorens daadwerkelijk een eerste verzoek ter beoordeling kan worden aangenomen tot inschrijving op een openbare aanbieding van een obligatielening van het land Aruba”, aldus Plasterk.

Bosman stelt in zijn vragen overigens dat de Nederlandse regering zich heeft ingeschreven voor obligatieleningen ten behoeve van de Arubaanse staatsschuld. Plasterk antwoordt hierop dat Nederland in de afgelopen 20 jaar zich niet heeft ingeschreven op obligatieleningen van het eiland. “Op dit moment is niet bekend wanneer Aruba een verzoek gaat doen aan Nederland voor inschrijving op een openbare obligatielening van Aruba. Aruba maakt daar zelf beleidsmatige financieringskeuzes in”, aldus Plasterk.

Wel verzoek voor aangaan lening

Wel geeft de minister aan dat de Arubaanse regering recentelijk  wel een verzoek heeft ingediend voor het aangaan van een reguliere buitenlandse lening op de kapitaalmarkt. Een bedrag of een doel voor deze lening noemt hij echter niet. Caribisch Netwerk heeft voor het plaatsen van dit artikel ook navraag hierover gedaan bij zowel premier Mike Eman als Financiën-minister Mike de Meza (AVP), maar heeft nog geen antwoord gekregen. “Dit verzoek vergt nog besluitvorming in de Rijksministerraad op basis van artikel 29 van het Statuut”, aldus Plasterk.

Waarborgfunctie

Op de vraag of hij ook van mening is dat de waarborgfunctie van Nederland van kracht is en het Koninkrijk eindverantwoordelijk is, waardoor Nederland uiteindelijk ook financieel eindverantwoordelijk is zegt Plasterk “Nee, indien Aruba onverhoopt in financiële problemen komt, zal de regering van Aruba haar verantwoordelijkheid moeten nemen door besparingen te realiseren en hervormingsmaatregelen te treffen.”

Bron: NTR Caribisch Netwerk

Share this page:
« Back
Back to Top