Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Nederlandse minister Plasterk biedt Tweede Kamer rapport Transparency International over Curaçao aan

03-07-2013

CURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft gisteren het rapport van Transparency International (TI) aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het rapport ‘National Integrity System Assessment: Curaçao 2013′ bevat onder meer onderzoeksresultaten over corruptie op Curaçao.

Volgens Plasterk is één van de meest in het oog springende conclusies van het onderzoek de gesignaleerde kloof tussen de  algemene perceptie van corruptie op Curaçao aan de ene kant en de daadwerkelijke aanwezige, concrete informatie over corruptie aan de andere kant.

Corruptie
“Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles (zoals verlies van werk)”, kaart Plasterk aan. “Een andere opvallende conclusie is dat de regelgeving over het algemeen wel op orde wordt geacht, maar het mankeert aan de naleving en de controle daarop. Dat geldt ook voor regels rond integriteit die onvoldoende worden gehandhaafd. Binnen de overheid zijn er bijvoorbeeld nog geen vertrouwenspersonen aangesteld bij wie op een veilige manier integriteitskwesties aangekaart kunnen worden.”

Mogelijkheden
In het rapport staat ook dat TI heeft gesignaleerd dat de mogelijkheden die het Openbaar Ministerie heeft om corruptie te kunnen aanpakken, ondermijnd worden door een gebrek aan financiële en personele middelen bij politie en Landsrecherche. “Bij de Landsrecherche is er volgens het onderzoek zelfs sprake van ‘volledig ontoereikende’ middelen om de taken effectief te kunnen uitvoeren. TI beveelt de regering van Curaçao aan om prioriteit te geven aan het toewijzen van financiële en personele middelen aan rechtshandhavingsinstanties”, aldus de minister.

Poltiek
Daarnaast functioneren de politieke partijen (‘the great unknowns’ volgens het onderzoek) volgens TI niet goed. “Zij dienen eerder de belangen van hun leiders dan die van het electoraat”, gaat Plasterk verder. TI is wel positief over de rechtsprekende macht, de Ombudsman en de toezichthoudende instanties (College financieel toezicht (Cft), SOAB en Algemene Rekenkamer). “Deze instanties worden ‘grotendeels onafhankelijk’ genoemd, beschikken over voldoende financiële middelen en hebben de mogelijkheid om een systeem van checks-and-balances te creëren.’ Wel waarschuwt TI voor het gebrek aan opvolging van uitspraken van genoemde instanties. De aanwijzing die door de rijksministerraad aan de regering van Curaçao is gegeven op advies van het Cft, noemt TI één van de weinige effectieve controlemechanismen op de uitvoerende macht sinds 10-10-10.

Actie
Volgens Plasterk is het nu aan de Curaçaose regering om actie te ondernemen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen aan het rapport. “Ik zal hierover op constructieve wijze contact blijven onderhouden met de regering van Curaçao”, aldus minister Plasterk.

Bron: Versgeperst, Curacao

 

Corruptie incidenteel onderzocht

4 JULI 2013

Willemstad   – Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles. Dat is één van de conclusies die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekt, na het rapport van Transparency International (TI) dat ruim een week geleden openbaar werd gemaakt te hebben gelezen. Plasterk heeft dat rapport gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden.

,,Een van de meest in het oog springende conclusies van het onderzoek is de gesignaleerde kloof tussen de algemene perceptie van corruptie op Curaçao aan de ene kant en de daadwerkelijke aanwezige, concrete in formatie over corruptieschendingen aan de andere kant. Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles (zoals verlies van werk),” aldus de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties in zijn aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer.

Een andere opvallende conclusie die Plasterk trekt is dat de regelgeving over het algemeen wel op orde wordt geacht, maar dat het aan de naleving en de controle daarop mankeert. ,,Dat geldt ook voor regels rond integriteit die onvoldoende worden gehandhaafd. Binnen de overheid zijn er bijvoorbeeld nog geen vertrouwenspersonen aan gesteld bij wie op een veilige manier integriteits-kwesties aangekaart kunnen worden.”

In de brief aan de Tweede Kamer brengt Plasterk verder naar voren dat politieke partijen volgens het onderzoek niet goed functioneren. ,,Zij dienen eerder de belangen van hun leiders dan die van het electoraat. Sterke partijdiscipline beperkt onafhankelijk optreden van ministers en Statenleden. De Sta ten kunnen hierdoor hun controlefunctie onvoldoende uitoefenen.”

Ook het gebrek aan transparantie rond de partijfinanciering en de bestaande wetgeving hierover  dat in het rapport van TI sterk wordt belicht  wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn brief aangekaard. ,,Een van de aanbevelingen van TI is dan ook om partijfinanciering onder de loep te nemen. TI heeft in het onderzoek geen score kunnen geven aan politieke partijen vanwege het gebrek aan informatieverstrekking door die partijen.”

Ook het positieve in het rap port van Transparency International, wordt door de Nederland se minister naar voren gebracht in zijn brief: ,,Positief is TI met name over de rechtsprekende macht, de Ombudsman en de toezichthoudende instanties (Cft, Soab en de Algemene Rekenkamer). Deze instanties worden ‘grotendeels onafhankelijk’ genoemd, beschikken over vol doende financiële middelen en hebben de mogelijkheid om een systeem van checks and balances te creëren. Wel waarschuwt TI voor het gebrek aan opvol ging van uitspraken van ge noemde instanties. De aanwijzing die door de Rijksminister raad aan de regering van Curaçao is gegeven op advies van het Cft, noemt TI één van de weinige effectieve controle mechanismen op de uitvoerende macht sinds 1010‘10.”

Plasterk sluit zijn brief af met de stelling dat het nu aan de Cu raçaose regering is om actie te ondernemen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen aan het rapport.

,,Ik zal hierover op constructieve wijze contact blijven onder houden met de regering van Curaçao.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top