Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Misdadigers vrij door celtekort op St. Maarten

6 JULI 2013

OM pleit voor nieuwbouw

Philipsburg  – Het cellente kort op Sint Maarten is nog steeds nijpend en het niet kunnen executeren van de vele openstaande vrijheidsstraffen en geld boetes maken dat de geloofwaardigheid en de effectiviteit van de straf rechtsplegingernstig onder druk staat.

Bovendien heeft Sint Maarten geen inrichting voor jeugddetentie. Dat staat in het jaarverslag 2012 van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. ,,De wens om te komen tot nieuwbouw van celruimte wordt dan ook vanuit het OM van harte ondersteund”, aldus het jaarverslag.

OM: ,,Het niet hebben van jeugddetentie heeft er in de loop van 2012 toe geleid dat de rechter-commissaris minderjarige verdachten tegen wie de voorlopige hechtenis was bevolen in vrijheid stelde. De reden was dat, bij gebrek aan een jeugdinrichting/afdeling, de minderjarigen tezamen met meerderjarigen werden ingesloten. Dat is strijdig met de Staatsregeling van Sint Maarten. Voor dit probleem moest dringend een op lossing worden gevonden, nu het met enige regelmaat voor komt dat jeugdige verdachten zeer ernstige strafbare feiten plegen en bij hen tevens een groot gevaar voor herhaling bestaat (denk aan gewapende overvallen, soms zelfs resulterend in de dood).

Op aandringen en na een daartoe strekkend voorstel van het OM is door de gevangenisleiding in samenwerking met het OM, binnen de zeer beperkte mogelijkheden die er zijn, ge zocht naar een modus om aan de Staatsregeling te kunnen vol doen en voorts een regime te bieden dat recht doet aan de leef tijd van de minderjarige. Daaruit is een tijdelijke regeling jeugd detentie gekomen die in novem ber 2012 van kracht is gewor den. Deze voorziening is effectief gebleken.”

Simpson Bay schiet doel voorbij

De detentiefaciliteit op Simpson Bay schiet haar doel voorbij. Was deze eerst bestemd om ruimte te bieden aan gedetineerden uit Pointe Blanche waar dan renovatiewerkzaamheden konden plaatsvinden, Simpson Bay zat in ‘no time’ vol met gewone gedetineerden, zo staat in het jaarverslag. In het voorjaar van 2012 kwam in Simpson Bay de detentiefaciliteit beschikbaar voor 40 personen. Het OM legt uit: ,,Aanvankelijk was dit bedoeld om te dienen als overloop voor de strafinrichting in Pointe Blanche. Gedurende een periode van ongeveer 18 maanden zouden telkens 35 gedetineerden moeten worden overgeplaatst om aldus de noodzakelijke renovatie van Pointe Blanche mogelijk te maken. Doordat er echter tegelijkertijd een aantal elkaar versterkende maatregelen over de detentie van kracht werd, kon dit doel niet worden gerealiseerd omdat Simpson Bay in ‘no time’ ook vol zat.”

In het jaarverslag staat verder: ,,Allereerst werd het effect voel baar van het door de minister van Justitie ingezette nieuwe beleid met betrekking tot het af schaffen van de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) voor vreemdelingen na tweederde van de uitgezeten straf. Daardoor kwamen er minder plaatsen vrij dan verwacht en dit verhoogde de gemiddelde loop tijd van de straffen aanzienlijk. Voorts besloot de rechter-commissaris in februari 2012 om zich vanaf dat moment strikt te houden aan de wettelijke ter mijn van 10 dagen waarna een verdachte die in bewaring wordt gesteld ook daadwerkelijk moet worden overgebracht naar een huis van bewaring. Tot aan dat moment mochten verdachten die in (verlengde) bewaring zaten nog tot 26 dagen verblijven in een politiecel. Het jaar daar voor was door de rechter-commissaris die termijn al teruggebracht van, vaak meer dan, 50 dagen naar genoemde 26 dagen. Daarmee werd de druk op het huis van bewaring nog eens extra vergroot.

Problemen in de uitvoering van deze strikte wetstoepassing door de rechter heeft in een aan zienlijk aantal gevallen geleid tot strafvorderlijke korte gedingen. Daarbij was vaak het niet kunnen bieden van een adequaat dagprogramma een breekpunt. Aanvankelijk kon dat in Simpson Bay namelijk niet worden geboden. Na verloop van tijd is dat alsnog gerealiseerd door de gevangenisdirectie. Omdat het de gevangenisdirectie ontbrak aan voldoende personeel en ver voermiddelen kon ook onvol doende gebruik worden gemaakt van de als huis van bewaring aangewezen cellen aan de politiewacht. Daar kon evenmin een dagprogramma worden ge boden en transport naar Pointe Blanche gedurende de dag bleek onmogelijk. Van deze voor de gevangenisdirectiebijzonder moeilijke periode van executie van (met name) de voorlopige hechtenis, heeft een aantal verdachten maximaal geprofiteerd. Door het aanspannen van korte gedingen in verband met het detentieregime verkregen zij in enkele gevallen de vrijheid.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top