Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Minder Curacaose jeugd in aanraking met reclassering

7 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de Voogdijraad stelt dat het aantal jeugdigen dat jaarlijks in contact komt met de jeugdreclassering daalt.  Volgens geïnterviewden in het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR), valt er echter een verharding te constateren van de delicten en criminele activiteiten waarbij jeugdigen betrokken zijn. De meeste gevallen hebben betrekking op diefstal onder verzwarende omstandigheden of met geweld of op overtreding van de Opiumlandsverordening of Vuurwapenverordening.  De Voogdijraad heeft in 2010 in totaal 88 zaken behandeld, waaronder 84 ten aanzien van mannen en 4 vrouwen. In 2011 bedroeg het totaal aantal zaken 76, waarvan 74 ten aanzien van jeugdigen van het mannelijk geslacht en 2 van het vrouwelijk geslacht. In 2012 waren tot en met november 60 zaken in behandeling. Daarvan waren er 4 jeugdigen van het vrouwelijke geslacht.

Het is gebleken dat de sectie Jeugd en Justitie binnen de Voogdijraad niet volledig toegerust is om alle taken van de jeugdreclassering uit te voeren. De verkregen informatie over de formatie bij de Voogdijraad is volgens de RvR niet eenduidig. Volgens geïnterviewden bij de Voogdijraad zijn er 43,5 fulltime functies beschikbaar (fte’s), maar volgens het organogram zijn er 41 fte’ s.

Bij het organisatieonderdeel belast met voorlichting en advisering, sectie Jeugd en Justitie, waren ten tijde van de inspectie conform het organogram van de Voogdijraad drie personen werkzaam. Tijdens het onderzoek heeft de Voogdijraad te kennen gegeven dat zij uitsluitend belast is met de implementatie van het jeugdstrafrecht en geen werkzaamheden verbon- den aan de (organisatie) jeugdreclassering uitvoert. In tegenstelling tot het standpunt van de Voogdijraad heeft de RvR geconstateerd dat de Voogdijraad be- last is met voorlichting en ad- vies. ,,De Voogdijraad is derhalve wel degelijk belast met reclassering”, aldus de RvR.

De primaire werkzaamheden die door de Voogdijraad worden uitgevoerd zijn het maken van vroeghulprapporten en voorlichtingsrapporten. Ook is de Voogdijraad belast met de implementatie van de opgelegde werk- of leerstraffen. In de praktijk worden de leerstraffen in de vorm van trainingen uitbesteed aan de externe organisatie Skuchami. Wegens gebrek aan fondsen zijn sinds maart 2012 geen trainingen meer gegeven aan de jongeren. Er kunnen volgens de raad terecht vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van een leerstraf die niet direct ten uitvoer kan worden gebracht.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top