Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Meerderheid wil onderzoek naar besluitvorming Bonaireaanse Eilandsraad

DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2013

KRALENDIJK — De meerderheid in de Eilandsraad gevormd door de fractie van UPB en het onafhankelijke lid, Rafael Santana, wil dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken in de vergaderingen van 27 augustus en 3 september 2013, inclusief alle aspecten van de besluitvorming. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan dat objectief kan oordelen over de situatie en moet voor 30 september zijn uitgevoerd. Een motie van die strekking werd met vijf stemmen voor en twee tegen door de Eilandsraadvergadering van afgelopen dinsdagavond aangenomen.

De UPB-fractie, de indiener van de motie, gesteund door Rafael Santana, heeft vooral moeite met de twee moties die in de Eilandsraad van 3 september zijn aangenomen met drie stemmen voor van de oppositie en nul tegen. Die gang van zaken bevreemdt de UPB-fractie, omdat de ingediende moties zeer specifiek van aard waren en geen betrekking hadden op het genoemde agendapunt.

Daarnaast vindt de fractie dat de DP-fractie schade heeft berokkend aan Bonaire, door een door het College Financieel Toezicht (Cft) goedgekeurde lening, die al is ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te betrekken in een motie van wantrouwen.

Gelet op de inhoud van de moties en de verstrekkende gevolgen daarvan voor het openbaar bestuur en het imago van Bonaire, had de voorzitter van de vergadering, gezaghebber Lydia Emerencia, de moties moeten ontraden en ze niet in behandeling moeten nemen, aldus de UPB-motie.

Ook de afkeuring van de begrotingswijziging kan volgens de ingediende motie niet door de beugel. Er had hierdoor ook materiële schade kunnen ontstaan voor het Openbaar Lichaam, als een verstrekkender besluit was genomen, door de begroting te wijzigen, zonder dat de gedeputeerde van Financiën daarover een oordeel heeft kunnen geven.

Een onafhankelijk orgaan dat objectief kan oordelen over de situatie zou het onderzoek moeten uitvoeren en aanbevelingen moeten doen over eventuele aanpassing van het Reglement van Orde van de Eilandsraad en de indiening van moties zonder de kwalificatie van het Bestuurscollege van Bonaire.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top