Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Masterplan Sehos bouw nieuw ziekenhuis haalbaar op Curacao

MAANDAG, 12 AUGUSTUS 2013

WILLEMSTAD — Het masterplan van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda is technisch en financieel haalbaar verantwoord. Tot die conclusie komt de Commissie Onderzoek Bouw Ziekenhuis te Otrobanda bestaande uit Geraldine Christina, Ivar Asjes, David Dick en Kenneth Martis.

De commissie werd in het leven geroepen nadat de Staten een motie hadden aangenomen. De regering wil weten wat de status van de plannen van het Sehos is met betrekking tot de incrementele bouw van een nieuw ziekenhuis in Otrobanda. De commissie had als taak om in samenspraak met het Sehos na te gaan op welke wijze het Sehos voornemens is de incrementele bouw, dan wel de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in Otrobanda te realiseren.

De commissie concludeert dat het masterplan voor een 312,4 miljoen gulden kostend nieuw ziekenhuis voldoende is uitgewerkt, voldoet aan de gestelde functionaliteiten en zo nodig kan worden aangepast voor een greenfield locatie.

Incrementele bouw kent, aldus de commissie, meer complexiteit maar de commissie stelt dat het Sehos in staat wordt geacht het nieuwe ziekenhuis te realiseren. Wel zijn er bepaalde voorwaarden hieraan verbonden. Deze voorwaarden staan verwoord in de aanbevelingen van de commissie aan de minister.

Zo stelt de commissie de minister voor om een ‘second opinion’ op het masterplan van het Sehos te laten verrichten. Het plan van aanpak zal op een aantal terreinen (juridisch, financieel, veiligheid en zorginhoud) moeten worden getoetst.

Ook zou de minister door een onafhankelijke derde partij een risico-analyse moeten laten maken van de plannen van het ziekenhuis. Voorts moet de minister maatregelen implementeren die de voortzetting en verbetering van de huidige bedrijfsvoering en kwaliteit van de zorg binnen Sehos kunnen waarborgen.

De rol en inbreng van de overheid op het gebied van beleid, bouw en governance van het nieuwe ziekenhuis moet door de minister duidelijk worden vastgesteld. Alle andere geïnteresseerden in de bouw van een ziekenhuis zoals Ballast Nedam, Bouyugues Batiment, Apollo en CMEC moeten doorverwezen worden naar Sehos om tot mogelijke samenwerkingsvormen te komen op het gebied van financiering, projectmanagement en bouwervaring.

Verder geeft de commissie als aanbeveling dat er zorg gedragen moet worden over een regelmatige en gestructureerde communicatie over de voortgang van de werkzaamheden en dat er gezorgd moet worden voor een waterdichte vrijwaring van de regering van mogelijke claims.

Tevens moet de minister erop toezien dat een professioneel team verantwoordelijk is voor het integrale projectmanagement van de bouw en dat er gedegen begeleiding van patiënten en medewerkers van het Sehos en uitvoerders van de aannemers is gedurende de bouwperiode.

Bron: Amigoe, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top