Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Korps Politie St. Maarten nimmer gereorganiseerd

10 AUGUSTUS 2013

Willemstad – Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) kan niet optimaal functioneren en werken aan een goede herinrichting van de organisatie omdat het inrichtingsplan na 10 oktober 2010 nimmer bij wet is vastgesteld. Dit staat in het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR). ,,De in de neergelegde hoofdlijnen voor de inrichting en organisatie van het KPSM, die zijn vertaald in een inrichtingsplan, zijn niet bij of krachtens landsverordening of wet vastgesteld.

Het uitblijven van de vaststelling van het inrichtingsplan, het functiehuis en het plaatsingsplan heeft tot gevolg dat het korps formeel nog niet met de werving en selectie aan de slag kan gaan.   Volgens verschillende respondenten heeft het uitblijven van de vaststelling van vermelde plannen nadelige gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie en inrichting van het korps.

Bovendien zorgt het voor veel onrustenontevredenheid binnen het korps. Het beeld leeft dat er veel voor de organisatie wordt gedaan zoals bijvoorbeeld invoering van ‘case screening’, maar dat er geen oog is voor de persoon binnen de organisatie. De rechtspositionele situatie zou mede reden zijn geweest voor sommige medewerkers van de justitiële dienst om de overstap te maken naar de wijkpolitie, Immigratie- en Naturalisatie- dienst (IND) of de landsrecherche. De medewerkers van laatst- genoemde instanties zijn via een ministeriële beschikking benoemd in hun huidige functie en bij hun salaris is gedeeltelijk rekening gehouden met het nieuwe concept-Rechtspositie- besluit KPSM, waardoor de bezoldiging per saldo hoger uitvalt dan diegenen die nog conform het oude Rechtspositiebesluit KPNA worden betaald”, zo wordt door de RvR verslag gedaan.

Reorganisatie politiek afhankelijk

De huidige organisatie is nu nog gebaseerd op de Politieregeling 1999, een landsverordening die sinds 10 oktober 2010 geen kracht van wet meer heeft. De reorganisatie wordt erg afhankelijk gesteld aan de minister van Justitie. Het ministerie van Justitie geeft uiteenlopende redenen voor het uitblijven van vaststelling van het inrichtingsplan en het daaraan gekoppelde functiehuis en plaatsingsplan. In de tussentijdse rapportage van april 2012 schrijft het ministerie: ,,De functiebeschrijvingen en -waarderingen zijn ingeleverd bij de minister en mondeling door hem geaccordeerd. De minister zal na overleg met de bonden overgaan tot vaststelling van het functieboek en -waardering.”

In februari 2013 laat het ministerie van Justitie echter weten: ,,Het Inrichtingsplan KPSM, het functiehuis en de functiewaardering en plaatsingsplan zijn in conceptvorm aan het ministerie door KPSM aangeleverd. Echter zijn deze niet geaccordeerd en worden door de juridische adviseur en haar team grondig bekeken en aangepast.” De minister van Justitie geeft in februari 2013 te kennen dat hij het een onoverzichtelijke situatie vindt dat er drie plannen zijn, te weten een plan van aanpak, een inrichtingsplan en verbeterplan. Hij heeft de politie gevraagd deze drie onderdelen in een document te verwerken en pas als dat is gebeurd zal hij het inrichtingsplan vaststellen. Het functiehuis is volgens de minister klaar en moet vastgesteld worden. De minister is het echter niet eens met het feit dat de rangen te ver uit elkaar lopen. Daar- over heeft hij nog niet met de politie gesproken. Eerst moet hij dat met de vakbonden bespreken.

De vaststelling van de functiewaarderingen is afhankelijk van de overeenstemming met de vakbonden over het Rechtspositiebesluit. In het rapport wordt een respondent geciteerd: ,,Hoe het proces van uitvoering van het plan van aanpak en het verbeter- plan van het korps verloopt, is erg afhankelijk van de minister van Justitie en derden. De ideeën van de minister van Justitie veranderen geregeld waardoor beslissingen ter afronding van eerdere plannen niet worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het uitblijven van de vaststelling van het functiehuis. Die vaststelling liep eerst vertraging op omdat de minister de vreemdelingenpolitie wilde losmaken van het korps. Het functiehuis is daarop aangepast en wederom ter vaststelling aan de minister aangeboden.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top