Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Justitieel Jeugdplan ligt al een jaar stil op Curacao

27 JUNI 2013

Willemstad  – Medio 2012 is het megaplan Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJC), met 48 bedden, nagenoeg stil komen te liggen. Dat meldt het jaarverslag 2012 van het Openbaar Ministerie (OM). Het project werd eind 2011 ingediend bij Usona en ook goedgekeurd. Gebrek aan leerplichtambtenaren bij de onderwijsdienst SAE, die bijzonder opsporingsbevoegd zijn, heeft er bovendien toe geleidt dat de leerplichtwet niet gehandhaafd is. ,,Er zijn ten aanzien van het ongeoorloofd verzuim daarom geen proces senverbaal opgemaakt”, aldus het OM.

Het OM werkte mee aan het ontwikkelen van de plannen in een werkgroep JJC die in op dracht van de minister van Justitie was ingesteld. De werkgroep werd in 2012 gehandhaafd om ook een implementatieplan op te stellen.

Het implementatieplan richt te zich vooral op de bouw en de opzet van een gesloten justitiële jeugdinrichting voor de tenuitvoerlegging van het nieuwe jeugdrecht, namelijk de jeugd detentie en de plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ). Tevens werd er in het implementatieplan voor gekozen om de jeugd voor detentie in de justitiële jeugdinrichting te laten plaatsvinden. Aspecten als het personele bestand en de behandelingsmethodieken zijn in het implementatieplan opgenomen. Maar, zoals gesteld, de plannen zijn blijven liggen. Daarnaast heeft het OM aan ver schillende besprekingen deelgenomen, waarbij besproken plannen nog niet in uitvoering zijn gebracht.

Zo heeft het OM in 2012 deel genomen aan besprekingen met actoren om het beleid van de minister van Justitie uit te voeren binnen de jeugdreclassering. Daarin was ook opgenomen de ‘HALT in oprichting’ die onder gebracht zou moeten worden bij een veiligheidshuis. HALT staat voor ‘Het alternatief’. Het is van oorsprong een Nederland se instantie waarin politie en justitie samenwerken om kleine vergrijpen, zoals vernieling, (winkel)diefstal, gepleegd door jongeren van 12 tot 18 jaar, snel af te doen met een eenvoudige straf, zoals een leerstraf of een werkstraf.

Verder heeft het OM, in afwachting van de uitvoering van het justitiële jeugdbeleid, het periodiek justitieel casusoverleg (JCO) met de Voogdijraad voort gezet in 2012.

Tot slot zijn er nog geen besprekingen geweest met het Korps Politie Curaçao (KPC) omdat het OM nog in afwachting is van de implementatie van het inrichtingsplan KPC. De besprekingen zouden moeten gaan over de introductie van jeugdagenten of taakaccenthouders voor de jeugd bij de wijk teams.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top