Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Inflatie Curaçao 2,3 procent in 2011

MAANDAG, 16 JANUARI 2012

WILLEMSTAD — Het consumentenprijsindexcijfer van Curaçao is in de maand december 2011 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van november 2011. Gemeten over de periode van twaalf maanden tot en met december 2011, namen de prijzen met 2,3 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De belangrijkste prijswijziging in december heeft zich voorgedaan in de bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’. Met name de bestedingscategorieën ‘Voeding’, ‘Vervoer en communicatie’ en ‘Wonen’ hebben een rol van betekenis gespeeld ten aanzien van de inflatie op Curaçao over het jaar 2011. Dit blijkt uit de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

Het twaalfmaandsgemiddelde van de consumentenprijzen lag in december 2011 op Curaçao 2,3 procent hoger dan in december 2010. Deze stijging geeft volgens het CBS een goed beeld van de langetermijninflatie, en wordt daarom aangeraden als indexeringsinstrument. De inflatie op Curaçao is gedurende 2011 geleidelijk gedaald tot 2 procent en vervolgens iets gestegen om uiteindelijk uit te komen op een niveau van 2,3 procent in december. Het inflatiecijfer van december 2011 is tevens het inflatiecijfer van het gehele jaar 2011.

De inflatie op Curaçao over de afgelopen twintig jaar vertoont een sterk schommelend beeld, met twee duidelijke pieken in de jaren 2000 (5,8 procent) en 2008 (6,9 procent) en twee duidelijke dalen in de jaren 1999 (0,4 procent) en 2002 (0,4 procent). De gemiddelde inflatie over de afgelopen twintig jaar is 2,6 procent; het jaar 2011 (2,3 procent) ligt daar dus iets onder.

Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van Curaçao is in de maand december 2011 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van november 2011, dus van 118,4 naar 118,6. De prijsontwikkeling in de maand december werd hoofdzakelijk beïnvloed door de prijsstijging van nieuwe auto’s met 3 procent, met als uiteindelijk gevolg dat de bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’ 0,6 procent duurder werd.

Inflatie kan worden gedefinieerd als een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging, met als gevolg geldontwaarding (dus koopkrachtdaling van het geld) en stijging van de kosten van levensonderhoud. Het kan worden veroorzaakt door duurdere import, hogere loonkosten, hogere overige bedrijfslasten c.q. productiekosten, het marktspel van vraag en aanbod (schaarste van producten/diensten), hogere winstmarges van bedrijven en stijging van de geldhoeveelheid in omloop.

De algemene gedachte is dat de inflatie in een gezond groeiende economie ongeveer 2 procent bedraagt. Een te hoge inflatie kan nadelig zijn voor de koopkracht van consumenten, de waarde van spaartegoeden, de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland en kan leiden tot verhoging van het renteniveau waardoor investeringen uitblijven.

De maand december 2011 vergeleken met de maand december 2010: het CPI nam tussen december 2010 en december 2011 toe van 115,2 naar 118,6, een stijging van 3,0 procent. Dit cijfer geeft weer hoeveel duurder de maand december van het afgelopen jaar was ten opzichte van de maand december van het jaar daarvoor.

In de afgelopen zeven jaar, dus gedurende de periode 2005 tot en met 2011, is het slechts twee keer voorgekomen dat de inflatie onder het niveau van 2,5 procent uitkomt: 1,8 procent in 2009 en 2,3 procent in 2011. De inflatie van 2011 is de op één na laagste over de afgelopen zeven jaar op Curaçao.

De bestedingscategorie ‘Voeding’ heeft met 45 procent verreweg de grootste bijdrage geleverd aan de inflatie van Curaçao over het afgelopen jaar. Gemiddeld werd ‘Voeding’ 7,7 procent duurder in 2011, voornamelijk door de prijsstijging van de productgroepen ‘aardappelen, groenten en fruit’ (+14,6 procent) en ‘vlees en vis’ (+10,1 procent). De bestedingscategorie ‘Voeding’ vormt bijna een achtste deel (12 procent) van de consumptiemand.

De tweede grootste bijdrage aan de inflatie van Curaçao in 2011 werd geleverd door de bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’, namelijk 29 procent. Gemiddeld werd ‘Vervoer en communicatie’ 2,7 procent duurder in 2011, voornamelijk door de prijsstijging van ‘de kosten van autorijden’ (+5,6 procent) en van ‘auto’s in eigendom’ (+2,3 procent). Eerstgenoemde werd vooral veroorzaakt door de stijging van de prijs van benzine met 19 procent in juli, terwijl laatstgenoemde het gevolg is van de stijging van de prijs van nieuwe auto’s in juli en december met respectievelijk 4 en 3 procent. De bestedingscategorie ‘Vervoer en communicatie’ vormt bijna een kwart (23 procent) van de consumptiemand.

De derde grootste bijdrage aan de inflatie van Curaçao in 2011 werd geleverd door de bestedingscategorie ‘Wonen’, die 12 procent van de inflatie voor zijn rekening neemt. ‘Wonen’ werd weliswaar slechts 0,8 procent duurder in 2011, maar vormt bijna een derde (31 procent) van de consumptiemand, vandaar toch een derde plaats. De slechts lichte prijsstijging van deze bestedingscategorie in 2011 is het gevolg van het feit dat de prijsstijgingen en prijsdalingen elkaar vrijwel in evenwicht hebben gehouden. Enerzijds werden ‘huur en hypotheek’ (+2,2 procent), ‘woningonderhoud’ (+1,6 procent) en ‘tuinonderhoud’ (+1,9 procent) duurder, terwijl anderzijds ‘energieverbruik’ goedkoper werd (-3,1 procent). Dit laatste werd vooral veroorzaakt door de tariefdaling van elektriciteit in april met 7 procent.

Share this page:
« Back
Back to Top