Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Gemeenschappelijk Hof Nederlands-Caribische eilanden kost dertig miljoen in 2012

WOENSDAG 29 mei 2013

Gemeenschappelijk Hof blijft in 2012 binnen begroting

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie heeft over 2012 een positief resultaat geboekt van 1,2 miljoen gulden. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van een voorziening (in verband met pensioenen). Als deze vrijval buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het resultaat 36.000 gulden.

Dit blijkt uit het deze week gepubliceerde jaarverslag 2012 van het verzelfstandigde Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Hof kost circa 30 miljoen gulden. Op de begroting stond 30,5 miljoen. Maar de realisatie bedroeg 29,3 miljoen.   De financiering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is gebaseerd op de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Rijksbesluit financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De vier landen binnen het Koninkrijk Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland waarvoor het Hof zaken doet, financieren gezamenlijk het Gemeenschappelijk Hof.    De personele kosten vormen veruit de grootste begrotingspost in vergelijking met de andere categorieën. Een aantal openstaande vacatures is gedurende het jaar gevuld. Hierdoor zijn de salarissen andere personeelskosten gestegen van bijna 22 miljoen naar 22,3 miljoen (waarvan 12,9 miljoen voor Curaçao). De stijging is volgens een toelichting voor een ander deel toe te schrijven aan het feit dat de salariskosten van door Nederland uitgeleende rechters sinds 1 april 2012 volledig door het Hof worden betaald; voorheen werden de salariskosten namelijk deels door Nederland betaald.    De begroting 2012 van het Hof is vastgesteld op hetzelfde niveau als de begroting 2011. Een zelfde bedrag is aangehouden. De verdeling van de totale bijdrage over de verschillende landen heeft plaatsgevonden door het toepassen van het ‘kostprijsmodel’. Het kostprijsmodel verdeelt de bijdrage over de landen op basis van ingestroomde zaken.

Vestiging Curaçao kost 18 miljoen

Verreweg de meeste kosten worden gemaakt door de vestiging Curaçao. Het gaat om 18,1 miljoen, waarvan dus 12,9 aan personeelskosten, 3,8 miljoen aan exploitatie en 1,3 miljoen huisvestingskosten. Naast het feit dat de vestiging Curaçao de grootste vestiging is, worden ook enkele centrale taken in Willemstad uitgevoerd. Hierdoor zijn relatief meer medewerkers werkzaam bij het Hof op Curaçao dan bij andere vestigingen. Zo maken de financiële administratie, de afdeling IT (informatietechnologie) en de afdeling HRM (human resources management) onderdeel uit van de vestiging Curaçao. Centrale kosten, zoals kosten voor de accountantscontrole en externe ondersteuning worden ook centraal bij Curaçao berekend. In het jaar 2012 is een aantal projecten in de uitvoeringsfase beland. In deze projecten is een aantal externen ingezet, zowel in de uitvoering als in de begeleiding van deze projecten. De kosten voor deze ‘Hofbrede’ projecten worden ten laste gebracht van de vestiging Curaçao. De vestiging Aruba maakt sinds 1 januari 2011 deel uit van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De medewerkers van de vestiging Aruba zijn per 1 januari 2012 in dienst van het Gemeenschappelijk Hof en niet meer in dienst bij land Aruba. De volledige salariskosten van de medewerkers zijn voor rekening van het Hof; er vindt geen verrekening plaats. Aruba kost het Hof 7,3 miljoen, waarvan 6,5 miljoen aan personeelsuitgaven. De vestiging Bonaire is gehuisvest in het Fort Oranje te Kralendijk. Dit pand wordt door het Hof gehuurd van het Openbaar Lichaam Bonaire.

De bijdrage ten behoeve van de huurpenning wordt door Nederland, conform het Rijksbesluit Financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie, verstrekt. De enige kosten voor Sint Eustatius en Saba zijn de reiskosten van de rechters en ondersteuning indien zij naar deze eilanden reizen in het kader van op die eilanden te houden zittingen en de vergoedingen voor de op de eilanden fungerende rechterscommissaris. De BES kostten vorig jaar bijna 1,1 miljoen gulden, terwijl 1,4 miljoen was begroot. Het jaarverslag 2012 van het Hof staat ook stil bij gerechtskosten. Onder gerechtskosten worden verstaan de kosten die het gerecht maakt gedurende of als gevolg van de behandeling van een aan de rechter voorgelegde zaak. Deze kosten worden volgens de openeindfinanciering vergoed. Dit betekent dat de gerealiseerde kosten volledig worden vergoed en eventuele overschotten aan de betreffende landen worden overgedragen. Sinds 1 augustus 2012 worden tolkenkosten, die voorheen voor rekening van het Openbaar Ministerie (OM) kwamen, deels doorbelast aan het Hof.    Het eigen vermogen van het Hof heeft een positief verloop over het jaar 2012. Het eigen vermogen is gestegen tot een hoogte van 2,1 miljoen. Dit heeft tot gevolg dat het eigen vermogen de volgens de Rijkswet aangegeven 10 procent van de jaarlijkse bijdrage overschrijdt. Echter, vermeld dient te worden dat een deel van het eigen vermogen is gebruikt voor het investeren in broodnodige materiële vaste activa. In de afgelopen twee jaar is voor 1,4 miljoen geïnvesteerd in het vervangen van de verouderde computers en verouderd meubilair. Dit deel van het eigen vermogen is dus niet als geld inzetbaar voor het opvangen van risico’s. Indien de leenfaciliteit (mogelijkheid voor overheidsorganen tot het lenen van liquide middelen via het Nederlandse ministerie van Financiën) tijdig beschikbaar zou zijn geweest, zouden de investeringen met vreemd vermogen zijn gedaan.

GemeenschappelijkHofVanJustitie_ jaarverslag_2012

Bron:  Antilliaans Dagblad

Share this page:
« Back
Back to Top