Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Geen traditioneel jaarverslag Aruba over 2012

24 SEPTEMBER 2013

Centrale Bank Aruba verruilt ‘Annual Report’ voor ‘State of the Economy’

Oranjestad – Er is en er komt geen jaarverslag 2012 van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Dat is voor het eerst.  Na lang aandringen van het Antilliaans Dagblad, liet de CBA recentelijk weten dat ‘met in- gang van de rapportage over het jaar 2012 de Centrale Bank van Aruba is gestopt met (publicatie van, red.) het jaarverslag’.  Tot nu toe bracht de Centrale Bank in Oranjestad, evenals de andere Centrale Banken in het Koninkrijk (zoals De Nederlandsche Bank, DNB, en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, CBCS) en elders in de wereld dat doen, verslag uit over hoogtepunten van het voorgaande kalenderjaar.

In die traditie wordt de presentatie van het ‘Annual Report’ ook gezien als hét ene moment in het jaar waarop de president-directeur van de Centrale Bank een of meer statements ofwel gewichtige boodschappen uitdraagt. Tijdens de persconferentie doet de top van ‘De Bank der banken’ niet alleen verslag van de statistieken, maar wordt ook regelmatig speciale aandacht gevraagd voor trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de betalingsbalans, de deviezenvoorraad en de overheidsfinanciën. Op de website van de CBA staat dan ook nog altijd de uitvoerige ‘Algemene Beschouwing’ van president Jane Semeleer, zoals opgenomen in het jaarverslag over 2011.

Over dat jaar gebeurde dit in de drie belangrijkste talen van Aruba: Engels, Papiaments en Nederlands. Het vormde voor zowel de media als voor het bedrijfsleven en de financiële instellingen een belangrijke leidraad voor de beoordeling van Aruba’s economische en financiële positie. Maar over 2012 dus geen jaarverslag en dus ook geen ‘Statement of the President’. Of dit enig verband houdt met de (doorgaans kritische) rapportages eerder dit jaar onder andere over de verslechterde overheidsfinanciën en de onmiddellijke reactie van het kabinet van premier Mike Eman (AVP) dat de cijfers van de Centrale Bank niet overeenkomen met die van de regering (hoewel het IMF later de getallen van de CBA onderschreef) is onduidelijk.

Vrijdag gaat het Arubaanse electoraat naar de stembus en de algemene verwachting is dat Eman met zijn groene partij op- nieuw de Statenverkiezingen met absolute meerderheid zal winnen en de komende vier jaar de regering zal vormen, zonder een oppositie die het de regeerders serieus lastig kan maken.  Volgens een verklaring van de waarnemend manager van de Afdeling Toezicht (Prudential Supervision Department) van de Centrale Bank aan deze krant, heeft de CBA het jaarverslag in- geruild voor het rapport ‘State of the Economy’ dat op kwartaalbasis wordt gepubliceerd (de laat- ste dateert van 6 juni en betreft het hele voorgaande jaar 2012) en separaat een jaarrapport over het toezicht op de financiële sector.

CBA’s eigen financieel en operationeel verslag over 2012 zal spoedig op de website worden gepubliceerd, aldus de functionaris.

State of Economy stuk minder scherp

En blik op ‘State of the Eco- nomy’ over 2012 leert dat de paragraaf over de overheidsfinanciën niet alleen veel beperkter maar vooral ook opvallend minder scherp is dan de ‘Algemene Beschouwing’ van de CBA-president over 2011 en de jaren ervoor.  De ‘State’ stelt weliswaar dat de overheidsfinanciën ‘fragiel’ en ‘zeer kwetsbaar’ bleven, maar het blijft vooral een droge opsomming van cijfers en getallen, zonder waardeoordeel of duiding. De Centrale Bank houdt het er in de State op dat, gezien de kleinschalige economie van Aruba, ‘aanvullende korte termijnmaatregelen’ nodig zijn om de groeiende overheidsschuld op een handhaafbaar niveau te houden. ,,Het is belangrijk dat de staatsschuld houdbaar blijft om de operationele continuïteit van de overheid te garanderen en ongunstige effecten voor de economie uiteindelijk te voorkomen.”  Op zich is dit laatste een pittige waarschuwing van de zijde van de CBA. Maar een jaar eer- der liet de top van de Centrale Bank in Oranjestad zich én veel uitvoeriger én onomwonden uit over de ernst van de Arubaanse overheidsfinanciën.

De CBA constateerde over 2011 voor het eerst een hoog financieringstekort als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), ‘ondanks de positieve effecten van diverse onvermijdelijke maatregelen die genomen werden om de bijdragen aan de Apfa (pensioenfonds), AZV (algemene ziektekosten- verzekering) en SVB (Sociale Verzekeringsbank) te reduceren’.  Het tekort in 2011 betekende het tweede jaar van structureel hogere financieringstekorten, al- dus de Centrale Bank.

,,Deze steeds groter wordende kloof tussen inkomsten en uit- gaven, waargenomen sinds 2008 (op dat moment was de MEP-regering van premier Nel Oduber aan de macht, vanaf 2009 gevolgd door vier jaar AVP-kabinet van Mike Eman, red.), is onhoudbaar op middellange termijn, en vormt dus een ernstig risico voor de economie, daar het aanhoudend lenen van grote bedragen door de overheid haar rentelasten binnen de totale begroting zal vergroten.”

Om verdere structurele verzwakking van haar financiële positie een halt toe te roepen, zo bracht de CBA in herinnering, heeft de overheid een financieel raamwerk ingevoerd, waarmee werd beoogd een begrotingsevenwicht te bereiken per ultimo 2016.  Deze doelstellingen, die deel zouden moeten uitmaken van een allesomvattende ‘Fiscal Responsibility Act’ (een wet bedoeld ter waarborging van gezonde overheidsfinanciën), zijn een belangrijke stap naar begrotingsevenwicht en het verbeteren van de onderliggende overheidsfinanciën.

,,Tekortreductie”, vervolgde de CBA, ,,is een kwestie van balanceren, waarbij beleidsmakers ervoor moeten zorgen dat het snijden in de overheidsuitgaven geen directe bedreiging vormt voor economische groei. Tegelijkertijd zal een structurele voor- uitgang in de financiële positie van de overheid een duidelijk en positief teken zijn dat deze resoluut is in het borgen van haar financiële gezondheid door het realiseren van een begrotingseven- wicht binnen het geprojecteerde financieel raamwerk, zoals tevens geaccordeerd door het Parlement van Aruba.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top