Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Financieel beheer blijft heikel punt op Bonaire

19 AUGUSTUS 2013

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft al enige tijd te maken met personele problemen op de financiële afdeling. Door deze capaciteitsproblemen heeft het OLB er voor gekozen de focus te leggen op het vaststellen van jaarrekeningen. Hierdoor zijn de, met het College financieel toezicht (Cft) afgesproken verbeterpunten om het financieel beheer te versterken, wederom uitgesteld.

Tijdens de bespreking van de jaarrekening is dit punt ambtelijk besproken. Het Cft gaat er toch nog vanuit dat de tweede helft van 2013 het verbeteren van het financieel beheer een van de hoogste prioriteiten zal zijn. Ook moeten deze verbeteringen snel zichtbaar worden. In de reactie op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) van 2013 geeft het Cft tevens aan dat het begrotingstotaal na de eerste Begrotingswijziging (BW) van 2013 61,2 miljoen dollar was en na de tweede BW 60,2 miljoen dollar is. Na het verstrijken van het tweede kwartaal heeft Bonaire 14,1 miljoen dollar aan baten en 15,5 miljoen dollar aan lasten gerealiseerd. De toezichthouder vindt het opvallend dat de realisatie op dit moment ver achter blijft in verhouding tot het begrotingstotaal.

De afdeling Financiën heeft aangegeven dat Bonaire voor de komende zes maanden vergevorderde plannen heeft, waardoor volledige realisatie haalbaar lijkt. Ondanks de plannen voor de tweede helft van 2013 benadrukt het Cft dat het van belang is om beleidsvoornemens tijdig te voltooien en daarmee de begroting in zijn geheel ten uitvoer te brengen. In de reactie op de eerste UR 2013 heeft het Cft Bonaire geïnformeerd dat zij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MinBZK) zouden vragen om een uitspraak te doen hoe om te gaan met overschot- ten in enig jaar. De aanleiding voor dit verzoek was het advies van de betrokken accountants over dit onderwerp.

De MinBZK heeft aangegeven dat het aan de Eilandsraad is om te beslissen over overschotten. De Eilandsraad is bevoegd van de overschotten bestemmingsreserves te vormen of aan de algemene reserve toe te voegen. Mocht de Eilandsraad hier geen besluit over nemen dan komt het overschot automatisch in de algemene reserve terecht. Bonaire heeft een afschrift van dit standpunt van de minister ontvangen. Het Cft constateert verder dat in het tweede kwartaal het personeelsbudget verder is verlaagd. Deze besparing wordt veroorzaakt door nog niet ingevulde vacatures en wordt nu conform eerder gegeven advies van het Cft ingezet ter dekking van beleidskeuzes. Het personeelsbudget na de tweede BW komt neer op 14,2 miljoen dollar.

Dit bevat de realisaties van het eerste en tweede kwartaal en de prognose voor de rest van het jaar waar ook nog rekening wordt gehouden met het invullen van vacatureruimte. Uit de Geïntegreerd Middelen Beheer (GMB) rapportage van het Cft blijkt dat Bonaire in de eerste helft van 2013 een bedrag van 12,9 miljoen dollar aan vrije uit- kering heeft ontvangen. Daarnaast is er een restant vrije uitkering beschikbaar van 8,9 miljoen dollar. Het totale liquiditeitssaldo ultimo december 2012 bedroeg 13,8 miljoen dollar en per ultimo maart 2013 12,45 miljoen dollar. Per 30 juni is het saldo 12,38 miljoen dollar. In het tweede kwartaal is het saldo ten opzichte van vorig kwartaal licht gedaald.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top