Select region: 

As of June 2017 all Government News has been added to the Government News Archive. We look forward to providing you with more services through our Government Publications. Stay tuned for more insights on our new website releasing soon.

Feitenonderzoek enquete Curaçaose overheids-nvs van start

15 AUGUSTUS 2013

Professor op eiland voor gesprekken met betrokken partijen

Willemstad – Professor Huub Willems, die in ver- band met de enquêteprocedure in opdracht van het Hof een onderzoek instelt naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK), is deze week op het eiland begonnen met partijen te spreken.

Willems voert daarbij gesprekken met advocaat-generaal Ton van der Schans (Openbaar Ministerie), die het Hof om het enquêteonderzoek verzocht en dat toegewezen kreeg; Integrated Utility Holding (IUH) ofwel Aqualectra; Curaçao Oil (Curoil); RdK; en ex-premier Gerrit Schotte (MFK). In verband met hun uitlandigheid zal Willems niet spreken met Oswald van der Dijs (voormalig president- commissaris in de overheids- nv’s) en ex-commissaris Ray Treurniet (beiden gelieerd aan MFK). De onderzoeker die na- mens het Hof optreedt, wil – opvallend – ook de ex-directeuren Anthon Casperson en Billy Pandt van nutsbedrijf Aqualectra spreken.  Zo blijkt uit informatie waar deze krant over beschikt.

Het gaat, legt Willems aan partijen en hun vertegenwoordigers (lees: advocaten) uit, om drie typen vragen die onderzocht moeten worden. Eén betreft het onderwerp dat wel wordt aangeduid met het begrip ‘corporate governance’. Dit gaat over de vennootschapsrechtelijke organen en hun bevoegdheden. De wijze waarop de corporate governance vorm heeft gekregen bij de drie overheids-nv’s die deel uitmaken van de energieketen ‘is een belangrijke thema in de beschikking van het Hof en daarmee ook van het onderzoek’, aldus Willems in een schriftelijke toelichting aan partijen.  Hij heeft een overzicht gemaakt van ‘wie op welk moment welke functie heeft bekleed en wie bij welke beslissing is betrokken’. Willems, die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, is voornemens de juistheid van dat overzicht te verifiëren. Verder wil hij met betrokkenen spreken ‘over telkens de beraadslagingen over en de motieven van diverse beslissingen’.

De twee andere type vragen hebben te maken met de bedrijfsmatige kant van de genomen beslissingen en gevolgde strategie. Daarbij onderscheidt hij beschouwingen van technische aard (bijvoorbeeld over de technische kwaliteit van de installaties en de technische ‘zin of onzin’ van investeringen daarin) en van financieel-economische aard (bijvoorbeeld de vraag of een investering financieel ver- antwoord is). De onderzoeker namens het Hof moet zich van beide een beeld vormen omdat ze allebei in de enquêteprocedure onderwerp van discussie zijn, en om eventueel te beslissen of deze vragen nader onderzoek vergen en zo ja welke expertise Willems dan moet inhuren. Dit laatste is door het Hof als mogelijkheid open gelaten. Het ken- merk van een onderzoek als de- ze enquête is, zeker in het begin, het vergaren van feiten, waaronder de visie van de partijen op feiten en gebeurtenissen en hun visie op en hun redenen voor ge- nomen beslissingen. Het is Willems ‘uiteraard bekend dat op een groot aantal punten uw visies uiteenlopen’.

,,De beoordeling daarvan is vooralsnog niet aan de orde.” De onderzoeker wijst op de geheimhouding die hij zelf in acht heeft te houden, maar die geheimhoudingsverplichting geldt voor eenieder. Wat Willems verneemt, kan en mag hij uitsluitend ter kennis van het Hof brengen. ,,Het is aan het Hof te bepalen of en zo ja in hoeverre het verslag publiekelijk toegankelijk is.”

Onderwerp van gesprek

Onderwerp van de gesprekken die professor Huub Willems met de partijen voert in verband met de enquêteprocedure naar de drie overheids-nv’s zijn onder andere de verkoop door Integrated Utility Holding (IUH), ofwel Aqualectra, van de aandelen in CUC Holding en in verband daarmee de discussie over de technische staat en de waardering van de BOO-centrale.

Verder ook het (maximum)tarief- beleid van het Land Curaçao, de rol van de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen inzake de – dagelijkse – gang van zaken en majeure beslissingen en de schuldpositie jegens Curoil.

Wat Curoil betreft, gaat het om de vordering op IUH en de schuld aan Refineria Isla Curaçao (PdVSA, red.), het prijsbeleid van het Land Curaçao en de investering in nieuwe tanks te Motet. En wat Refineria di Kòrsou (RdK) betreft, de verkrijging van de aandelen in CUC Holding, het ‘beweerde verdwenen zijn van de reserves’ en het contracteren met derden zonder de daarvoor geschreven regels in acht te nemen. Dit en meer komt aan bod in de gesprekken die Willems voert deze dagen; aan de opsomming zelf mag volgens hem ‘geen bijzondere betekenis worden toegekend’.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao

Share this page:
« Back
Back to Top